W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Komisja rewizyjna

Wersja strony w formacie XML
Komisja rewizyjna

Protokół Nr 17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej które odbyło się w dniu 10 grudnia 2003 roku

O godzinie 14.00 posiedzenie Komisji otworzyła i przywitała wszystkich zebranych Przewodnicząca Komisji Małgorzata Babiuch (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Przyjęcie treści wystąpienia pokontrolnego w sprawie Mareckiego Ośrodka Zdrowia, które zostanie przedstawione Radzie Miasta na najbliższej sesji.
5. Przyjęcie treści wyjaśnienia dla dyrekcji NZOZ Esculap, które zostanie przedstawione Radzie Miasta do zatwierdzenia.
6. Dyskusja nad projektem Statutu Miasta Marki.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Pkt. 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Babiuch zgłosiła wniosek o usunięcie z porządku obrad pkt.3.

Wniosek został przyjęty.

Pkt. 4. Przyjęcie treści wystąpienia pokontrolnego w sprawie Mareckiego Ośrodka Zdrowia, które zostanie przedstawione Radzie Miasta na najbliższej sesji.

Przewodnicząca Małgorzata Babiuch odczytała członkom Komisji Rewizyjnej projekt sprawozdania z kontroli wyników finansowych Mareckiego Ośrodka Zdrowia wraz z propozycjami wniosków, który zostanie skierowany do Rady na najbliższej sesji (sprawozdanie wraz z wnioskami stanowią załącznik nr 2 do protokołu)

Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia treści sprawozdania z uwzględnionym wnioskiem Przewodniczącej Komisji w głosowaniu jawnym: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.

Pkt. 5. Przyjęcie treści wyjaśnienia dla dyrekcji NZOZ Esculap, które zostanie przedstawione Radzie Miasta do zatwierdzenia.

Przewodnicząca Małgorzata Babiuch przypomniała członkom Komisji, czego dotyczyło pismo skierowane do Komisji Rewizyjnej od Dyrektora NZOZ "ESCULAP" Aliny Korotko (pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Odczytała też i wyjaśniła wszystkie odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie (odpowiedź stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Komisja Rewizyjna przyjęła uchwałę w sprawie treści wyjaśnień w głosowaniu jawnym: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.

Pkt. 6. Dyskusja nad projektem Statutu Miasta Marki.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała członków Komisji, że w październiku złożyła u Przewodniczącej Rady Miasta przygotowaną przez siebie wersję Statutu. Wersja ta została odrzucona przez Przewodniczącego Zespołu Statutowego Tadeusza Skłodowskiego, który zaproponował szereg poprawek. Poprawki zostały uwzględnione w wersji, która rozpatrywana jest na obecnym posiedzeniu.
Przewodnicząca dodała, że ma już swoje poprawki, które zgłosi na najbliższym posiedzeniu sesji Rady. Poprosiła, aby członkowie Komisji Rewizyjnej zgłosili własne uwagi dotyczące przedstawionej wersji Statutu.

Przewodnicząca Małgorzata Babiuch zaproponowała pierwszą poprawkę dotyczącą § 11 ust.2, jej zdaniem powinien on brzmieć: "Komisje podlegają Radzie Miasta w całym zakresie swojej działalności".

Członkowie Komisji Rewizyjnej jednomyślnie zaakceptowali zgłoszoną poprawkę.

Radna Elżbieta Świniarska złożyła wniosek, aby zapoznać się z pierwotną wersją Statutu opracowaną i złożoną przez Małgorzatę Babiuch w październiku 2003 roku.

Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, iż spowodowałoby to wiele komplikacji i poprosiła o zgłaszanie wszelkich, także redakcyjnych poprawek w przedłożonym projekcie Statutu.

Radna Elżbieta Świniarska zgłosiła zauważone poprawki literowe (w § 2 pkt.1, § 3 pkt.4, § 4 pkt.4 ppkt.b, § 6 pkt.2).

Przewodnicząca Małgorzata Babiuch zaproponowała, aby w § 6 pkt. 2 zmienić szyk, po to by był bardziej klarowny.

Członkowie Komisji zaakceptowali zaproponowaną zmianę: "Utworzenie, połączenie, podział oraz wniesienie jednostki pomocniczej może nastąpić z inicjatywy organu gminy lub na wniosek mieszkańców, na drodze uchwały Rady Miasta i musi czynić zadość następującym zasadom...".

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy członkowie Komisji zauważyli jeszcze jakieś poprawki redakcyjne?

Nie zgłoszono więcej poprawek tego typu.

Przewodnicząca Małgorzata Babiuch poprosiła o zgłaszanie poprawek merytorycznych przedłożonego projektu Statutu.

Poinformowała również o aktualizacji § 4, poprzez wprowadzenie do niego informacji dotyczącej Biuletynu Informacji Publicznej, którego prowadzenie jest teraz obowiązkiem każdej gminy.
Zgłosiła także poprawkę do § 5 - zaproponowała, aby usunąć z projektu Statutu katalog zadań powierzonych Radzie, ponieważ jest to zapisane w Ustawie o Samorządzie Gminnym.

Członkowie Komisji Rewizyjnej pozytywnie przyjęli zgłoszoną poprawkę.

Przewodnicząca zaproponowała kolejne poprawki do projektu Statutu:
-w § 8 ponownie wykreślić katalog, a zastąpić go wskazaniem, iż: "zakres kompetencji Rady określają przepisy Ustawy",
-w § 11 ust. 2 dodać określenie: "w całym zakresie swojej działalności".

Członkowie Komisji Rewizyjnej zaakceptowali zgłoszone poprawki.

Przewodnicząca zgłosiła następną poprawkę dotyczącą § 11 ust. 3 i zaproponowała ograniczenie liczby osób w składzie Komisji: "Komisja nie może liczyć mniej niż 3 członków, nie więcej jednak niż połowę ustawowego składu Rady".

Komisja Rewizyjna przystąpiła do głosowania nad zgłoszoną poprawką.

Głosowanie:
za przyjęciem - 3
przeciw - 2
wstrzymujących się - 0

Zgłoszona poprawka została przyjęta.

Przewodnicząca Komisji zgłosiła kolejne poprawki:
- w § 14 zaproponowała zredukowanie liczby dni z 7 do 3 odnośnie do zawiadamiania członków o posiedzeniach Komisji,
- w § 15 wniosła o dodanie ust. 2 w brzmieniu: "W szczególnie uzasadnionych przypadkach posiedzenie komisji może być zwołane w trybie nadzwyczajnym bez zachowania terminów, o których mowa w pkt c ust.1 ".

Członkowie Komisji przyjęli zaproponowane poprawki.

Następne poprawki zgłoszone przez Przewodniczącą Komisji Małgorzatę Babiuch dotyczyły pracy Komisji Rewizyjnej czyli § 24:
- w ust. 2 po pkt c) punkt w brzmieniu: "...porównanie stanu stwierdzonego ze stanem wymaganym i ustalenie stopnia ich zgodności...",
- w ust. 2 dodanie pkt h) w brzmieniu: "...wykaz załączników",
- ust. 5 w brzmieniu: "Komisja Rewizyjna na podstawie protokołu pokontrolnego sporządza sprawozdanie zawierające oficjalne stanowisko Komisji w badanym przedmiocie i przedkłada je niezwłocznie Radzie Miasta",
- ust. 8 w brzmieniu: "Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez Radę przedstawia się niezwłocznie po zakończeniu kontroli, Sprawozdanie z wyników kontroli i wykonania budżetu w terminie określonym przepisami prawa, a z realizacji rocznego planu kontroli raz w roku nie później niż do 31 stycznia".

Członkowie Komisji Rewizyjnej zaakceptowali zaproponowane zmiany.

Przewodnicząca Małgorzata Babiuch zgłosiła ostatnią poprawkę dotyczącą
§ 35 ust.5. Zaproponowała, aby powrócić do pierwotnej wersji tego zapisu, który brzmiał: "...nie później niż na trzy dni przed rozpoczęciem sesji, na której jest przyjmowany".

Zgłoszona poprawka została zaakceptowana przez członków Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że na najbliższej sesji złoży wniosek do Przewodniczącej Rady, o to żeby sprawę Statutu przełożyć na następną sesję ze względu braku czasu na przygotowanie zgłoszonych poprawek na piśmie.

Pkt. 7. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Babiuch odczytała ostateczny projekt planu pracy Komisji na rok 2004 (plan pracy stanowi zał. nr 5 do protokołu) i przystąpiła do głosowania za przedstawieniem tego projektu na najbliższe sesji.

Głosowanie:
za przyjęciem - 5
przeciw - 0
wstrzymujących się - 0

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2004 został przyjęty jednogłośnie.

Pkt. 8. Zamknięcie posiedzenia.

O godzinie 17 00 Przewodnicząca Komisji Małgorzata Babiuch zamknęła 17 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji
dr Małgorzata Babiuch


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane