W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Uchwała Rady Miasta Marki

Wersja strony w formacie XML
Uchwała Rady Miasta Marki

Uchwała Nr XVIII/162/2008
Rady Miasta Marki
z dnia 14 maja 2008 roku
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Marki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć, szkołę zespół szkół, a także przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Miasto Marki,
2) uczniu – należy prze to rozumieć ucznia szkoły lub wychowanka przedszkola,
3) rodzicach – należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych,
4) stołówce- należy przez to rozumieć zorganizowane przez szkołę lub przedszkole miejsce zbiorowego korzystania z
posiłków, w którym pracownicy stołówki wydają lub przygotowują i wydają posiłki.

§ 2

1. W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów szkoły mogą organizować stołówki.
2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
1) uczniowie,
2) pracownicy szkoły.
3. Czas pracy stołówki szkolnej określa dyrektor szkoły, uwzględniając potrzeby racjonalnego żywienia uczniów, warunkującego prawidłowy ich rozwój, dobre samopoczucie i zdolność do nauki.

§ 3

1. Ustala się dzienną wysokość opłaty za korzystanie przez uczniów i pracowników szkoły
z posiłku w stołówce szkolnej, odpowiednio do typu szkoły w wysokości:
1) w przedszkolu – 0,7 %
2) w szkole podstawowej, w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej – 0,5%
- minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na zasadach i w trybie ustawy z dnia
10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 roku,
Nr 200, poz. 1679 z późniejszymi zmianami), nie więcej jednak niż koszty przygotowania posiłku, w tym koszty surowca przeznaczonego na wyżywienie, pomniejszone o wynagrodzenia pracowników stołówki szkolnej oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń, a także koszty utrzymania stołówki.
2. Kwotę dziennej opłaty obowiązującej w danym miesiącu określa zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 1 dyrektor szkoły.
3. Opłatę miesięczną wyliczoną z uwzględnieniem kwoty, o której mowa w ust. 2, uiszcza się z góry do 10 dnia miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może, na wniosek rodzica ucznia lub pracownika szkoły korzystającego z posiłku w stołówce szkolnej, wyznaczyć inny niż określony w ust. 3 termin wniesienia opłaty miesięcznej za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej.
5. W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły korzystającego z posiłku w stołówce szkolnej zwrotowi podlega uiszczona dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za każdy, z wyłączeniem pierwszego, dzień nieobecności, z zastrzeżeniem ust. 6. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku rezygnacji z posiłku.
6. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za pierwszy dzień nieobecności lub rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z posiłku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta Marki: Maria Przybysz-Piwko

Uchwała - plik PDF

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane