W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Protokół Nr 39 z XXXIX sesji Rady Miasta

XML

Treść

Protokół Nr 39 z XXXIX sesji Rady Miasta

Protokół Nr 39
z XXXIX sesji Rady Miasta Marki,
która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2006 roku

O godzinie 13.00 XXXIX sesję Rady Miasta Marki otworzyła Przewodnicząca Maria Przybysz – Piwko. Przywitała stałych członków Rady oraz przybyłych gości.
Po stwierdzeniu quorum (lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu) Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 1 marca 2006 roku.
5. Informacja o pracy Burmistrza od 20 lutego do 16 kwietnia 2006 roku (Druk nr 330).
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Burmistrza Miasta Marki z wykonania budżetu miasta Marki za 2005 rok (Druk nr 322):
a) przedstawienie przez Burmistrza Miasta Marki Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Marki za 2005 rok,
b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie Sprawozdania,
c) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki,
d) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Marki w okresie od 1 czerwca 2006 roku do 31 maja 2007 roku (Druk nr 326).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Marki (Druk nr 328).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągu Mareckiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Markach na lata 2006 – 2008 (Druk nr 327).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/267/2006 Rady Miasta Marki z dnia 1 lutego 2006 roku w sprawie budżetu miasta Marki na 2006 rok (Druk nr 331).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia stałych okręgów wyborczych (Druk nr 324).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 325).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy dla obszaru w rejonie wsi Mory (Druk nr 323).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Marki do podjęcia rozmów w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości rodziny Whiteheadów położonych w mieście Marki (Druk nr 329).
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie posiedzenia.

Pkt 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Radna Agata Świstowska złożyła wniosek, aby punkt 7 i 8 porządku obrad został rozpatrzony przed punktem 6.

Burmistrz Janusz Werczyński złożył wniosek o zdjęcie dwóch punktów porządku obrad:
- punktu 6. „Rozpatrzenie Sprawozdania Burmistrza Miasta Marki z wykonania budżetu miasta Marki za 2005 rok (Druk nr 322)”; Burmistrz poinformował, że dotychczas nie wpłynęła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, a zgodnie z art. 28a ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym, Rada Miasta przed podjęciem uchwały w sprawie absolutorium powinna zapoznać się z ww. opinią RIO,
- punktu 11. „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia stałych okręgów wyborczych (Druk nr 324); Burmistrz powiedział, że jeszcze żadna Komisja Rady nie zaopiniowała tego projektu uchwały, a zwiera on istotne zmiany granic okręgów wyborczych. W jego ocenie zaproponowane zmiany wymagają szczegółowej analizy.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Babiuch – Hall złożyła wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi pana Jana Stypy (Druk nr 229)”. Projekt uchwały został przygotowany po rozpatrzeniu przez Komisję Rewizyjną skargi Pana Jana Stypy.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zarządziła głosowanie złożonych wniosków.

Wniosek I
Głosowanie wniosku w sprawie zdjęcia z porządku obrad pkt. 6. „Rozpatrzenie Sprawozdania Burmistrza Miasta Marki z wykonania budżetu miasta Marki za 2005 rok (Druk nr 322)”.

Głosowanie
za przyjęciem wniosku – 14
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1

Wniosek został przyjęty bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Miasta.

Wniosek II
Głosowanie wniosku w sprawie zdjęcia z porządku obrad pkt. 11. „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia stałych okręgów wyborczych (Druk nr 324)”.

Głosowanie
za przyjęciem wniosku – 15
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0

Wniosek został przyjęty bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Miasta.

Radna Agata Świstowska wycofała swój wniosek dotyczący zmian w porządku obrad.

Wniosek III
Głosowanie wniosku w sprawie uzupełnienia porządku obrad o punkt „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi pana Jana Stypy (Druk nr 329)”.
Projekt uchwały zostanie rozpatrzony jako punkt 13. porządku obrad.

Głosowanie
za przyjęciem wniosku – 15
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0

Wniosek został przyjęty bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Miasta.

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 1 marca 2006 roku.
5. Informacja o pracy Burmistrza od 20 lutego do 16 kwietnia 2006 roku (Druk nr 330).
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Marki w okresie od 1 czerwca 2006 roku do 31 maja 2007 roku (Druk nr 326).
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Marki (Druk nr 328).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągu Mareckiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Markach na lata 2006 – 2008 (Druk nr 327).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/267/2006 Rady Miasta Marki z dnia 1 lutego 2006 roku w sprawie budżetu miasta Marki na 2006 rok (Druk nr 331).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 325).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy dla obszaru w rejonie wsi Mory (Druk nr 323).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Marki do podjęcia rozmów w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości rodziny Whiteheadów położonych w mieście Marki (Druk nr 329).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi pana Jasna Stypy (Druk nr 329).
14. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie posiedzenia.
....................................
Pełny tekst protokółu - plik PDF 140 KB

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane