W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Uchwała XV/119/2008 Rady Miasta Marki

Wersja strony w formacie XML
Uchwała XV/119/2008 Rady Miasta Marki

Uchwała nr XV/119/2008
Rady Miasta Marki
z dnia 30 stycznia 2008 roku
w sprawie budżetu Miasta Marki na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 179, 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 401 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 roku, nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Miasta Marki w 2008 roku w wysokości 58.078.822 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.119.987 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 3,
b) dotacje na realizację zadań własnych w wysokości 245.509 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4,
c) dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 400.000 złotych.

§ 2

1. Ustala się wydatki Miasta Marki w 2008 roku w wysokości 65.084.822 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Z kwoty wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się:
1) na wydatki bieżące kwotę 46.940.872 złotych, w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.119.987 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 3,
c) wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 245.509 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4,
b) dotacje z budżetu miasta w wysokości 5.599.362 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2) na wydatki majątkowe kwotę 18.143.950 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Kwota wydatków ustalona w ust. 1 obejmuje ponadto wydatki na realizację zadań określonych w:
1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 330.000 złotych,
2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 70.000 złotych.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.006.000 złotych, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych, wyemitowanych przez gminę w kwocie 9.650.000 złotych,

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 10.000 złotych.

§ 5

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10:
1) przychody budżetu stanowić będzie emisja obligacji komunalnych w wysokości 9.650.000 złotych,
2) rozchody budżetu:
a) spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 144.000 złotych.
b) wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę w wysokości 2.500.000 złotych.

§ 6

Ustala się plan wydatków gminnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Przedstawia się informację o wysokości długu gminy w latach 2008/2013, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Ustala się limity na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008/2010 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się plan dochodów własnych Urzędu Miasta Marki, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Ustala się plan dochodów własnych szkół i przedszkoli, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 złotych,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.006.000 złotych,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.644.000 złotych.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 złotych,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 1.000.000 złotych,
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Miasta Marki
Maria Przybysz-Piwko
Uchwała wraz z załącznikami - plik PDF

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane