W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Rada Miasta Marki - XXVI sesja - protokół

XML

Treść

Rada Miasta Marki - XXVI sesja - protokół

PROTOKÓŁ Nr 26
z XXVI sesji Rady Miasta Marki,
która odbyła się w dniu 16 marca 2005 roku

O godzinie 13:00 XXVI sesję Rady Miasta Marki otworzyła Przewodnicząca Maria Przybysz – Piwko. Przywitała stałych członków Rady oraz przybyłych gości. Po stwierdzeniu quorum (lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu) przedstawiła porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji z dnia 26 stycznia 2005 roku.
5. Przyjęcie protokołu z XXV sesji z dnia 9 lutego 2005 roku.
6. Informacja o pracy Burmistrza od 17 stycznia do 4 marca 2005 roku (Druk nr 205).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki z kontroli kosztów obsługi administracyjno – technicznej w przedszkolach w 2003 i 2004 roku.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki (Druk nr 202).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych miasta Marki (Druk nr 203).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (Druk nr 198).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIV/184/2005 Rady Miasta Marki z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze (Druk nr 197).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Marki (Druk nr 201).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Markach (Druk nr 193).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ekonomicznego w Markach (Druk nr 194).
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum Technicznego w Markach (Druk nr 195).
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół nr 2 w Markach (Druk nr 206).
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 (Druk nr 196).
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 191).
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu (Druk nr 200).
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie posiedzenia.
Pkt 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie zgłoszono żadnych wniosków.

Pkt 4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji z dnia 26 stycznia 2005 roku.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr 24 z XXIV sesji Rady Miasta Marki z dnia 26 stycznia 2005 roku.

Głosowanie
za przyjęciem protokołu – 11
przeciw – 0
wstrzymujących się – 4

Protokół z XXIV sesji Rady Miasta Marki z dnia 26 stycznia 2005 roku został przyjęty.

Pkt 5. Przyjęcie protokołu z XXV sesji z dnia 9 lutego 2005 roku.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr 25 z XXV sesji Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2005 roku.

Głosowanie
za przyjęciem protokołu – 12
przeciw – 0
wstrzymujących się – 3

Protokół z XXV sesji Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2005 roku został przyjęty.

Pkt 6. Informacja o pracy Burmistrza od 17 stycznia do 4 marca 2005 roku (Druk nr 205).

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił informację z działalności Burmistrza za okres od 17 stycznia do 4 marca 2005 (informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Burmistrz udzielił również odpowiedzi na pytania sformułowane przez radnych: Bogusława Dąbkowskiego, Pawła Chojnowskiego, Tadeusza Skłodowskiego, Teresę Sobolewską, Agatę Świstowską, Roberta Tankiewicza.

Pkt 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki z kontroli kosztów obsługi administracyjno – technicznej w przedszkolach w 2003 i 2004 roku.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki z kontroli kosztów obsługi administracyjnej i technicznej w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Marki w roku 2003 oraz 2004 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Babiuch – Hall przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej sprawozdanie z kontroli oraz propozycje wniosków pokontrolnych.

W dyskusji głos zabrali radni: Małgorzata Babiuch – Hall, Paweł Chojnowski, Urszula Paszkiewicz, Tadeusz Sienkiewicz, Tadeusz Skłodowski, Teresa Sobolewska, Agata Świstowska oraz burmistrz Janusz Werczyński.
Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki z kontroli kosztów obsługi administracyjnej i technicznej w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Marki w roku 2003 oraz 2004.

Głosowanie
za przyjęciem sprawozdania – 13
przeciw – 0
wstrzymujących się – 2

Rada Miasta Marki przyjęła Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

Pkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki (Druk nr 202).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił informacje dotyczącą proponowanych zmian w budżecie miasta na 2005 rok (pisemna informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu), a także zaproponował dodatkowe zmiany, które wynikają z zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie (Uchwała nr 66/K/05 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
Omawiane przez Burmistrza propozycje zmian do budżetu miasta zawiera Druk nr 207, który stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki.

Nie podjęto dyskusji w tym punkcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki (Druk nr 207).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 12
przeciw – 1
wstrzymujących się – 2

Uchwała została podjęta, otrzymała Nr XXVI/188/2005 i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Pkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych miasta Marki (Druk nr 203).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński szczegółowo uzasadnił potrzebę podjęcia tej uchwały. Burmistrz zgłosił również autoporawkę polegającą na wykreśleniu § 2 projektu uchwały.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza wniosła dwie poprawki do projektu uchwały:
I. w § 1 ust. 2 po słowach: „źródłami dochodów własnych” dopisać słowa: „oprócz dochodów wymienionych w art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych”,
II. w § 1 ust. 2 dopisać pkt 3 w brzmieniu: „dochody z tytułu najmu”.

Po uwzględnieniu w/w poprawek Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Burmistrz Janusz Werczyński nie poparł poprawek zgłoszonych przez Komisję Budżetowo – Gospodarczą.

Nie podjęto dyskusji w tym punkcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zarządziła głosowanie wniosków.

Wniosek I – wykreślić § 2 projektu uchwały

Głosowanie
za przyjęciem wniosku – 12
przeciw – 0
wstrzymujących się – 3

Wniosek został przyjęty.

Wniosek II – aby w § 1 ust. 2 po słowach „źródłami dochodów własnych” dopisać słowa „oprócz dochodów wymienionych w art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych”.

Głosowanie
za przyjęciem wniosku – 11
przeciw – 0
wstrzymujących się – 4

Wniosek został przyjęty.

Wniosek III - w § 1 ust. 2 dopisać pkt 3 w brzmieniu: „dochody z tytułu najmu”

Głosowanie
za przyjęciem wniosku – 8
przeciw – 7
wstrzymujących się – 0

Wniosek został przyjęty.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych miasta Marki z uwzględnionymi poprawkami (Druk nr 203).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 15
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XXVI/189/2005 i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Pkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (Druk nr 198).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński szczegółowo omówił projekt uchwały. Poinformował również, że projekt uchwały został uzgodniony ze związkami zawodowymi.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku 198.

Nie podjęto dyskusji w tym punkcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (Druk nr 198).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 13
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1
Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała została podjęta, otrzymała Nr XXVI/190/2005 i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Pkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIV/184/2005 Rady Miasta Marki z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze (Druk nr 197).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński szczegółowo omówił projekt uchwały oraz zgłosił autoporawkę, polegającą na wykreśleniu pkt 1 w § 1 projektu uchwały.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu po uwzględnieniu autoporawki burmistrza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku 197.

Nie podjęto dyskusji w tym punkcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIV/184/2005 Rady Miasta Marki z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze z uwzględnioną autopoprawką Burmistrza (Druk nr 197).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 14
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała została podjęta, otrzymała Nr XXVI/191/2005 i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Pkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Marki (Druk nr 201).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały, które stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Burmistrz odpowiedział również na pytania zgłoszone przez radnego Bogusława Dąbkowskiego i radną Agatę Świstowską.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku 201.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Marki (Druk nr 201).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 15
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XXVI/192/2005 i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Pkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Markach (Druk nr 193).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński omówił projekt uchwały.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku 193.

Nie podjęto dyskusji w tym punkcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Markach (Druk nr 193).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 13
przeciw – 1
wstrzymujących się – 1

Uchwała została podjęta, otrzymała Nr XXVI/193/2005 i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Pkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ekonomicznego w Markach (Druk nr 194).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił projekt uchwały.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku 194.

Nie podjęto dyskusji w tym punkcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ekonomicznego w Markach (Druk nr 194).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 14
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała została podjęta, otrzymała Nr XXVI/194/2005 i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Pkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum Technicznego w Markach (Druk nr 195).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński zaprezentował projekt uchwały.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku 195.
Nie podjęto dyskusji w tym punkcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Technicznego w Markach (Druk nr 195).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 14
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała została podjęta, otrzymała Nr XXVI/195/2005 i stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Pkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół nr 2 w Markach (Druk nr 206).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński uzasadnił potrzebę podjęcia uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 2 w Markach.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku 195.

Nie podjęto dyskusji w tym punkcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół nr 2 w Markach (Druk nr 206).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 15
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XXVI/196/2005 i stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Pkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 (Druk nr 196).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Paweł Chojnowski przedstawił pozytywną opinię Komisji o projekcie uchwały.

Burmistrz Janusz Werczyński odpowiedział na pytania zgłoszone przez radnego Bogusława Dąbkowskiego i radnego Kazimierza Kędzierskiego.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 (Druk nr 196).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 15
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XXVI/197/2005 i stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Pkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 191).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński omówił projekt uchwały.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku 191.

Nie podjęto dyskusji w tym punkcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 191).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 15
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XXVI/198/2005 i stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Pkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu (Druk nr 200).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił projekt uchwały.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku 200.

Nie podjęto dyskusji w tym punkcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu (Druk nr 200).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 15
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XXVI/199/2005 i stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Pkt 20. Interpelacje i zapytania radnych.

1.Radny Tadeusz Skłodowski złożył interpelację (kopia interpelacji stanowi załącznik nr 32 do protokołu).

2.Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Babiuch – Hall przedstawiła zapytania sformułowane przez Komisję i skierowane do Burmistrza Miasta (zapytania stanowią załącznik nr 33 do protokołu).

Burmistrz Janusz Werczyński udzielił odpowiedzi (pisemna informacja stanowi załącznik nr 34 do protokołu).

W dyskusji głos zabrali radni: Małgorzata Babiuch – Hall, Bogusław Dąbkowski, Tadeusz Lużyński, Tadeusz Skłodowski, Elżbieta Świniarska, Agata Świstowska, Robert Tankiewicz, Bogdan Trzemecki oraz Burmistrz Janusz Werczyński.

Pkt 21. Sprawy różne.

1.Radny Robert Tankiewicz zacytował fragment artykułu pt. Budżet 2005” zamieszczonego w marcowym numerze INFORMACJI Z RATUSZA (Biuletyn informacyjny Urzędu Miasta Marki): „Za budżetem głosowało 8 radnych, 7 było przeciw. Ta znaczna liczba przeciwników planu finansowego zastanawia, ponieważ nie padły merytoryczne argumenty podważające budżet, a przyjęty dokument spełnia znakomitą większość wniosków sformułowanych przez radnych.” Radny stwierdził, że artykuł jest napisany w taki sposób, że wprowadza czytelników w błąd. Jego zdaniem artykuł jest nieobiektywny (Biuletynu z marca 2005 roku stanowi załącznik nr 35 do protokołu).

W opinii Burmistrza Janusza Werczyńskiego artykuł właściwie oddał przebieg głosowania. Burmistrz w całości zgodził się z treścią artykułu.

Radna Agata Świstowska poparła wypowiedź radnego Roberta Tankiewicza. Stwierdziła, że artykuł jest tendencyjny. Dodała, że jej zdaniem budżet na 2005 rok jest zły i dlatego głosowała przeciw.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko powiedziała, że po przeprowadzeniu tak wielu analiz projektu budżetu miasta na 2005 rok, przebieg głosowania jest zastanawiający.

Radna Małgorzata Babiuch – Hall stwierdziła, że po licznych posiedzeniach Komisji, w trakcie których radni wypromowali swoje propozycje zmian w projekcie budżet – miała poczucie, że doszli do konsensusu. Dlatego też przebieg głosowania, podczas którego 7 radnych głosowało przeciw temu budżetowi, wydaje się niezrozumiały. Przypomniała również, jakie konsekwencje wynikają z nieuchwalenia budżetu w wymaganym terminie.

Radny Tadeusz Skłodowski powiedział, że ma inne spojrzenie na sprawy gospodarcze w mieście i nie podziela opinii radnej Małgorzaty Babiuch – Hall.
Stwierdził również, że jest potrzebna dyskusja na temat pracy Rady i pracy Burmistrza.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zaproponowała, aby radny Tadeusz Skłodowski przygotował projekt przebiegu takiej debaty.

2.Radny Bogdan Trzemecki zwrócił się do Rady Miasta o zajęcie stanowiska w sprawie statusu Przedszkola Miejskiego nr 2 w Markach.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie następujące stanowisko: „Rada Miasta Marki kadencji 2002 – 2006 nie przewiduje prywatyzacji Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Markach. Stanowisko powyższe należy opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej.”

Głosowanie
za poparciem stanowiska – 9
przeciw – 2
wstrzymujących się – 3
Jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu.

Stanowisko zostało przyjęte i stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

3.Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko przypomniała, że w związku z wystąpieniem Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Rada Miasta Marki dokona wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie oraz do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
W związku z tym należy powołać Zespół opiniujący, którego celem będzie wydanie opinii o kandydatach na ławników. Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby skład tego Zespołu pozostał taki sam, jak podczas poprzednich wyborów ławników tj. radny Tadeusz Skłodowski, radna Teresa Sobolewska i radna Agata Świstowska. Radni wyrazili zgodę.

Rada Miasta w głosowaniu, przy jednym głosie wstrzymującym się, poparła propozycje Przewodniczącej Rady Miasta.

4.Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała pismo Pana Pawła Krzemińskiego dotyczące ustanowienia w Markach zasiłku z tytułu urodzenie dziecka tzw. „becikowego” (kserokopia pisma stanowi załącznik nr 37 do protokołu).

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Paweł Chojnowski zobowiązał się, że pismo zostanie rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Komisji.

5.Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko przedstawiła skargę, która wpłynęła od Wojewody Mazowieckiego, złożoną przez Pana Macieja Kryskiego, na działanie Rady Miasta Marki w związku z odmową, przez Przewodniczącą Rady Miasta, udzielenia zezwolenia na dojazd - do posesji stanowiącej siedzibę działalności gospodarczej skarżącego - samochodów ciężarowych (kserokopia skargi stanowi załącznik nr 38 do protokołu).

Przewodnicząca Rady przekazała skargę do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki z prośbą o zbadanie prawidłowości podjętych działań w zakresie rozpatrzenia wniosku skarżącego.

6.Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko przedstawiła pismo Pana Aleksandra Cybulskiego, skierowane do Komisji Rewizyjnej, w sprawie zweryfikowania Decyzji wydanej w 2003 roku przez Burmistrza Miasta Marki (kserokopia pisma stanowi załącznik nr 39 do protokołu).

Przewodnicząca Rady przekazała pismo do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki do rozpatrzenia.

7. Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poinformowała, że Referat Zarządu Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Marki (zgodnie z Uchwałą Nr XIII/103/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności) złożył informację dotyczącą umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2004 roku (informacja stanowi załącznik nr 40 do protokołu).

8.Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała podziękowanie mieszkańców ulicy Szczęśliwej za uchwalenie w budżecie miasta na 2005 rok środków na modernizacje tej ulicy (podziękowanie stanowi załącznik nr 41 do protokołu).

9.Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała apel Rady Miasta Płocka w sprawie jednorazowego opodatkowania się na pomoc ofiarom tragedii w Azji południowo – wschodniej wywołanej tsunami przyjęty w dniu 25 stycznia 2005 roku podczas XXXVI sesji Rady Miasta Płocka (Apel stanowi załącznik nr 42 do protokołu)

10.Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Babiuch – Hall przedstawiła wniosek w sprawie szerokiego upowszechniania informacji o wykonaniu budżetu miasta (wniosek stanowi załącznik nr 43 do protokołu).

11.Burmistrz Janusz Werczyński zaprosił na promocję książki Zbigniewa Paciorka pt. „Marki – dzieje, tradycja, kultura”. Podczas spotkania autor wygłosi wykład na temat archeologii Marek. Prezentacja odbędzie się 19 marca 2005 roku o godz. 1600 w Zespole Szkół Nr 1 w Markach.

Pkt 22. Zamknięcie posiedzenia.

O godzinie 19:00 Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zamknęła XXVI sesję Rady Miasta Marki.

protokołowała
Małgorzata Mincberg

Przewodnicząca Rady Miasta
Maria Przybysz-Piwko

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane