W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


XVIII sesja Rady Miasta Marki

Wersja strony w formacie XML
XVIII sesja Rady Miasta Marki

Protokół Nr 18

z XVIII posiedzenia sesji Rady Miasta Marki,

która odbyła się w dniu 28 lipca 2004 roku.

O godzinie 13.00 sesję Rady Miasta Marki otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta Marki Maria Przybysz – Piwko. Po przywitaniu wszystkich obecnych i stwierdzeniu quorum (lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 1 do protokołu) przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji z dnia 16 czerwca 2004 roku.

5. Przyjęcie protokołu z XVII sesji z dnia 30 czerwca 2004 roku.

6. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Marki oraz dopłat do taryfowych grup odbiorców usług odbioru ścieków w okresie od 1 września 2004 roku do 31 sierpnia 2005 roku.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągu Mareckiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Markach, na lata 2004-2006.

9. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Markach podkom. Dariusza Domańskiego o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Marki.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/95/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2004 rok.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/161/1997 Rady Miejskiej w Markach z dnia 4 lutego 1997 roku w sprawie odpłatności za korzystanie z posiłków przez pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Marki.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Marki.

13.Interpelacje i zapytania radnych.

14.Sprawy różne.

15.Zamknięcie sesji.


Pkt.3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wpłynęły wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.


Pkt. 4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji z dnia 16 czerwca 2004 roku.


Przewodnicząca Maria Przybysz – Piwko zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XVI sesji z dnia 16 czerwca 2004 roku.


Głosowanie:

Liczba głosów za przyjęciem protokołu - 12

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 1


Rada Miasta Marki przyjęła protokół z XVI sesji z dnia 16 czerwca 2004 rokuPkt. 5. Przyjęcie protokołu z XVII sesji z dnia 30 czerwca 2004 roku.


Przewodnicząca Maria Przybysz – Piwko zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XVII sesji z dnia 30 czerwca 2004 roku.


Głosowanie:

Liczba głosów za przyjęciem protokołu – 12

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 1


Rada Miasta Marki przyjęła protokół z XVII sesji z dnia 30 czerwca 2004 roku.


Pkt. 6. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (druk nr 92).


Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił informację o pracy za okres od 23 czerwca do 16 lipca 2004r (informacje stanowi załącznik nr 2 do protokołu).


Nie zgłoszono pytań w tym punkcie porządku obrad.


Pkt. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Marki oraz dopłat do taryfowych grup odbiorców usług odbioru ścieków w okresie od 1 września 2004 roku do 31 sierpnia 2005 roku (druk nr 95).


Projekt uchwały wraz z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


Pan Paweł Specjalski Dyrektor Zarządu Spółki Wodociąg Marecki omówił przedstawiony Radzie wniosek o zmianę taryf. Następnie przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą sposobu ustalania stawek (forma tekstowa prezentacji stanowi załącznik nr 4 do protokołu).


Przewodnicząca Maria Przybysz – Piwko poprosiła o opinię Komisję Budżetowo – Gospodarczą


Komisja Budżetowo – Gospodarcza wydała negatywną opinię w zakresie wprowadzenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług odbioru ścieków (opinia stanowi załącznik nr 5 do ptotokołu).


W dyskusji wzięli udział radni : Robert Tankiewicz, Bogdan Trzemecki, Bogusław Dąbkowski, Elżbieta Świniarska, Tadeusz Skłodowski.


Podczas dyskusji radni zadali kilka szczegółowych pytań dotyczących kosztów utrzymania Spółki, wyniku powstania strat finansowych i możliwości ich pokrycia, na któr udzielił odpowiedzi Dyrektor Zarządu Spółki „Wodociąg Marecki” Paweł Specjalski.


Przewodnicząca Rady Miasta Marki Maria Przybysz – Piwko zamknęła dyskusję.


Przewodnicząca Maria Przybysz – Piwko odczytała złożony przez Radną Małgorzatę Babiuch – Hall wniosek o likwidację dopłat do taryfowych grup odbiorców usług odbioru ścieków (wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu).


Przewodnicząca Maria Przybysz – Piwko zarządziła głosowanie w sprawie wniosku Radnej Małgorzaty Babiuch – Hall o likwidację dopłat do taryfowych grup odbiorców usług odbioru ścieków.

Głosowanie:

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.


Radny Tadeusz Skłodowski zgłosił wniosek o odrzucenie projektu uchwały.


Przewodnicząca Maria Przybysz – Piwko zarządziła głosowanie w sprawie wniosku radnego Tadeusza Skłodowskiego o odrzucenie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od 1 września 2004 roku do 31 sierpnia 2005 roku.


Głosowanie:

Liczba głosów za odrzuceniem projektu uchwały – 9

Przeciw – 3

Wstrzymujących się – 1


Wniosek został przyjęty.


Pkt.8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągu Mareckiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Markach, na lata 2004-2006 (druk nr 96).


Projekt uchwały wraz z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 7 do protokołu.


Burmistrz zgłosił wniosek o wycofanie uchwały z porządku obrad. Wniosek uzasadnił tym, że zawarte w projekcie uchwały środki były ściśle związane z projektem uchwały odrzuconym w punkcie 7 porządku obrad. Przewidywane wpływy nie zostaną osiągnięte przez Spółkę, tym samym nie będzie możliwa realizacja wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągu Mareckiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Markach, na lata 2004-2006.


Przewodnicząca Maria Przybysz – Piwko zarządziła głosowanie w sprawie zgłoszonego wniosku Burmistrza o wycofanie projektu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzen wodociagowych i urzadzen kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu Wodociagu Mareckiego Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia w Markach, na lata 2004-2006.


Głosowanie:

Liczba głosów za przyjęciem wniosków – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 4


Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.


Wniosek został przyjęty.


Pkt. 9. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Markach podkom. Dariusza Domańskiego o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Marki.


Podkomisarz Dariusz Domański przedstawił członkom Rady informacje dotyczące działań w I półroczu 2004 roku, prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Marki (informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu).


Radny Tadeusz Skłodowski poprosił o informacje na temat działań dotyczących budowy nowego budynku komisariatu policji.

Podkomisarz Dariusz Domański poinformował, że budowa nowego budynku komisariatu w Markach, została ujęta w planie inwestycyjnym 2004 roku Komendy Stołecznej i zostały zabezpieczone środki w kwocie 100 000 zł na przygotowanie inwestycji i prac projektowych.

Poinformował, że elementem niezbędnym do rozpoczęcia prac jest przekazanie przez Miasto terenu pod nowy obiekt.


Na tym zakończono dyskusję w tym punkcie porządku obrad.


Pkt. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/95/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2004 rok (druk nr 97).


Projekt uchwały wraz z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 9 do protokołu.


Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił informację o zmianach planu dochodów i wydatków w budżecie Miasta Marki w dniu 28 lipca 2004 roku (informacje stanowi załącznik nr 10 do protokołu).


Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII?95?2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2004 rok.


Przewodnicząca Maria Przybysz – Piwko odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.


Uchwała została przyjęta jednogłośnie, otrzymała nr XVIII/125/2004 i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.


Pkt. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/161/1997 Rady Miejskiej w Markach z dnia 4 lutego 1997 roku w sprawie odpłatności za korzystanie z posiłków przez pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Marki (druk nr 93).


Projekt uchwały wraz z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 12 do protokołu.


Burmistrz Janusz Werczyński poinformował, że dotychczas obowiązująca uchwała pozwalała na korzystanie z posiłków przez pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych w przedszkolach w formie częściowej odpłatności. Wyjaśnił, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami obecnie nie ma podstaw do udzielania pomocy tym pracownikom w takiej formie. Korzystanie z posiłków może odbywać się za zwrotem pełnych kosztów wytworzenia.


Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwaly Nr XXXVI/161/1997 Rady Miejskiej w Markach z dnia 4 lutego 1997 roku w sprawie odplatnosci za korzystanie z posilków przez pracowników pedagogicznych i administracyjno – obslugowych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Marki.


Przewodnicząca Maria Przybysz – Piwko odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.


Głosowanie:

Liczba osób za przyjęciem projektu uchwały – 8

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 1


Uchwała została przyjęta, otrzymała nr XVIII/126/2004 i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.


Pkt. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Marki (druk nr 94).


Projekt uchwały wraz z opinia Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 14 do protokołu.


Burmistrz Janusz Werczyński omówił zakres zmian objętych uchwałą.


Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Marki.


Przewodnicząca Maria Przybysz – Piwko odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.


Głosowanie:

Liczba głosów za przyjęciem uchwały – 12

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 1


Uchwała została przyjęta, otrzymała nr XVIII/127/2004 i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.


Pkt. 13. Interpelacje i zapytania radnych.


1. Radny Bogusław Dąbkowski zapytał o przebieg działań mających na celu uregulowanie spraw prawnych dotyczących nowo urządzonego parku miejskiego z właścicielami terenu.


Burmistrz Janusz Werczyński wyjaśnił, że obecnie jest przygotowana i zaakceptowana przez właścicieli terenu parkowego, nieruchomość zamienna. Termin zamiany jest zależny od zakończenia postępowania związanego z podatkiem od spadku, ze strony właścicieli terenu parku.


2. Radny Robert Tankiewicz zwrócił uwagę na wzory układane na remontowanych chodnikach. Zdaniem Radnego wzory chodnikowe winny być ujednolicone w skali miasta.

Zapytał o stan prac i termin zakończenia prac budowlanych w obiekcie Marcovi.

Poruszył sprawę braku dylatacji w sali sportowej w Zespole Szkół nr 2.


Burmistrz Janusz Werczyński odpowiedział, że w różnorodności nawierzchni chodnikowych nie widzi nic rażącego. Wyjaśnił, że ogłaszano kilkakrotnie przetarg na przeprowadzenie prac remontowo - budowlanych obiektu Marcovi. Ogłoszenia ukazały się po uchwaleniu budżetu przez Radę, gdyż wcześniej nie było to możliwe.

Poinformował, że w sali sportowej w ZS nr 1 prowadzone są prace związane z wykonaniem dylatacji.


3. Radna Agata Świstowska poruszyła problem komunikacji autobusowej w mieście.

Przeczytała opinię mieszkańców i kierowane pytania na internetowym forum Miasta Marki w sprawie poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Zapytała czy Miasto rozważało możliwość rozszerzenia tras linii 112, 126, 140, 190 o niektóre ulice na terenie Marek.


Burmistrz Janusz Werczyński wyjaśnił, że wielokrotnie podejmował działania związane z zasileniem linii 718 i 805.

W wyniku tych działań Miasto uzyskało dodatkowe kursy autobusów wielkopojemnych obydwu linii w godzinach szczytu oraz ponosi część kosztów utrzymania. Wyjaśnił, że w przypadku otwarcia nowych linii, Miasto będzie musiało budżetu pokryć koszty ich funkcjonowania.


4. Przewodnicząca Maria Przybysz – Piwko przedstawiła pismo Spółki z o.o. „Concepta”, dotyczące oferty zakupy nieruchomości przy ul. Sportowej (pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu).


Burmistrz Janusz Werczyński poinformował, że z rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami firmy wynika, że Spółka ma na celu zagospodarowanie terenu obiektami usługowo – handlowymi.


Radny Paweł Chojnowski zgłosił wniosek dotyczący zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki dla terenu przy ul. Sportowej, polegającej na wykluczeniu zarówno w treści jak i rysunku planu, możliwości budowy obiektu o charakterze centrum handlowego oraz wstrzymanie działań dotyczących sprzedaży nieruchomości.


Przewodnicząca Maria Przybysz – Piwko zarządziła głosowanie w sprawie wniosku Radnego Pawła Chojnowskiego o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki dla terenu przy ul. Sportowej, polegającej na wykluczeniu zarówno w treści jak i rysunku planu, możliwości budowy obiektu o charakterze centrum handlowego oraz wstrzymania działań dotyczących sprzedaży nieruchomości.Głosowanie:

Liczba głosów za przyjęciem wniosku –9

Przeciw – 1

Wstrzymujących się – 2


Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.


Wniosek został przyjęty.


5. Przewodnicząca Maria Przybysz – Piwko zapoznała członków Rady z treścią pisma Pani Wandy Kotowskiej dotyczącego wytyczenia dojazdu do posesji położonych przy ul. Czarnieckiego (kopia pisma stanowi załącznik nr 17 do protokołu).


Burmistrz Janusz Werczyński poinformował, że sprawa dotyczy wytyczenia dojazdu do nieruchomości już zagospodarowanych. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie rozwiązuje sposobu komunikacji dla tego obszaru, dlatego też zmiana miejscowego planu w zakresie komunikacji pozwoli na umożliwienie dojazdu obecnym mieszkańcom, jak również zapewni komunikację do pozostałych nieruchomości.

Podkreślił, że przedsięwzięcie wymagać będzie wykupienia niektórych nieruchomości na cele realizacji drogi publicznej.


Rada Miasta Marki upoważniła Burmistrza do przeprowadzenia rozmów i dokonania uzgodnień z właścicielami nieruchomości położonych przy ul. Czarnieckiego, mających na celu umożliwienie dojazdu wnioskowanego przez Panią Wandę Kotowską.


Pkt. 15. Zamknięcie posiedzenia.


O godzinie 1700 Przewodnicząca Maria Przybysz – Piwko zamknęła XVIII sesję Rady Miasta Marki.


Protokołowała:

Agnieszka Lipka
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane