W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


komisja rewizyjna - opinia

Wersja strony w formacie XML
komisja rewizyjna - opinia

Marki, 14 września 2004
Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Marki

Opinia
o informacji Burmistrza Miasta Marki
o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2004

Opiniowany dokument został przedłożony w wymaganym terminie, czyli do 31.08.2004. Komisja Rewizyjna zapoznała się z jego treścią, a także przeanalizowała uchwały Rady Miasta i zarządzenia Burmistrza wprowadzające zmiany do budżetu w pierwszym półroczu roku 2004. Komisja zwróciła się także do Burmistrza i Skarbnika o udzielenie dodatkowych informacji, m.in. w sprawie wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu oraz dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości. Swoją opinię Komisja wypracowywała na posiedzeniach w dniach 10, 13 i 14 września 2004 roku.

Opiniowany dokument został przygotowany w sposób zgodny z przepisami ogólnymi oraz z uchwałą Rady Miasta nr XX/142/2000 z 15 listopada 2000 roku. Składa się on z dwóch głównych części: pierwszej - poświęconej dochodom, i części drugiej poświęconej wydatkom. W każdej z nich przedstawiono tabelaryczne zestawienie danych dotyczących: wielkości dochodów i wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej, zmian dokonanych w I półroczu 2004 oraz wykonania dochodów i wydatków według stanu na 30 czerwca 2004. Zestawienia te zostały uzupełnione dość skrótowym opisem i objaśnieniami danych. W części opisowej sprawozdania pojawiło się kilka błędów (m.in. jako kwotę planowanych dochodów podano kwotę planowanych wydatków), tabele zawierają jednak poprawne dane, zgodne z zapisami w uchwale budżetowej.

Ocena sprawozdania

Po zapoznaniu się z dokumentacja Komisja stwierdza, że:

1.Sprawozdanie spełnia wymagania formalne dotyczące stopnia szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.
2.Jest poprawne pod względem merytorycznym i rachunkowym.
3.Istnieje zgodność pomiędzy danymi zawartymi w sprawozdaniu z wykonania budżetu w I półroczu a danymi zawartymi w uchwale budżetowej, układzie wykonawczym wprowadzonym zarządzeniem Burmistrza z 9 kwietnia 2004 roku oraz w uchwałach Rady Miasta i zarządzeniach Burmistrza wprowadzających zmiany do budżetu.
4.Sprawozdanie zawiera dane zgodne ze stanem faktycznym.

Ocena merytoryczna wykonania budżetu w I półroczu 2004

Ocena ta została oparta na analizie dokumentacji oraz wyjaśnieniach Burmistrza, Skarbnika oraz pracowników Referatu Inwestycyjnego.

Zmiany w planie budżetu w I półroczu

W budżecie na rok 2004 zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta z dnia 24 marca 2004 roku zaplanowano dochody w wysokości 35.420.985 zł, wydatki zaś w kwocie 35.313.885 zł. W I półroczu dwukrotnie wprowadzano poprawki do budżetu na mocy uchwał Rady Miasta (z dnia 28.04.2004 oraz z 16.06 2004) oraz trzykrotnie zarządzeniami Burmistrza (z dnia 28 kwietnia 2004, z 12 maja 2004 oraz z 16 czerwca 2004). Efektem tych zmian było zwiększenie planowanych dochodów oraz wydatków o kwotę 1.434.876 zł.

Największy wpływ na zmiany budżetu w I półroczu (zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków) miała otrzymana przez gminę dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych.

Konkluzja:

1.Wszystkie zmiany zostały dokonane zgodnie z przepisami prawa. Burmistrz w swoich zarządzeniach nie przekroczył uprawnień ustawowych oraz nadanych mu przez Radę Miasta Marki.
2.Zmiany w planowanych wydatkach (ich wzrost) nie przekroczył kwoty o jaką wzrosły planowane dochody.

Wykonanie dochodów

W pierwszym półroczu we wszystkich działach łącznie wykonano dochody w kwocie 19.477.360 zł, co stanowi 52,8% planu na rok 2004.

Godny odnotowania jest fakt, iż wysoki poziom wykonania nastąpił w zakresie dochodów, na których realizację mają wpływ władze miasta (np. dochody z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych). Dobre wyniki odnotowano także w dziale 700: Gospodarka Mieszkaniowa, a zwłaszcza w rozdziale 70005: Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami, gdzie dochody wykonane zostały w ponad 60%. Udało się sprzedać nieruchomości (działki) o łącznym areale 41.982 m2 za sumę 2.572.833, 35 zł. Jedna z nieruchomości została sprzedana parafii na mocy uchwały Rady Miasta za symboliczną kwotę 1.553, 85 zł, lecz za pozostałe działki uzyskano kwotę 2.571.280 zł (tj. przeciętnie 63,40 zł za m2).

W większości przypadków w 100% wykonane zostały dochody stanowiące subwencje i dotacje dla gminy; niekiedy nawet wykonanie przekroczyło plan – np. po weryfikacji danych przekazano gminie większą kwotę jako część rekompensującą subwencji ogólnej (dochody stanowiły ponad 450% planu). Do 30.06.2004 nie wpłynęła natomiast dotacja ze starostwa na budowę odwodnienia w ul. Fabrycznej.

Niepokojąco niski jest poziom wykonania dochodów z tytułu udziału gminy w podatku od osób fizycznych – choć kwota, która wpłynęła do budżetu jest znacząca, bo jest to prawie 4 mln zł, lecz stanowi ona niespełna 40% planu. Gmina niestety nie ma wpływu na wykonanie tej kategorii dochodów, a ich planowanie opiera się na danych przekazywanych przez GUS i Ministra Finansów. Jedynym sposobem oddziaływania gminy jest dążenie do tego, aby możliwe było wykazanie w sprawozdaniach rzeczywistej liczby mieszkańców, co można czynić poprzez nakłanianie osób mieszkających w Markach, a nie posiadających meldunku w naszym mieście, do dopełnienia tej formalności.

Konkluzja:

1.Wykonanie dochodów w I półroczu było zadowalające, a nawet bardzo dobre.
2.Konieczne jest podjęcie starań, by do budżetu wpłynęły jak najszybciej należne dotacje.
3.Należy wziąć pod uwagę, że udział gminy w podatku od osób fizycznych będzie niższy od zakładanego.

Wykonanie wydatków

We wszystkich działach łącznie wydatki zrealizowano w kwocie 15.225.043 zł, co stanowi 41,4% planu.

Poziom wykonania wydatków należy więc ocenić jako zadowalający. W niektórych działach udało się zrealizować zaplanowane działania mniejszymi nakładami finansowymi, np. większość wydatków na inwestycje oświetleniowe, część wydatków na budowę dróg oraz odcinków wodociągu była niższa niż zaplanowano dzięki korzystnym rozstrzygnięciom przetargów. Umożliwiło to nieznaczne rozszerzenie zakresu inwestycji (głównie o prace projektowe).

Poziom wykonania wydatków nie narusza dyscypliny budżetowej, gdyż w żadnym dziale nie zanotowano ich przekroczenia w stosunku do planu.

Niewielkie zaniepokojenie może jedynie budzić wykonanie wydatków powyżej 50% w niektórych działach – tam, gdzie zadania realizowane są i finansowane dość równomiernie przez wszystkie miesiące roku lub gdzie wydatki nawet rosną pod koniec roku, np. w dziale 801 Oświata i Wychowanie – w rozdziałach: Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Licea Profilowane. W tych trzech rozdziałach wydatki wykonano w ponad 50% (od 51,3% do 56,0%), przy czym w drugim półroczu szkoły będą regulowały płatności za remonty wykonane podczas wakacji. Bardzo wysoki poziom wykonania zanotowano w rozdziale Licea i Technika Zawodowe (prawie 90%), lecz jest to w pełni uzasadnione tym, że wydatki były ponoszone w tym rozdziale tylko do 31 sierpnia 2004 roku.

Podobnie pewne zaniepokojenie może budzić wykonanie wydatków powyżej 50% w dziale 921, w rozdziałach Domy i Ośrodki Kultury oraz Biblioteka. Należy jednak pamiętać, iż w sprawozdaniu zamieszczono dane dotyczące stopnia wykorzystania dotacji z budżetu gminy, a obie te instytucje dysponują także dochodami własnymi (MOK znacznymi, biblioteka zaś bardzo skromnymi).

Niezbyt korzystny jest też bilans na koniec I półrocza w niektórych rozdziałach działu 852 – Opieka Społeczna. Wykorzystane już zostały wszystkie środki na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz 66% środków na zasiłki mieszkaniowe. W całym dziale 852 poziom wydatków jest zadowalający.

W niektórych działach można prognozować na koniec roku oszczędności – np. w rozdziale „Rada Gminy” działu 750 wydano w I półroczu niespełna 37% zaplanowanych wydatków, w rozdziale Starostwa Powiatowe – 28%, Urzędy Gmin – 45%.

Konkluzje:

1.Poziom wykonania wydatków należy ocenić jako zadowalający.
2.Niewielkie zaniepokojenie mogą budzić jedynie wydatki w niektórych rozdziałach – np. działu Opieka Społeczna oraz Oświata i wychowanie. Jeśli chodzi o ten ostatni dział, to wielkość przekroczenia pozwala mieć nadzieję, że na koniec roku budżety szkół będą zrównoważone bez konieczności ich zwiększania przez Radę Miasta.

Stan zobowiązań finansowych gminy

Na dzień 30.06.2004 zobowiązania kredytowe i pożyczkowe gminy wynoszą 5.024,779 zł. Gmina nie posiada żadnych zaległości w tym zakresie, a nawet wystąpiła pewna nadwyżka, gdyż zadłużenie netto na koniec I półrocza wyniosło – 107.100 zł.

Wnioski końcowe

Analiza sprawozdania burmistrza oraz innych dostępnych dokumentów pozwala stwierdzić, że:
1.Przy wykonaniu budżetu stosowano zasady prawidłowej księgowości i rachunkowości
2.Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny budżetowej przez Burmistrza
3.Nie stwierdzono przekroczenia przez Burmistrza zakresu upoważnień do zaciągania zobowiązań obciążających budżet
4.Nie stwierdzono nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji celowych i subwencji przez Burmistrza
5.Nastąpił realny wzrost dochodów w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.
6.Wystąpiła znaczna nadwyżka dochodów nad wydatkami w omawianym okresie.
7.Wydatki inwestycyjne okazały się niższe niż pierwotnie planowano, dzięki temu możliwe było rozszerzenie listy zadań inwestycyjnych w I półroczu.
8.Stan zobowiązań z tytułów dłużnych utrzymuje się na poziomie nie zagrażającym finansom gminy.

Ostateczna konkluzja:

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki o wykonaniu budżetu za I półrocze 2004 roku jest pozytywna.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Małgorzata E. Babiuch-Hall

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane