W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


uchwała rady Miasta - XII/89/2004

Wersja strony w formacie XML
uchwała rady Miasta - XII/89/2004

Uchwała Nr XII / 89 /2004
Rady Miasta Marki
z dnia 25 lutego 2004 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2004

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art.41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zmianami/ uchwala się co następuje:

§ 1


Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3


Traci moc uchwała Nr IV/19/2003 Rady Miejskiej w Markach z dnia 19 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Marki
dr Maria Przybysz-Piwko

________________________________________________________________

Załącznik Nr 1 do Uchwały XII/89/2004 Rady Miasta Marki z dnia 25 lutego 2004 roku

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH MIASTA MARKI
NA ROK 2004


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest kontynuacją zadań realizowanych w Markach. Stanowi spis działań będących jednocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze tych zagadnień społecznych, które będą realizowane w 2004 r.
2. Cele strategiczne programu:
1) zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych,
2) zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują,
3) zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.
3. Cele operacyjne programu:
1) ograniczanie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych,
2) zmiana zachowań i postaw mieszkańców w sytuacjach związanych z problemem alkoholowym,
3) wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży,
4) zwiększanie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Zadania programu:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez współpracę z zakładami opieki zdrowotnej działającymi na terenie Marek,
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży,
4) prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń oraz podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
5. Realizatorzy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołana uchwałą Zarządu Miasta Marki Nr 159/2001 z dnia 13 września 2001 roku,
2) Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołany uchwałą Zarządu Miasta Marki Nr 139/2001 z dnia 27 czerwca 2001 roku,
3) inne podmioty, którym zlecane są zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
6. Źródłem finansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są środki budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
7. Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonywane są w oparciu o preliminarz wydatków stanowiący załącznik do niniejszego programu.


ZADANIA Z ZAKRESU ZWIĘKSZANIA DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

§ 2

1. Realizacja programów after care tzn. po podstawowym programie terapii, nie będących świadczeniami zdrowotnymi, w tym prowadzenie treningów umiejętności służących dalszemu zdrowieniu i rehabilitacji społecznej i rodzinnej,
2. Prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego przy Urzędzie Miasta dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, w tym:
1) zatrudnienie konsultanta-terapeuty i zorganizowanie dyżurów / m.in. praca wolontariuszy/,
2) prowadzenie rozmów motywacyjno - interwencyjnych z osobami mającymi problem alkoholowy oraz osobami współ uzależnionymi,
3) prowadzenie zajęć po leczeniu podstawowym - zwiększanie możliwości utrzymania trzeźwości.
3. Kierowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
4. Przygotowywanie i składanie do sądu rodzinnego wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.


ZADANIA Z ZAKRESU UDZIELANIA RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ

§ 3

1. Prowadzenie rozmów motywacyjno - interwencyjnych z członkami rodzin osób uzależnionych.
2. Udzielanie porad prawnych, pomocy w sporządzaniu pism urzędowych i procesowych w ramach działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.
3. Dofinansowanie działalności ośrodków dla ofiar przemocy domowej.
4. Prowadzenie zajęć dla osób współ uzależnionych.
5. Prowadzenie dyżurów telefonicznych oraz telefonicznych konsultacji.


ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

§ 4

1. Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
2. Prowadzenie świetlicy środowiskowej.
3. Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń dla świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin alkoholowych i prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
4. Organizowanie obozów socjoterapeutycznych.
5. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin alkoholowych oraz umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla pedagogów, nauczycieli i psychologów oraz osób deklarujących gotowość podjęcia pracy w świetlicach lub punktach socjoterapeutycznych.
6. Wspomaganie konkretnych programów edukacyjnych i profilaktycznych podejmowanych przez organizacje i ruchy abstynenckie np. harcerstwo, ruchy liderów młodzieżowych - na podstawie przedłożonych projektów.
7. Prowadzenie kursów i programów profilaktycznych dla rodziców dotyczących rozwijania umiejętności rozmawiania z dziećmi na temat alkoholu i problemów alkoholowych -organizowanych na terenie szkół.
8. Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych na tematy związane z profilaktyką problemów alkoholowych, współudział w ogólnopolskich kampaniach medialnych dotyczących tej problematyki.
9. Wspieranie działań podejmowanych przez lokalne koalicje trzeźwościowe np. organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych i sportowych dla młodzieży mających wyraźne odniesienia profilaktyczne.
10. Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową z określonym programem profilaktycznym.
11. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych zwiększających kompetencje w zakresie pomagania ofiarom przemocy domowej dla różnych grup społecznych (OPS, Policja, Nauczyciele, sprzedawcy).
12. Organizacja narad, konferencji poświęconych przemocy w rodzinie.
13. Edukacja publiczna poprzez zakup ulotek, broszur, poradników.


ZADANIA Z ZAKRESU KONTROLI PRZESTRZEGANIA
ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ

§ 5

1. Kontroli podlegają wszyscy przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży .
2. Kontrolę przeprowadzają Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych samodzielnie lub wspólnie z funkcjonariuszami Policji.
3. Zakres kontroli obejmuje :
1) sprawdzenie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
2) sprawdzenie przestrzegania warunków, o których mowa w art.131 i 15 ustawy wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
3) sprawdzenie prawdziwości oświadczeń o obrotach napojami alkoholowymi.
4. Osoby dokonujące kontroli są upoważnione do:
1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu, gdzie jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, w takich dniach i godzinach, w jakich jest prowadzona ta działalność,
2) żądania pisemnych i ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem kontroli.
5. Czynności kontrolnych w przypadkach, o których mowa w ust.4, dokonuje się w obecności kontrolowanego, osoby zastępującej kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej.
6. Organ wydający zezwolenie może zlecić przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust.4, innemu organowi.
7. Organ wydający zezwolenie wzywa przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie lub podejmuje czynności administracyjne zmierzające do cofnięcia zezwolenia bądź kieruje wniosek do innych organów administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości zgodnie z ich właściwością.
8. W przypadku naruszenia przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy organ wydający zezwolenie podejmuje interwencję poprzez:
1) sporządzanie dokumentacji potwierdzającej fakt naruszenia przepisów,
2) zawiadamianie odpowiednich organów o przestępstwie,
3) udział w rozprawie sądowej.


ZADANIA Z ZAKRESU WSPOMAGANIA DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

§ 6

1. Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi realizującymi programy o charakterze profesjonalnym:
1) wspieranie finansowe i organizacyjne instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących swoje działania statutowe związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
2) współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych typu AA, Al.- anon, Al.-ateen.
2. Współpraca z innymi organizacjami i jednostkami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

Niniejszy program stanowi podstawę opracowania i realizacji programu działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która ma za zadanie:
1) inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań określonych w niniejszym programie,
2) podejmowanie czynności związanych z przygotowaniem wniosków do Sądu w sprawie orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
3) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy - liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania,
4) przedstawianie Burmistrzowi Miasta, za pośrednictwem Pełnomocnika, rocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§ 8
1. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1) za udział w posiedzeniach i pracę w komisji dla przewodniczącego - 300 zł miesięcznie,
2) za udział w posiedzeniach i pracę w komisji dla członka komisji - 250 zł miesięcznie,
2. Wydatki określone w ust. 1 pokrywane są ze środków funduszu celowego tworzonego z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przewodnicząca Rady Miasta Marki
dr Maria Przybysz-Piwko


Załącznik do Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok


PRELIMINARZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MARKACH NA ROK 2004

Lp.


Wyszczególnienie


Kwota zł


I


Dochody
Planowane wpływy do budżetu w roku 2004 pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


390.000,-


II


Wydatki
Realizacja zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych


390.000,-


III


Zestawienie wydatków w rozbiciu szczegółowym wynikające z realizacji zadań ujętych w głównych kierunkach gminnego programu1.


Wynagrodzenia


110.000,-


Punkt konsultacyjny


36.000,-Terapia psychologiczna uzależnionych


13.500,-Terapia psychologiczna współuzależnionych


3.250,-Terapia w przemocy w rodzinie


6.000,-Terapia Grupy wsparcia


10.000,-Badania biegłego w przedmiocie uzależnienia


2.500,-Przeprowadzenie wywiadów


750,-


Świetlica środowiskowa


51.000,-Prowadzenie zajęć (6 dni w tygodniu)


51.000,-


Gminna Komisja R P A


15.800,-Praca członków GKRPA


15.800,-Sprzątanie pomieszczeń GKRPA


7.200,-
2.


Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży, rodziców, wychowawców oraz różnych grup zawodowych


35.000,-


Realizacja programów profilaktycznych


15.000,-


Prezentacja w szkołach spektakli teatralnych zawierających przekaz z zakresu profilaktyki uzależnień


10.000,-


Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych i literatury

objętych tematyką uzależnień


1.500,-


Wykłady edukacyjne dla młodzieży i rodziców


3.000,-


Przeprowadzenie szkoleń dla różnych grup zawodowych

oraz młodzieży


5.500,-
3.


Koszty utrzymania lokalu GKRPA


24.000,-


Koszty eksploatacji lokalu (energia, ogrzewanie, ścieki płynne)


15.000,-


Wywóz nieczystości stałych


4.000,-


Monitoring obiektu


2.000.-


Rozmowy telefoniczne


2.500,-


Środki czystości


500,-
4.


Promocja zdrowego stylu życia


30.000,-


dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych organizowanych w ramach profilaktyki uzależnień


15.000,-


dofinansowanie wypoczynku z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych


15.000,-
5.


Wyposażenie świetlicy środowiskowej i Punktu Konsultacyjnego


20.000,-


Materiały plastyczne, gry, książki itp.


5.000,-


Materiały piśmienne , tusz do drukarki


3.000,-


Meble, krzesełka, ławki itp.


7.000,-


Inne zakupy bieżące


5.000,-
6.


Dotacje – współpraca z instytucjami i organizacjami krzewiącymi wychowanie w trzeźwości


161.000,-


7.


Rezerwa na inne wydatki określone w programie


10.000,-Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane