W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Komisja Rewizyjna Rady Miasta Marki

Wersja strony w formacie XML
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Marki

Protokół nr 12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 25 września 2003 roku.

O godzinie 14.30 posiedzenie Komisji otworzyła i przywitała wszystkich zebranych, Przewodnicząca Małgorzata Babiuch (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku i rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia.
4. Ustalenie szczegółowego zakresu i trybu kontroli MOZ.
5. Dyskusja nad roboczą wersją opinii KR o informacji Burmistrza Miasta Marki z wykonania budżetu za I półrocze 2003roku.
6. Sformułowanie opinii o wyżej wymienionym dokumencie.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Pkt.2. Przedstawienie porządku i rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad

Przewodnicząca Małgorzata Babiuch porosiła o przełożenie pkt.3 następne posiedzenie, ponieważ protokół z ostatniego posiedzenia nie jest przygotowany.

Pkt.4. Ustalenie szczegółowego zakresu i trybu kontroli MOZ.

Przewodnicząca Małgorzata Babiuch przekazała ustalenia Zespołowi Kontrolnemu MOZ, dotyczące zakresu działań, w ramach których członkowie komisji nie przekroczą swoich kompetencji.
Przewodnicząca zwróciła się na piśmie, do Burmistrza z wnioskiem o udostępnienie dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli MOZ (załącznik nr 2 do protokołu).

Burmistrz poinformował, że niektóre z niezbędnych dla Komisji Rewizyjnej informacji takich jak bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja opisowa, znajdują się w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej.
Wyjaśnił jednocześnie, iż spółka MOZ posiada umowę spółki zamiast statutu.

Przewodnicząca Małgorzata Babiuch przedłożyła upoważnienie, dla Członków Zespołu Kontrolnego, Elżbiety Świniarskiej, Bogdana Trzemeckiego, Grzegorza Młodzianowskiego, celem przeprowadzenia kontroli wyników ekonomicznych Mareckiego Ośrodka Zdrowia (załączników nr 3 do protokołu).

Pkt.5. Dyskusja nad roboczą wersją opinii KR o informacji Burmistrza Miasta Marki z wykonania budżetu za I półrocze 2003roku.

Przewodnicząca, Małgorzata Babiuch powiedziała, iż zgodnie z ustaleniami Członków Komisji, przygotowała część opisową opinii KR, na podstawie dyskusji z ostatniego posiedzenia oraz na podstawie sprawozdania.
Opiniowany dokument został przedłożony w wymaganym terminie, czyli do 30 sierpnia br. Komisja Rewizyjna zapoznała się z jego treścią a także przeanalizowała uchwały Rady Miasta wprowadzające zmiany do budżetu w I półroczu roku 2003. Na posiedzeniu w dniu 17 września 2003 roku, Komisja zwróciła się do Burmistrza i Skarbnika o udzielenie informacji.
Informacja Burmistrza o wykonaniu budżetu za I półrocze została przygotowana w sposób przejrzysty i wystarczająco szczegółowy. Składa się z dwóch zasadniczych części, pierwszej poświęconej dochodom, części drugiej poświęconej wydatkom. W każdej z tych części przedstawiono tabelaryczne zestawienie danych dotyczących wielkości dochodów i wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej, zmian dokonanych w I półroczu oraz wykonania dochodów i wydatków w tym okresie. Zestawienia te zostały uzupełnione opisem i objaśnieniami danych. Przedstawiona struktura sprawozdania umożliwia zrozumienie i ocenę zjawisk gospodarczych opisanych w dokumencie.
W części opisowej sprawozdania, dotyczącej wydatków wystąpił błąd. Podano łączną kwotę planowanych wydatków o 1 mln wyższą niż faktycznie kwota wydatków została wskazana w § 2 pkt.1, uchwały budżetowej z dnia 19 lutego 2003 roku. Tabela obrazująca wydatki planowane zgodnie z uchwałą budżetową, po zmianach według klasyfikacji budżetowej str. 10, 14 sprawozdania, zwiera poprawne dane zgodne z zapisami uchwały budżetowej.
W budżecie na rok 2003, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta w dniu 19 lutego 2003 roku, zaplanowano dochody w wysokości 32 835 600, wydatki w kwocie 32 559 256 000 zł a nie w kwocie 33 mln.
W I półroczu trzykrotnie wprowadzano poprawki do planu budżetu, zwiększając łącznie dochody 0821 936 zł według danych zwartych w sprawozdaniu.
Według danych zwartych w załącznikach do uchwał budżetowych z dnia 26 marca 2003 roku, 23 kwietnia 2003 roku, 11 czerwca 2003 roku, zmieniających uchwałę budżetową, kwota dochodów została zwiększona 0841 127 zł.
Efektem zmian w planie budżetu po stronie wydatków jest, wzrost o 1 246 936 zł, tu również zauważono niezgodność z danymi zwartymi w załącznikach do wymienionych wyżej uchwał, gdyż na ich podstawie można stwierdzić, iż wydatki wzrosły o 1 271 377 zł.
Najbardziej znacząca zmiana dochodów, była związana z porozumieniem zawartym z Starostą Powiatu Wołomińskiego w sprawie budowy odwodnienia ul. Fabrycznej. Na ten cel Starosta zdecydował przeznaczyć dotację w wysokości 425 000 zł. Pozostałe zmiany były związane ze wzrostem dotacji celowych w działach 751, 801, 853, a także ze wzrostem planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
Znacznie więcej zmian w planie budżetu po stronie planowanych wydatków. Największy wzrost o 850000 nastąpił w dziale 600 i był związany z inwestycją w ul. Fabrycznej. Pozostałe zmiany związane były głównie z wydatkowaniem zwiększonych dotacji celowych. Jedna zmiana związana była z przesunięciem środków między działami, aby możliwe było zrealizowanie nowego zadania inwestycyjnego, dotyczącego remontu sali sportowej w Zespole Szkół Nr 2, którego wcześniej nie przewidziano, a który okazał się konieczny.
Wykonanie dochodów we wszystkich działach łącznie nastąpiło na poziomie 44,8 %. Zróżnicowanie poziomów wykonania dochodów były bardzo znaczne, procentowo i kwotowo, od zera w dziale 600 (nie wpłyneła dotacja od Starosty) do 100 %.

Większość dochodów z tytułu dotacji lub subwencji z budżetu państwa była realizowana systematycznie, gdyż do połowy roku wpłynęło 50% planowanej kwoty.
Na drugim poziomie udało się zrealizować, niektóre ważne kategorie dochodów własnych gminy, warto zwrócić uwagę na dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w dziale, 756 w którym wykonano w 50%.
W latach ubiegłych w tej kategorii dochodów występowały zaległości, z drugiej jednak strony wpływy z tego tytułu są bardziej dynamiczne w I połowie roku.
Wydatki we wszystkich działach łącznie zrealizowano na poziomie 40,6% w stosunku do planu. Relatywnie niski poziom wykonania wydatków wynika z tego, że nie we wszystkich działach zaplanowane wydatkowanie może być równomiernie rozłożone na kolejne miesiące roku budżetowego np.: wydatki na inwestycje, kumulują się w drugiej połowie roku ze względu na cykl prac związanych z realizacją, dopiero w drugim kwartale możliwe jest rozpoczynanie procedur przetargowych na nowe zadanie inwestycyjne.
Z kolei na początku roku regulowane są płatności związane z zadaniami zakończonymi pod koniec ubiegłego roku budżetowego, zatem poziom wykonania wydatków nie powinien budzić zaniepokojenia.
Powinien dawać podstawy do optymizmu, gdyż w kilku przypadkach udało się wykonać budżet na poziomie niższym od zaplanowanego dzięki korzystnym rozstrzygnięciom przetargów.

Skarbnik uzasadnił zaistniałą różnicę pomiędzy kolejnymi uchwałami budżetowymi z marca, kwietnia, czerwca, które łączną kwotę dochodów zwiększyły o 841 936 zł, a podaną kwotą w sprawozdaniu wynoszącą 821 936 zł.
Wyjaśnił, iż w dniu 7 i 8 czerwca bieżącego roku odbyło się referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, natomiast informacja o dotacji na przeprowadzenie referendum, dotarła do Gminy z opóźnieniem. Dodał, iż w tym okresie nie było sesji Rady Miasta Marki, co przeszkodziło we wprowadzeniu zmiany uchwałą Rady.
Niezbędną zmianę w budżecie wprowadzono Zarządzeniem Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowo - Gospodarczej, ponieważ Burmistrz posiada takie umocowanie prawne, za pomocą którego może wprowadzić zmiany w budżecie po uzyskaniu pozytywnej opinii tejże komisji.

Burmistrz dodał, iż sesja Rady Miasta była zaplanowana na 11 czerwca 2003 roku, natomiast środki z dotacji Gmina musiała wydać jeszcze przed referendum. Dlatego też zdecydowano o przyjęciu zmiany w budżecie w drodze zarządzenia.

Przewodnicząca Małgorzata Babiuch zwróciła się do Burmistrza z prośbą o przedłożenie wyżej omawianego zarządzenia.

Przewodnicząca Małgorzata Babiuch zapytała Burmistrza czy jest dostępna ewidencja zaległości podatkowych od osób fizycznych, które ulegają w następnym roku przedawnieniu.

Burmistrz odpowiedział, iż w tut. Urzędzie jest ewidencja zaległości podatkowych. Wyjaśnił jednocześnie, iż ewidencja zaległości obejmuje także kwoty wynikające z decyzji o rozłożeniu płatności na raty.

Burmistrz dodał, iż sesja Rady Miasta była zaplanowana na 11 czerwca 2003 roku, natomiast środki z dotacji Gmina musiała wydać jeszcze przed referendum. Dlatego też zdecydowano o przyjęciu zmiany w budżecie w drodze zarządzenia.

Przewodnicząca Małgorzata Babiuch zwróciła się do Burmistrza z prośbą o przedłożenie wyżej omawianego zarządzenia.

Przewodnicząca Małgorzata Babiuch zapytała Burmistrza czy jest dostępna ewidencja zaległości podatkowych od osób fizycznych, które ulegają w następnym roku przedawnieniu.

Burmistrz odpowiedział, iż w tut. Urzędzie jest ewidencja zaległości podatkowych. Wyjaśnił jednocześnie, iż ewidencja zaległości obejmuje także kwoty wynikające z decyzji o rozłożeniu płatności na raty.
Poinformował, iż przedawnieniu ulegają zaległości podatkowe po upływie pięciu lat od wystąpienia końca roku kalendarzowego w którym upłynął pięcioletni okres.
Dodał, iż jest dostępne zestawienie wszystkich umorzeń z tytułu zaległości podatkowych.

Przewodnicząca Małgorzata Babiuch zapytała, jak często jest dokonywany przegląd zaległości, celem uniknięcia przedawnień.

Burmistrz wyjaśnił, iż jeśli upłynął termin płatności, Gmina wysyła do podatnika upomnienie. Tytuł wykonawczy kierowany jest do urzędu skarbowego, jeśli nie nastąpi uiszczenie zapłaty przez podatnika po siedmiu dniach od daty doręczenia upomnienia.
Urząd Skarbowy wszczyna postępowanie i podejmuje czynności mające na celu egzekucję należności.
Burmistrz poinformował, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego przyznaje, iż środki i siły, jakimi dysponuje nie pozwalają na to, aby wszystkie te obowiązki wykonywać na bieżąco.
W przypadku dużych należności gmina występuje do sądu o ustanowienie hipoteki przymusowej.

Radna Elżbieta Świniarska zapytała, czym są wpływy różne? Ponieważ w dziale 756 § 069 wpływy z podatku rolnego, w którym jest zaplanowana kwota 3000 zł, do 30 czerwca br. Wykonano ponad 300% założonego planu, czyli 9 053zł, i sklasyfikowano je jako wpływy z opłat różnych na stronie 7.

Skarbnik odpowiedział, iż, na chwilę obecną nie jest możliwe sprawdzenie, co zawiera wskazany dział. Dodał, iż, umieszczane są w tym dziale wpływy niesklasyfikowane.

Radny Bogusław Dąbkowski zapytał o sprzęt komputerowy wycofany z użytkowania.

Burmistrz odpowiedział, iż urząd przekazuje bibliotekom i placówkom oświatowym, sprzęt, który jest wymieniany w urzędzie. Zapewnił, iż, przekazywany sprzęt jest modernizowany, aby mógł wystarczyć na potrzeby szkolne.

Przewodnicząca przedstawiła uwagę do przedstawionej informacji z wykonania budżetu o ciągły pozycji, które nie były wcześniej przewidziane. Brak tej ciągłości powoduje różnice trudne do sklasyfikowania, przez co informacja przestaje być w pełni czytelna.

Pkt.3. Sprawy różne.

Nie zgłoszono żadnych spraw.

Pkt.4. Zakończenie posiedzenia.
O godzinie 16.00 Przewodnicząca Komisji Małgorzata Babiuch zamknęła posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała: Agnieszka Lipka

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Małgorzata Babiuch


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane