W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Wersja strony w formacie XML
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Marki 15.08.2006 r.
Komisja Oświaty Kultury i Sportu
Rady Miasta Marki

Pani Maria Przybysz-Piwko
Przewodnicząca Rady Miasta Marki

Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
za okres od 28 listopada 2004 roku do 19 lipca 2006 roku


Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu:
1. Tadeusz Lużyński - przewodniczący
2. Urszula Paszkiewicz - wiceprzewodnicząca
3. Kazimierz Kędzierski - członek
4. Tadeusz Skłodowski - członek
5. Agata Świstowska - członek (powołana 15 grudnia 2004 r. Uchwała Rady Miasta Nr XXII/176/2004)
6. Robert Tankiewicz - członek.
Z prac w Komisji zrezygnowały ( od 15 grudnia 2004 r.): Małgorzata Babiuch-Hall (Uchwała Rady Miasta Nr XXII/171/2004 ) i Elżbieta Świniarska (Uchwała Rady Miasta Nr XXII/172/2004).

Od 28 listopada 2004 r. do 19 lipca 2006 r. odbyło się 40 posiedzeń Komisji Oświaty Kultury i Sportu.
Działalność komisji oparta była na rocznych planach pracy opracowanych przez jej członków.
Na posiedzeniach Komisja zapoznawała się z projektami uchwał (dotyczących spraw oświaty, kultury i sportu) jakie miały być podejmowane na najbliższych sesjach Rady.
W okresie sprawozdawczym omawiano i opiniowano następujące projekty uchwał:
- opinia o projekcie budżetu Miasta Marki na 2005 rok w części dotyczącej o oświaty, kultury i sportu (6 grudnia 2004 r.);
- opinie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Marki (29 grudnia 2004 r.);
- opinia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (19 i 26 stycznia i 9 marca 2005 r.);
- opinia w sprawie Programu współpracy Miasta Marki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (29 grudnia 2004 r. i 26 stycznia 2005 r.);
- opinia w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli; (7 lutego 2005 r.);
- opinie w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Ekonomicznego i Liceum Technicznego w Markach ( 15 grudnia 2004 r. i 9 marca 2005 r.)
- opinia w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 2 w Markach (9 marca i 15 czerwca 2005 r.);
- opinia w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw na rok 2005
(9 marca 2005 r.) i na rok 2006 (13 , 21 grudnia. 2005r. i 1 lutego 2006 r.) ;
- opinia w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Marki (16 marca 2005 r.);
- opinia w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Markach
(20 kwietnia 2005 r.);
- opinia w sprawie wsparcia inicjatywy rozwoju ruchu rowerowego w aglomeracji warszawskiej ( 20 kwietnia 2005 r.);
- opinia w sprawie nadania imienia oraz zmianie nazwy Szkoły Podstawowej Nr 4 w Markach ( 11maja 2005 r.);
- opinia w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta Marki
(13 maja 2005 r.);
- opinia w sprawie zmian w Statucie Mareckiego Ośrodka Kultury ( 13 maja 2005 r.);
- opinia w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Nr 1 w Markach (14 września 2005 r.);
- wydanie opinii o projekcie budżetu miasta Marki na 2006 r.(13 grudnia 2005 r.);
- opinia w sprawie nadania nazw ulicom w Markach ( 15 grudnia 2004 r.,1 lutego i 9 czerwca 2006 r.);
- opinia w sprawie likwidacji nazw ulic na obszarze miasta Marki;
- opinia w sprawie zmiany treści Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Marki (9 czerwca 2006 r.);
- opinia w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Marki
(19 lipca 2006).

Komisja obok stałych zadań tj. opiniowania projektów uchwał wnoszonych pod obrady Rady Miasta rozpatrywała pisma skierowane do komisji oraz realizowała zadania wynikające z planu pracy.
W omawiany okresie sprawozdawczym Komisja Oświaty Kultury i Sportu zajmowała się następującymi zagadnieniami:
- zapoznano się funkcjonowaniem oświaty na posiedzeniu wyjazdowym w Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4 i Zespole Szkół Nr 2 - spotkanie z dyrektorami szkół (24 listopada 2004 r.);
- rozpatrzono pismo Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 3 w sprawie przeprowadzenia zajęć profilaktyczno-edukacyjno przy współpracy z Komisariatem Policji w Markach (15 grudnia 2004 r.);
- rozpatrzono pismo Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 4 w Markach, w sprawie wyrażenia zgody na nadanie szkole imienia Stefana Roweckiego ps. „Grot”
(15 grudnia 2004 r.);
- omówiono możliwości przekształcenia terenu leśnego przy MTS Marcovia 2000 w park miejski oraz utworzenie „Ogródka Jordanowskiego” w rejonie skrzyżowania ulic Brzozowej i Wspólnej (22 grudnia 2004 r.);
- rozpatrzono pismo Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 w Markach, w sprawie przeprowadzenia zajęć profilaktyczno – edukacyjno - informacyjnych dla uczniów pierwszego etapu kształcenia, z udziałem Zespołu ds. Spraw Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej (19 stycznia 2005 r.);
- zapoznano się organizacją wypoczynku w czasie ferii „Zima w mieście” (wspólne posiedzenie z przedstawicielami szkół mareckich - przedstawienie „Planu pracy Komisji Oświaty Kultury i Sportu na 2005 rok” (7 lutego 2005 r.);
- w dniach 18, 19 i 22 lutego 2005 r. Komisja odwiedziła wszystkie szkoły prowadzone przez miasto Marki, gdzie zapoznała się z organizacją akcji „Zimy w mieście” oraz bieżącym funkcjonowaniem szkół;
- Komisja przygotowała i zorganizowała akcję pn. „Radni czytają dzieciom lektury ze swojego dzieciństwa”, które odbyły się - 2 kwietnia 2005 r. Szkoła Podstawowa Nr 2, - 9 kwietnia 2005 r. Szkoła Podstawowa Nr 4, - 23 kwietnia Zespół Szkól Nr 2, - 23 maju 2006 r. Szkoła Podstawowa Nr 3 i 25 maja 2006 r. Szkoła Podstawowa Nr 1);
- zapoznano się z kalendarzem imprez szkolnych w roku szkolnym 2004/2005 (23 marca 2005);
- rozpatrzono pismo Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do klasy I gimnazjum w roku szkolnym 2005/2006 45 uczniów spoza rejonu szkoły (20 kwietnia 2005 r.);
- na wspólnych posiedzeniach z Komisją Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska (w dniach 13 kwietnia i 25 maja 2005 roku) zapoznano się z aktualną sytuacją bezpieczeństwa w mieście ( sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Markach Dariusza Romańskiego), problematyką uzależnień szczególnie z uwzględnieniem problemu narkomanii wśród uczniów szkół mareckich (informacja Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Andrzeja Majchera) ( 13 kwietnia 2005 r.), omówiono organizację spotkania z księdzem Arkadiuszem Nowakiem (25 maja 2005 r);
- Komisja zainicjowała zorganizowanie z okazji Dnia Dziecka uroczystej sesji XXX Rady Miasta Marki (wyznaczonej na 18 maja 2005 r.) z udziałem uczniów wszystkich szkół mareckich ( podstawowych, gimnazjów, liceów publicznych i niepublicznych oraz specjalnych ) ( 11 maja 2005 r.);
- na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rewizyjną zapoznano się z możliwością lokalizacji trenów rekreacyjnych oraz projektami przebiegu ścieżek rowerowych (15 czerwca 2005 r.);
- zapoznano się z wnioskiem Ks. Henryka Drożdża dotyczącego budowy nowego kościoła w rejonie ulicy Wspólnej (29 czerwca 2005 r.);
- zapoznano się z wynikami testów egzaminacyjnych szkół podstawowych i gimnazjów oraz z organizacją roku szkolnego 2005/2006 ( 29 czerwca, 28 września i 12 października 2005 r.);
- Komisja zainicjowała i współpracowała przy organizacji XIV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który się odbył w Szkole Podstawowej Nr 1 (koordynacji prac podjęła się p. Danuta Lużyńska , która objęła funkcję szefa sztabu XIV FWOŚP);
- z okazji przypadającego 15 listopada 2005 r. Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych z inicjatywy i współpracy Komisji został zorganizowany marsz (z udziałem uczniów szkół mareckich) upamiętniający ofiary wypadków drogowych oraz we wszystkich mareckich parafiach odprawiono w tej intencji Msze Św.;
- zapoznano się z projektami rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz remontu Szkoły Podstawowej Nr 2 (15 lutego, 8 i 29 marca, 5 kwietnia 2006 r. (spotkanie z dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 3, przedstawicielami Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3, przedstawicielami Biura Projektowego „ERECTA 2”, przedstawicielem firmy BARLINEK - producentem podłóg sportowych oraz kierownikiem Referatu Inwestycji);
- spotkanie Komisji w Zespole Szkół Nr 2 w sprawie zagospodarowania terenu przy szkole na plac zabaw oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 w związku z planowaną modernizacją budynku ( 15 marca 2006 r.)
- zapoznano się z pismem dyrekcji Miejskiego Przedszkola Nr 3 w sprawie uruchomienia oddziału „zerówki” (29 marca 2006 r.) ;
- komisja objęła honorowy patronat nad Międzyszkolnym Konkursem Recytatorskim Polskiej Poezji Patriotycznej pt. „Witaj majowa jutrzenko” zorganizowanym w Zespole Szkół Nr 2;
- zapoznano się z pismem w sprawie koncepcji rozbudowy Gimnazjum nr 1 zaproponowanej przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Markach im. Jana Pawła II ( 9 czerwca 2006 r.);
- zapoznano się z informacją przedstawioną przez Naczelnika Referatu Oświaty w sprawie planowanych i realizowanych prac remontowych w placówkach oświatowych okresie wakacji (19 lipca 2006 r.).
Do tego, aby praca w Komisji przebiegała sprawnie i w miłej atmosferze przyczynili się : p. Janusz Werczyński – Burmistrz Miasta Marki, p. Krzysztof Wnuk - Wiceburmisrz Miasta Marki, p. Maria Przybysz-Piwko - Przewodnicząca Rady Miasta, członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Radni Rady Miasta Marki, pracownicy Biura Rady , Referatu Oświaty i Urzędu Miasta, Dyrektorzy placówek kulturalno-oświatowych, Nauczyciele, Księża mareckich parafii oraz mieszkańcy naszego miasta wspierający działania Naszej Komisji za co składam serdeczne podziękowania.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu
Tadeusz Lużyński

Sprawozdanie - plik 156 KB.PDF

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane