W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Uchwała Rady Miasta Marki 2002 rok

Wersja strony w formacie XML
Uchwała Rady Miasta Marki 2002 rok

Uchwała nr XXXII/221/2002 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2002 roku w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Markach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591), art. 5 ust. 2 pkt. 1, art. 9 ust. 1, pkt. 3 lit. b, art. 58 ust. 1,2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 roku nr 67, poz. 329 z późno zmianami), art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 roku - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z późno zmianami) oraz w związku z porozumieniem zawartym w dniu 2 sierpnia 1999 roku pomiędzy Zarządem Powiatu Wołomińskiego a Zarządem Miasta Marki w sprawie prowadzenia Zespołu Szkół Zawodowych z siedzibą w Markach, a także na podstawie Uchwały Nr XXXI/217/01 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego, uchwala się, co następuje:

§ 1
Tworzy się z dniem 1 września 2002 roku Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Markach przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 96, zwane dalej szkołą.

§2
Organizację szkoły określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Marki.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W MARKACH

Na podstawie art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.) nadaje się Liceum Ogólnokształcącemu w Markach niniejszy statut.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

1. Szkoła nosi nazwę: Liceum Ogólnokształcące w Markach.
2. Siedziba Liceum Ogólnokształcącego znajduje się przy Al. Piłsudskiego 96 w Markach.
3. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach. Może być także używany skrót nazwy.
4. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: uczniu - należy przez to rozumieć dzieci realizujące swój obowiązek nauczania w Liceum Ogólnokształcącym, rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów, ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty wraz z późniejszymi jej zmianami.

Art. 2

1. Liceum Ogólnokształcące w Markach, zwane dalej Liceum, jest publiczną placówką oświatową (liceum) w rozumieniu Ustawy.
2. Liceum może posiadać swoje imię, które nadaje mu Rada Miejska. Nadanie imienia przez organ prowadzący może nastąpić na wniosek organów placówki oświatowej.
3. Nadanie imienia nie powoduje konieczności zmiany Statutu i może być określone w załączniku do Statutu.

Art. 3

1. Organem prowadzącym Liceum jest Miasto Marki.
2. Rada Miasta na wniosek Zarządu Miasta uchwala pierwszy Statut Liceum.
3. Uwagi do Statutu może w każdym czasie składać organ prowadzący, a także stwierdzać zgodność działania organów Liceum, nauczycieli, wychowawców i rodziców z jego normami.

Art. 4
1. Istnienie i organizację Liceum określa akt założycielski.
2. Czas trwania cyklu kształcenia w Liceum wynosi 3 lata.
3. Gospodarkę finansową Liceum reguluje Statut i właściwe przepisy.

Art. 5
Liceum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny, które otrzymuje za
zgodą organu prowadzącego.

Rozdział II

CELE I ZADANIA LICEUM

Art. 6

1. Liceum działa na zasadach zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polski, a także Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji o Prawach Dziecka oraz innych aktach prawnych dotyczących zwłaszcza dzieci.
2. Liceum za podstawę swych działań wychowawczych przyjmuje zasady etyki ogólnoludzkiej, a w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Liceum,
2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w Ustawie, respektując wartości i wolność światopoglądową i wyznaniową,
4) rozwija u młodzieży poczucie odpowiedzialności, miłości Ojczyzny, poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury świata,
5) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etycznej i religijnej,
6) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
7) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Liceum, 8) organizuje opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi,
9) gwarantuje bezpieczeństwo w Liceum i w czasie zajęć organizowanych przez placówkę oświatową.

Art. 7
1. Dla osiągnięcia celów określonych w art. 6 niniejszego Statutu, Liceum realizuje założenia ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w drodze:
1) programów nauczania zawierających podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących,
2) ramowego planu nauczania,
3) zasad oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

2. Ponadto Liceum realizuje:
1) w miarę możliwości finansowych zajęcia pozalekcyjne bezpłatne oraz na życzenie rodziców zajęcia pozalekcyjne opłacane przez rodziców,
2) dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi i trudnościami w nauce zajęcia indywidualne, wyrównawczo - kompensacyjne (reedukacyjne), logopedyczne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, w miarę posiadanych środków i możliwości,
3) zajęcia korekcyjne dla uczniów z wadą postawy,
4) preorientację zawodową,
5) współpracę z rodzicami, poradnią psychologiczno - pedagogiczną i innymi instytucjami działającymi na rzecz uczniów,
6) dla uczniów uzdolnionych indywidualny tok lub program nauki.

3. Liceum zatrudnia nauczycieli zgodnie z ich kwalifikacjami.

Art. 8
Liceum organizuje naukę religii lub etyki na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Art. 9

Liceum świadczy swoim uczniom pomoc medyczną na terenie placówki, w miarę swoich możliwości i posiadanych środków.

Art. 10

Liceum w celu zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej, materialnej i medycznej współpracuje z instytucjami wspomagającymi, w szczególności:
1) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zielonce, ul. Literacka 20,
2) Ośrodkiem Zdrowia w Markach, ul. Sportowa 3,
3) Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy Urzędzie Miasta w Markach, ul. Piłsudskiego 95,
4) Uniwersytetem dla Rodziców w Warszawie, ul. Raszyńska 8,
5) Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarno-Epidemiologicznym w W - wie, ul. Panieńska 4,
6) Mareckim Ośrodkiem Kultury w Markach, ul Fabryczna 1,
7) Klubem Sportowym "Markovia" w Markach, ul. Wspólna 4,
8) innymi instytucjami wspomagającymi działania statutowe Liceum. Rozdział III

ORGANY LICEUM
Art. 11

Organami Liceum są:
1) Dyrektor Liceum, zwany w niniejszym Statucie - Dyrektorem,
2) Rada Pedagogiczna Liceum, zwana w niniejszym Statucie - Radą Pedagogiczną,
3) Rada Rodziców Liceum, zwana w niniejszym Statucie - Radą Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski Liceum, zwany w niniejszym Statucie - Samorządem Uczniowskim.

Art. 12
Kompetencje i obowiązki wszystkich organów prócz Dyrektora, określają ich regulaminy,
które nie mogą być sprzeczne z niniejszym Statutem oraz obowiązującym prawem.

Art. 13

Każdy z organów wymienionych w art. 11 niniejszego Statutu ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji, w granicach swoich kompetencji określonych Ustawą i niniejszym Statutem.

Art. 14

Posiedzenia plenarne organów Liceum są protokołowane i archiwizowane.

Art. 15

Bieżącą wymianę informacji między organami, zapewnia się poprzez zapraszanie na posiedzenia (zebrania) poszczególnych organów przedstawicieli innych organów:

1) w posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady Rodziców, oraz Samorządu Uczniowskiego - z głosem doradczym i opiniującym,
2) w posiedzeniach Rady Rodziców, jako stali członkowie na daną kadencję uczestniczą:
Dyrektor lub jeden przedstawiciel Rady Pedagogicznej oraz w razie potrzeby opiekun Samorządu Uczniowskiego,
3) w zebraniach Samorządu Uczniowskiego uczestniczy opiekun z ramienia Rady Pedagogicznej oraz w miarę potrzeby Dyrektor i Przewodniczący Rady Rodziców,

1. Ewentualne konflikty pomiędzy organami Liceum rozpatrywane są przez Komisję Rozjemczą powoływaną każdorazowo przez Dyrektora. W skład komisji wchodzą wszyscy przewodniczący ( opiekunowie) organów Liceum.
2. Komisja Rozjemcza na początku swej działalności wyłania ze swego składu przewodniczącego.
3. Z każdego posiedzenia Komisja Rozjemcza sporządza protokół. Protokoły rejestruje się w sekretariacie Liceum i pozostają w jego dokumentacji.
4. W przypadku, gdy Komisja Rozjemcza nie określi jednoznacznie swego stanowiska w badanej sprawie, ostateczna decyzja należy do Dyrektora.
5. Decyzja należy do organu prowadzącego w przypadku, gdy konflikt obejmuje Dyrektora, a Komisja Rozjemcza nie określi jednoznacznie swego stanowiska.

Art. 17
Dyrektora powołuje i odwołuje w trybie ustalonym Ustawą organ prowadzący Liceum.

Art. 18

l. W zakresie dyscypliny pracy, jednostką nadrzędną dla Dyrektora jest organ prowadzący Liceum.

2. Dyrektor pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy (kierownika jednostki organizacyjnej gminy).

Art. 19

1. W Liceum w porozumieniu z organem prowadzącym mogą być tworzone stanowiska: wicedyrektora, kierownika gospodarczego, pedagoga szkolnego i psychologa, lub inne stanowiska kierownicze.

2. W Liceum, które liczy, co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora. W drodze wyjątku stanowisko wicedyrektora może być utworzone przy mniejszej liczbie oddziałów za zgodą organu prowadzącego.

Art. 20

1. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Liceum i reprezentuje placówkę oświatową na zewnątrz, a w szczególności:

1) sprawuje nadzór pedagogiczny,
2) odpowiada za dyscyplinę pracy wszystkich pracowników,
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz tworzy im warunki psychofizycznego,
harmonijnego rozwoju
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego podjęte w ramach ich kompetencji i zgodnie z prawem,
5) koordynuje pracę organów placówki oświatowej,
6) może wstrzymać wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego podjęte niezgodnie z prawem, jednocześnie powiadamiając o decyzji organ prowadzący Liceum i organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
7) odpowiada za zgodny z przepisami prawa przebieg klasyfikacji i promowania,
8) dysponuje środkami finansowymi Liceum i odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie, 9) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Liceum,
10) organizuje działalność gospodarczą, odpowiada za jej prawidłowość w zakresie merytorycznym i materialnym,
11) ustala zakres obowiązków i uprawnień oraz odpowiedzialności wicedyrektora, pedagoga szkolnego, psychologa oraz innych kierowników a także pracowników nie będących nauczycielami.
2. Dyrektor decyduje w sprawach:
1) oceny pracy pracowników pedagogicznych, opinii o pracy pracowników niepedagogicznych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
2) występowania z wnioskami (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej) w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników Liceum,
3) powierzenia stanowisk kierowniczych (po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej),
4) przyznawania nagród oraz ustalania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom Liceum,
5) zatrudnia i rozwiązuje umowę o pracę z nauczycielami i innymi pracownikami Liceum.
3. Dyrektor po konsultacji z zespołem pracowniczym i związkami zawodowymi, oraz po uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala regulamin pracy i regulamin wynagradzania pracowników administracyjno - obsługowych, oraz regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
4. Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną i społecznymi organami działającymi w Liceum.
5. Zadania Dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady
Pedagogicznej, o którym mowa wart. 22 ust.. 3 niniejszego Statutu.
6. Dyrektor przyjmuje uczniów do Liceum, zgodnie z odrębnymi przepisami.
7. Dyrektor kieruje Liceum poprzez wydawanie wewnętrznych zarządzeń, decyzji organizacyjnych i decyzji administracyjnych. Zarządzenia winny być zawarte w księdze zarządzeń a decyzje organizacyjne w księdze decyzji (podpisane przez Dyrektora). Decyzje administracyjne wydawane są przez Dyrektora, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, a kopie ich znajdować się winny w dokumentacji sekretariatu Liceum.
8. Dyrektor składa sprawozdanie ze swojej działalności w zakresie zarządzania i administrowania Liceum, co najmniej 2 razy w roku przed Radą Pedagogiczną.

Art. 21
1. Wicedyrektor, kierownik gospodarczy (inni kierownicy) wypełniają swoje obowiązki na podstawie i w granicach przekazanych im przez Dyrektora uprawnień i kompetencji w zakresie:
1) działań dydaktycznych,
2) organizacyjnych,
3) opiekuńczych i wychowawczych,
4) zadań związanych z odpowiedzialnością materialną.

2. Wicedyrektor, kierownik gospodarczy (inni kierownicy) działają w imieniu Dyrektora w ramach przekazanych im pełnomocnictw i zgodnie z jego poleceniami.
3. Za prawidłową realizację zadań wicedyrektora, kierownika gospodarczego (innych kierowników) jest odpowiedzialny Dyrektor.

Art. 22
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Liceum.
2. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni Liceum bez względu na wymiar czasu ich pracy.
3. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym po konsultacji z pozostałymi organami regulaminem, zwanym Regulaminem Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego w Markach.

Art. 23
1. Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Ustawa i Statut, a należą do nich w szczególności:
1) zatwierdzanie planów pracy Liceum,
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Liceum, 4) ustalanie organizacji wewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) podejmowanie działań dyscyplinarnych wobec uczniów w zakresie określonym w niniejszym Statucie,
6) występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego Liceum o odwołanie ze stanowiska Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie wicedyrektora (innego kierownika),
7) przygotowanie projektu i uchwalenie zmian Statutu Liceum, po skonsultowaniu z Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim, oraz uzgodnieniu z organem prowadzącym,
8) przygotowanie i uchwalenie wszystkich regulaminów wewnętrznych Liceum, po konsultacji z pozostałymi organami, oprócz zastrzeżonych do kompetencji innych organów Liceum,
9) uchwalanie programu wychowawczego Liceum, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1) organizację pracy Liceum, a w tym w szczególności tygodniowy rozkład zajęć obowiązkowych, dodatkowych i nadobowiązkowych,
2) wnioski Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) projekt planu finansowego Liceum.

Art. 24

1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków. Formy podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Pedagogicznej.
2. Członków Rady Pedagogicznej i osoby uczestniczące w zebraniach Rady Pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców i pracowników Liceum.

Art. 25

1. W Liceum może działać Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców i opiekunów uczniów, która współdziała z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim. Rada Rodziców może przyjąć inną nazwę, np. "Komitet Rodzicielski".
2. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności udzielanie pomocy Radzie Pedagogicznej i Samorządowi Uczniowskiemu w organizowaniu działalności kulturalnej, turystycznej oraz pomocy materialnej uczniom.
3. Rada Rodziców ma prawo występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Liceum.
4. W celu wspierania działalności statutowej Liceum, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
5. Kompetencje Rady Rodziców określa Ustawa i niniejszy Statut.
6. Rada Rodziców swoje stanowiska opiniujące i wnioskujące określa w drodze uchwał, których formę i zasady podejmowania określa regulamin Rady Rodziców, o których mowa w ust. 7 niniejszego artykułu.
7. Szczegółowe zasady i organizację Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego w Markach uchwalony przez Zarząd Rady Rodziców, po konsultacji z ogółem rodziców oraz pozostałymi organami działającymi w Liceum.

Art. 26

1. W Liceum działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie tej placówki oświatowej.
2. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa Ustawa i niniejszy Statut.
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego oraz jego organizację określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego po konsultacji z ogółem uczniów oraz pozostałymi organami działającymi w Liceum.
4. Organami Samorządu Uczniowskiego są: zarząd, samorządy klasowe, walne zebrania samorządów klasowych.
5. Samorząd Uczniowski swoje stanowiska opiniujące i wnioskujące określa w drodze uchwał, których formy i zasady podejmowania określa Regulamin Samorządu uczniowskiego.
6. Regulamin Samorządu Uczniowskiego, o którym mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, winien tworzyć warunki do współpracy uczniów na zasadach demokracji i tolerancji, a także rozwijania ich samodzielności oraz odpowiedzialności grupowej i indywidualnej.
7. Samorząd Uczniowski może organizować ponadto sklepik szkolny, którego organizację określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Art. 27

Samorząd Uczniowski może poprzez swoje regulaminowe organy przedstawić Radzie pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Liceum. Samorząd w szczególności może:
1) zapoznawać się z programem nauczania,
2) uzyskać jawną i umotywowaną ocenę postępów w nauce i zachowaniu uczniów,
3) organizować życie szkolne w Liceum,
4) redagować i wydawać gazetkę szkolną,
5) wnosić do wyboru kandydaturę nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego, w uzgodnieniu z Dyrektorem,
6) organizować działalność kulturalną, oświatową, sportową oraz rozrywkową zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami szkoły, w uzgodnieniu z Dyrektorem.

Art. 28

1. W Liceum może działać Zespół Kierowniczy powołany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.
2. W skład Zespołu Kierowniczego wchodzą: Dyrektor, wicedyrektor, kierownik gospodarczy, pedagog szkolny, psycholog, przewodniczący Rady Rodziców, opiekun Samorządu Uczniowskiego.
3. W zebraniach Zespołu Kierowniczego mogą uczestniczyć zaproszeni przez Dyrektora goście.
4. Zebrania Zespołu Kierowniczego zwoływane są przez Dyrektora z inicjatywy własnej lub innych członków Zespołu.
5. Zespół Kierowniczy pomaga Radzie Pedagogicznej i może podejmować uchwały nie wkraczające w jej kompetencje.
6. Posiedzenia Zespołu Kierowniczego są protokołowane w księdze protokołów Zespołu kierowniczego prowadzonej na zasadzie księgi protokołów Rady Pedagogicznej i są przechowywane przez sekretariat Liceum.

Art. 29

1. W Liceum może działać Zespół opiekuńczo - Wychowawczy, w skład, którego wchodzą:
1) Wicedyrektor,
2) Wychowawcy wszystkich oddziałów,
3) Pedagog Liceum,
4) Psycholog,
5) Przewodniczący (opiekunowie) poszczególnych organów.
2. Przewodniczącym Zespołu jest wicedyrektor, a w przypadku braku takiego stanowiska w placówce oświatowej, inna osoba wskazana przez Dyrektora.
3. Do zadań Zespołu Opiekuńczo - Wychowawczego należy w szczególności:
1) poznanie i ustalenie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych w każdym roku szkolnym,
2) udzielanie uczniom opieki wychowawczej,
3) udzielanie pomocy materialnej uczniom,
4) kwalifikowanie uczniów do korzystania z bezpłatnych obiadów w stołówce szkolnej.Rozdział IV

WSPÓŁPRACA RODZICÓW I NAUCZYCIELI
Art. 30

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą we wszystkich sprawach dotyczących kształcenia i wychowywania uczniów.

2. Normy wspomnianego powyżej współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych Liceum,
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania,
3) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania oraz postępów w przyswajaniu wiedzy i umiejętności,
4) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowawczych i dalszego kształcenia swoich dzieci.

3. Przewiduje się następujące formy powiadamiania rodziców i odbierania od nich informacji w przypadku zagrożenia dziecka oceną niedostateczną lub nieodpowiednią z zachowania:
1) na zebraniach z rodzicami przewidzianych w Statucie z jednoczesnym wpisem do dziennika (kontakty wychowawcy z rodzicami)
2) listem poleconym,
3) wpisem do dzienniczka ucznia i podpisem rodzica ucznia potwierdzającym przyjęcie informacji lub na specjalnych drukach opracowanych przez Liceum.

4. Za powiadomienie odpowiedzialny jest wychowawca. Dobór odpowiedniej formy powiadamiania ustala każdorazowo Dyrektor.
5. Liceum organizuje spotkania z rodzicami zgodnie z harmonogramami określonymi na początku każdego roku szkolnego.

Rozdział V

ORGANIZACJA LICEUM

Art. 31

Organizację roku szkolnego, w tym terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno -wychowawczych, przerwy świąteczne oraz ferie zimowe i letnie określają odrębne przepisy.

Art. 32

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny liceum opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia w każdym poprzednim roku szkolnym - na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego.
2. Każdorazowa zmiana dotycząca organizacji liceum winna być naniesiona w aneksie i arkuszu organizacyjnym placówki oświatowej.
3. Arkusz organizacji i aneksy zatwierdza organ prowadzący Liceum.
4. W arkuszu organizacyjnym Liceum zamieszcza się w szczególności:
1) liczbę pracowników placówki oświatowej, w tym osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
2) liczbę stanowisk kierowniczych,
3) ogólną liczbę przedmiotów i zajęć obowiązkowych, dodatkowych oraz nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
4) liczbę zajęć nadobowiązkowych finansowanych z innych źródeł.

Art. 33

Podstawową jednostką organizacyjną Liceum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania oraz programem wybranym z zestawu programów danej klasy i dopuszczonych do użytku w placówkach oświatowych.

Art. 34

1. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić od 25 do 35.
2. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 18 dzieci.
3. Liceum może tworzyć oddziały mniej liczne, niż przewidziano w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, jeżeli uzyska na to zgodę i środki finansowe od organu prowadzącego i o ile łączny dzienny czas zajęć w placówce oświatowej nie naruszy zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Art. 35

Organizację stałych obowiązkowych, dodatkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Liceum, z uwzględnieniem przepisów i zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

Art. 36

1. Podstawową formą pracy w Liceum są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. Przerwy między lekcjami trwają nie mniej niż 10 minut, a przerwa obiadowa nie mniej niż 20 minut.
4. Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców może podjąć uchwałę o innym czasie trwania godziny lekcyjnej, jednak nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 1 godzina zegarowa, przy zachowaniu ogólnego tygodniowego czasu pracy obliczonego na podstawie ramowego planu nauczania.

Art. 37

1. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa (np. wychowanie fizyczne, technika, języki obce, chemia, fizyka) dokonuje się całorocznego podziału klas na grupy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Decyzję w sprawie podziału na grupy podejmuje Dyrektor po konsultacji z nauczycielem danego przedmiotu, z uwzględnieniem możliwości kadrowych i lokalowych. Decyzja wymaga pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.
3. Podziału dokonuje się z uwzględnieniem środków finansowych posiadanych przez Liceum, oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.
4. Decyzję Dyrektora, o której mówi art. 38 zatwierdza organ prowadzący Liceum w arkuszu organizacyjnym lub aneksie.

Art. 38

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, dodatkowe i nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
2. Zajęcia dodatkowe i nadobowiązkowe oraz wyjazdowe są organizowane w ramach posiadanych przez Liceum środków finansowych lub środków finansowych rodziców.
3. Liczbę uczestników zajęć dodatkowych i nadobowiązkowych finansowanych z budżetu Liceum regulują odrębne przepisy.
4. Liczbę uczestników zajęć dodatkowych i nadobowiązkowych finansowanych ze środków Rady Rodziców lub organu prowadzącego ustalają te organy.

Art. 39

1. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia lub życia uczniów i pracowników Liceum, Dyrektor może podjąć decyzję o okresowym zawieszeniu działalności placówki oświatowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Dyrektor powiadamia niezwłocznie organ prowadzący o decyzji, jej przyczynach i czasie trwania zawieszenia działalności placówki oświatowej.

Art. 40

Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na realizowanie indywidualnego programu lub indywidualny tok nauki. Decyzje w tym zakresie podejmuje Dyrektor w porozumieniu z rodzicami, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Art. 41

Liceum może przyjmować na praktyki pedagogiczne studentów szkół wyższych i zakładów kształcenia nauczycieli, za zgodą Dyrektora i nauczycieli danego przedmiotu, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Art. 42
Uczniowie Liceum mogą być zwolnieni z realizacji następujących przedmiotów obowiązkowych:
1) z religii - za zgodą rodziców,
2) języka obcego - zgodnie z odrębnymi przepisami,
3) wychowania fizycznego - zgodnie z odrębnymi przepisami,
4) plastyki - zgodnie z odrębnymi przepisami,
5) muzyki - zgodnie z odrębnymi przepisami.

Art. 43

1. W Liceum mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza dzieci i młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki oświatowej.

2. Zgodę na podjecie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, wyraża Dyrektor po uprzednim uzgodnieniu warunków ich działalności z organem prowadzącym, oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

Rozdział VI

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE O DZIAŁALNOŚCI LICEUM

Art. 44

Liceum za zgodą Rady Rodziców i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu prowadzącego może rozszerzyć swoją działalność o inne formy edukacyjne mające na uwadze potrzeby uczniów, w miarę posiadanych możliwości finansowych, kadrowych i lokalowych.

Art. 45

1. Ustawa oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze nakładają na Liceum następujące zadania:
1) Liceum prowadzi ewidencję realizacji obowiązku szkolnego,
2) realizację wniosków Dyrektora o egzekucję administracyjną wykonuje organ prowadzący.

2. W sytuacjach określonych odrębnymi przepisami uczeń niepełnosprawny może spełniać obowiązek szkolny w swoim domu w formie nauczania indywidualnego.
3. Dyrektor organizuje nauczanie indywidualne w miejscu zamieszkania ucznia na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział VII

ZADANIA OPIEKUŃCZE I WYCHOWAWCZE

Art. 46

1. Liceum realizuje zadania opiekuńcze i wychowawcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych:
1) nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych mają obowiązek kierowania się dobrem uczniów i poszanowania ich godności osobistej, troską o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
2) nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów, z którymi prowadzą zajęcia obowiązkowe, dodatkowe i nadobowiązkowe,
3) odpowiedzialność nauczycieli i Dyrektora w zakresie BHP określają odrębne przepisy, 4) osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć poza terenem Liceum i w trakcie wycieczek organizowanych przez placówkę oświatową jest wyłącznie nauczyciel.

2. Wycieczki i zajęcia poza terenem szkoły są organizowane zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi turystyki szkolnej.

Art. 47

1. Każdy nauczyciel ma obowiązek pełnienia dyżurów nauczycielskich w Liceum zgodnie z planem ustalonym na dany rok szkolny przez Dyrektora.
2. Dyżury rozpoczynają się przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych i trwają do ostatniej przerwy włącznie obejmując czas zejścia uczniów do szatni po lekcjach oraz ich wyjścia z budynku Liceum.

Art. 48

1. Dla uczniów pozostających w trudnej sytuacji rodzinnej Dyrektor, wychowawca, pedagog szkolny w porozumieniu z Radą Rodziców organizują pomoc wychowawczą, opiekuńczą i materialną.
2. Fundusz pomocy materialnej dla uczniów może być tworzony ze środków Rady Rodziców lub w ramach "Środka Specjalnego" albo budżetu Liceum.

Art. 49

1. Przyznanie pomocy materialnej uczniom należy do decyzji Zespołu Wychowawczo-Opiekuńczego, o którym mowa w art. 32 niniejszego Statutu.
2. pomoc materialną mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
3. Dopuszczalne są następujące sposoby udzielania pomocy materialnej:
1) stypendia uczniowskie,
2) zapomogi losowe,
3) korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej (bezpłatnie),
4) dofinansowanie do "Zielonej Szkoły",
5) dofinansowanie kosztów wypoczynku ucznia,
6) dofinansowanie do wycieczek.
4. Warunkiem przyznania każdej z form pomocy materialnej uczniowi wymienionych w ust. 3 niniejszego artykułu jest pozytywna ocena zachowania ucznia.

Art. 50

1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącemu w tym oddziale, zwanemu w niniejszym Statucie wychowawcą.

2. Wychowawca prowadzi swój oddział, o ile to możliwe, przez cały tok nauczania.

3. Wychowawca pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym Liceum. Jest animatorem życia zbiorowego uczniów, ich powiernikiem i mediatorem w rozstrzyganiu wszelkich spornych kwestii.

4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój uczenia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. Wychowawca w tej sprawie nie może być stroną.

5. Wychowawca w celu realizacji zadań określonych w ust. 4 niniejszego artykułu:
1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków, 2) kontroluje realizację obowiązku szkolnego przez swoich wychowanków,
3) wspólnie planuje i organizuje z uczniami i ich rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, b) ustala treść i formę zajęć tematycznych z klasą,
4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnia z nimi i koordynuje ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotycząca uczniów zarówno uzdolnionych jak i mających trudności w nauce),
5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
b) rozpoznania warunków życia i nauki swoich wychowanków,
c) rozpoznania sposobów spędzania wolnego czasu przez uczniów, którzy wymagają szczególnej opieki i działań profilaktycznych,
d) udzielania pomocy rodzicom w działaniach wychowawczych wobec dzieci, zwracania się do nich o pomoc w swoich działaniach wychowawczych,
e) niwelowania zaniedbań rodziców obowiązków wobec dziecka,
f) włączania rodziców w sprawy życia klasy i Liceum,
6) odpowiednio współpracuje z pedagogiem szkolnym i psychologiem, i innymi specjalistami świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności uczniów, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, organizując im odpowiednie formy tej pomocy na terenie Liceum i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
7) organizuje życie kulturalne, naukowe, towarzyskie wykorzystując formy zajęć odpowiednie do wieku i potrzeb psychicznych swoich wychowanków,
8) wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy zgodnie z odrębnymi przepisami,
9) przyjmuje na pisemny wniosek rodziców usprawiedliwienie nieobecności ucznia w Liceum,
10) dokonuje systematycznej oceny sytuacji wychowawczej w klasie, przedkłada sprawozdanie z postępów klasy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

6. Zmiany na stanowisku wychowawcy oddziału odbywać się mogą w szczególnych przypadkach, takich jak:
1) długotrwała choroba wychowawcy,
2) objęcie wychowawcy postępowaniem dyscyplinarnym, określonym w odrębnych przepisach,
3) odejście wychowawcy z pracy,
4) niemożność osiągnięcia porozumienia przez wychowawcę z uczniami i rodzicami.

7. Wniosek o zmianę wychowawcy mają prawo złożyć do Dyrektora rodzice uczniów każdego oddziału i sami uczniowie (ich samorząd). Postępowanie w tej sprawie przewiduje:
1) Dyrektor rozpatruje wniosek złożony wyłącznie na piśmie z podaniem przyczyny i tylko
wówczas, gdy jest podpisany przez 75% uczniów lub rodziców danego oddziału,
2) Dyrektor rozpatruje wniosek w ciągu 14 dni od daty złożenia go, przyjmując następujący sposób postępowania:
a) prowadzi rozmowę z wnioskodawcami,
b) prowadzi rozmowę z wychowawcą,
c) podejmuje czynności mające na celu wyjaśnienie konfliktu i doprowadzenie do pojednania,
d) wydaje decyzję na piśmie z uzasadnieniem swojego stanowiska,
3) Dyrektor podejmuje decyzję o zmianie wychowawcy, uwzględniając możliwości kadrowe Liceum i organizację roku szkolnego,
4) Dyrektor odwołuje wychowawcę w trybie natychmiastowym, jeżeli w postępowaniu wyjaśniającym okaże się, że była naruszona godność osobista ucznia, wykorzystywana przewaga fizyczna przez wychowawcę, nie przestrzegał on zasad tolerancji,
5) decyzja Dyrektora jest ostateczna.

8. Wniosek o zmianie wychowawcy złożony bez uwzględnienia zastrzeżeń jest rozpatrywany przez Dyrektora jako skarga, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

9. Wychowawca ma prawo do korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, pedagoga szkolnego, psychologa, a także Rady Rodziców i instytucji wspomagających działalność Liceum.

10. Wychowawca jest odpowiedzialny za wyposażenie i estetykę powierzonego mu pomieszczenia lekcyjnego.

11. Wychowawca jest zobowiązany przygotować - po konsultacji z uczniami i ich rodzicami oraz po skorelowaniu z planem dydaktyczno-opiekuńczym Liceum - rozkład tematyczny zajęć wychowawczych i przedkładać je do zatwierdzenia Dyrektorowi a następnie umieścić go w dzienniku lekcyjnym klasy.

Art. 51

W Gimnazjum realizuje się program wychowawczy, konstruowany, konsultowany i zatwierdzony według odrębnych przepisów.

Art. 52

1. W Liceum może działać sklepik prowadzony przez Samorząd Uczniowski lub inny podmiot (przedsiębiorcę).
2. W imieniu Liceum Dyrektor zawiera umowę podnajmu stosownego pomieszczenia.
3. Działalność sklepu nie może wpływać na działalność statutową placówki oświatowej.

Art. 53

1. W celu zabezpieczenia procesu dydaktyczno - wychowawczego, w Liceum działa biblioteka szkolna.
2. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, także zadań dydaktyczno-wychowawczych w Liceum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz wiedzy o regionie.
3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Liceum.
4. Pomieszczenie biblioteki musi umożliwiać:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
2) korzystanie ze zbiorów czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów (w grupach lub oddziałach).
5. Godziny pracy biblioteki szkolnej umożliwiają codzienny dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych.
6. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza określa Dyrektor.
7. Nadzór nad biblioteką szkolną sprawuje Dyrektor lub wicedyrektor, zgodnie z zakresem czynności określonych przez Dyrektora.
8. Przepisy dotyczące biblioteki należy stosować odpowiednio do pracowni komputerowej, jeżeli została zorganizowana w szkole.

Art. 54

1. Do realizacji celów statutowych Liceum posiada odpowiednie pomieszczenia klasowe i pracownie, a ponadto może posiadać:
1) pomieszczenia dla działalności sklepiku szkolnego,
2) gabinet pomocy medycznej,
3) gabinet terapii psychologiczno-pedagogicznej,
4) salę komputerową,
5) kuchnię, stołówkę i świetlicę,
6) salę gimnastyczną,
7) bibliotekę,
8) boisko szkolne,
9) pomieszczenia administracyjno-socjalne,
10) szatnię.

2. Organizacje i organy Liceum korzystają z pomieszczeń czasowo udostępnianych.
3. W sprawach spornych decyzję podejmuje Dyrektor.

Rozdział VIII

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI I NIEPEDAGOGICZNI SZKOŁY

Art. 55

1. W Liceum są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni.
2. Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w ust. l niniejszego artykułu, określa Statut i odrębne przepisy.
3. Organizację pracy i stosunki pracownicze dotyczące zatrudnionych w Szkole pracowników określa Regulamin pracy Liceum Ogólnokształcącym w Markach.
4. Warunki płacy pracowników administracyjno - obsługowych określa Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym w Markach.

Art. 56

Obowiązki oraz uprawnienia i odpowiedzialność nauczyciela:
1. Do zadań i obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1) kształcenie na podstawie planów nauczania i podstaw programowych przedmiotów obowiązkowych oraz programów dopuszczonych do stosowania w gimnazjach publicznych przez Ministra Edukacji Narodowej,
2) opracowywanie rozkładów materiału nauczania do prowadzonych przedmiotów nauczania w całym cyklu kształcenia określonego przedmiotu w zespole uczniów,
3) systematyczne i skuteczne realizowanie programu nauczania, przy czym nauczyciel w swej pracy stosuje najbardziej właściwe metody nauczania korzystając z podręczników i innych środków dydaktycznych zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego,
4) wiązanie treści teoretycznych z praktyką,
5) aktualizowanie treści programowych i dostosowywanie ich do zmieniającej się rzeczywistości społecznej, gospodarczej i technicznej kraju,
6) korelowanie treści różnych ścieżek edukacyjnych,
7) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
8) dostosowanie metod pracy do zdolności percepcyjnych uczniów,
9) udzielanie indywidualnej pomocy uczniom,
10) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi w sprawach bezpieczeństwa i higieny w placówkach oświatowych,
11) utrzymywanie w jak najlepszym stanie i sprawności technicznej pomocy dydaktycznych oraz sprzętu szkolnego,
12) respektowanie w pełnym zakresie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określonych przez Ministra Edukacji Narodowej i na podstawie Regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia Liceum Ogólnokształcącego w Markach – z zachowaniem systematyczności, sprawiedliwości i bezstronności,
13) systematyczne informowanie uczniów i rodziców o ocenach bieżących, okresowych i rocznych,
14)wypełnianie obowiązków wychowawcy klasy w przypadku powierzenia ich przez Dyrektora,
15) pełnienie dyżurów nauczycielskich według harmonogramu,
16) uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej (lub innych organów w miarę potrzeb) i realizowanie przyjętych przez nią uchwał,
17) wykonywanie zadań wynikających z planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Liceum na dany rok szkolny,
18) współdziałanie z rodzicami i organami szkoły.
19) doskonalenie wiedzy i umiejętności pedagogicznych oraz podnoszenie poziomu przygotowania merytorycznego,

2. Nauczyciele mają prawo do:
1) formułowania autorskich programów nauczania i wychowania, prowadzenia innowacji i eksperymentu, zgodnie z odrębnymi przepisami,
1) decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,
2) oceniania swoich uczniów zgodnie z ich postępami w nauce i z zachowania,
3) wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących Liceum,
4) zapoznania się i ustosunkowania do treści zapisu w karcie oceny pracy nauczyciela,
5) nie wyrażania zgody na przyjęcie obowiązków wychowawcy więcej niż jednej klasy,
6) odmowy wykonania polecenia służbowego Dyrektora bądź Wicedyrektora, jeżeli wynika ono z uzasadnionego przekonania, że wydane polecenie jest sprzeczne z dobrem ucznia, prawem lub dobrem publicznym.

3. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:
1) poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im uczniów,
2) bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów i na zajęciach organizowanych przez Liceum oraz za wypadki wynikające za niedopełnienie obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.

Art. 57
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy.
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący zespołu.
3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzyskania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
3) organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
5) wspólne opiniowanie przygotowanych w Liceum autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

Art. 58

1. W Liceum zatrudnieni są pracownicy administracyjni i obsługi.
2. Podstawowym zadaniem tych pracowników jest zapewnienie sprawnego działania Liceum jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
3. Zasady zatrudniania i zwalniania pracowników administracyjno - obsługowych reguluje Statut i odrębne przepisy.
4. Zakres obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi ustala Dyrektor.

Rozdział IX

UCZNIOWIE SZKOŁY

Art. 59

Prawa i obowiązki uczniów:
1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, do ochrony i poszanowania jego godności,
3) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
4) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia Liceum, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób,
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,
7) pomocy w przypadku trudności w nauce,
8) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
9) wpływania na życie Liceum przez działalność samorządową, zrzeszania się w organizacjach działających w placówce oświatowej,
10) zwracania się we wszystkich istotnych dla niego sprawach do wychowawcy, a także do: Dyrektora, pedagoga szkolnego, Rady Rodziców, Rady Szkoły, Samorządu Uczniowskiego. Na organach Szkoły ciąży obowiązek wnikliwego rozpatrzenia zgłoszonej sprawy.

2. Uczniowie mają obowiązek:
1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach obowiązkowych, i w życiu Liceum, 2) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do całej społeczności placówki oświatowej,
3) troszczyć się o własne i kolegów zdrowie i życie,
4) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Liceum.

3. Uczniowie mogą być nagradzani. Przewiduje się następujące rodzaje nagród:
1) pochwała wychowawcy,
2) pochwała Dyrektora na apelu szkolnym i zebraniu rodziców,
3) nagrody książkowe, rzeczowe, dyplomy,
4) świadectwo promocyjne z wyróżnieniem, według zasad określonych odrębnymi przepisami,
5) nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty, według zasad określonych odrębnymi przepisami,
4. Uczeń może być ukarany za:
1) nieprzestrzeganie niniejszego Statutu,
2) naganne zachowanie,
3) stosowanie przemocy wobec innych uczniów lub inne przejawy patologii.
5. Kary stosowane wobec uczniów:
1) upomnienie lub nagana udzielona przez wychowawcę wobec klasy,
2) upomnienie lub nagana Dyrektora na apelu szkolnym,
3) wysłanie listu do rodziców.
6. Uczniowie powiadamiani są o wszystkich dotyczących ich sprawach ustnie na zajęciach przez nauczycieli uczących danych przedmiotów oraz wychowawcę, a także na apelach szkolnych oraz poprzez wpis do dzienniczka ucznia.
7. Uczeń ma prawo odwołać się od kary, zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi przepisami szkoły.

Art. 60

1. W szczególnych przypadkach Dyrektor może skreślić ucznia z listy,
2. Przypadki i procedury skreślenia określają odrębne przepisy.

Rozdział X

GOSPODARKA FINANSOWA LICEUM
Art. 61

Liceum działa w formie organizacyjnej jednostki budżetowej. Obsługę finansowo - administracyjną i gospodarczą Liceum zapewniają jego pracownicy oraz Urząd Miasta Marki.

Art. 62

1. Liceum jest finansowane z dotacji z budżetu Miasta Marki oraz z innych źródeł.
2. Liceum może prowadzić dodatkową odpłatną działalność dydaktyczną.
3. Szkoła może gromadzić fundusze "Środka Specjalnego" na podstawie przepisów odrębnych

Art. 63

1. Jednostka budżetowa może współpracować z innymi podmiotami (osoby prywatne, fundacje, stowarzyszenia) oraz prowadzić inną działalność, np. może podnajmować pomieszczenia tym podmiotom, których działalność statutowa jest zgodna z działalnością statutową Liceum.. Dochody z tego tytułu są przeznaczane na działalność statutową.
2. Liceum jest upoważnione do przyjmowania darowizn i spadków. Podjęcie działań określonych w ust. l odbywa się za zgodą organu prowadzącego.

Art. 64

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy uzgodniony z Zarządem Miasta i zatwierdzony przez organ prowadzący.

Art. 65

Mienie powierzone w zarząd Liceum stanowi mienie komunalne gminy.

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 66

1. Liceum używa pieczęci i stempli urzędowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Wszystkie społeczne organy Liceum dysponują pieczęciami nagłówkowymi oraz pieczęciami przewodniczących.
3. Biblioteka szkolna dysponuje pieczęciami nagłówkowymi.
4. Pedagog i psycholog dysponują imiennymi pieczątkami.
5. Wszystkie pieczęcie nagłówkowe i pieczątki imienne objęte są takimi samymi działaniami prawnymi jak pieczęcie placówki oświatowej.
6. Dyrektor prowadzi rejestr wszystkich pieczęci i ich wzorów.

Art. 67

1. Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Liceum wydaje świadectwa szkolne i ich duplikaty, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Art. 68

Liceum może prowadzić uczniowski klub sportowy na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Art. 69

W Liceum mogą działać związki zawodowe, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Art. 70

Sprawy nie ujęte w niniejszym Statucie regulowane są obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych.

Art. 71

1. Projekt zmian Statutu Liceum przygotowuje Rada Pedagogiczna i po konsultacji z Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim oraz uzgodnieniu z organem prowadzącym uchwala go.
2. Nowelizacje w Statucie Liceum mogą być dokonywane poprzez aneksy w formie pisemnej lub tworzenie tekstu jednolitego.
3. Niniejszy Statut może być zmieniony w drodze uchwały Rady Pedagogicznej, z zastrzeżeniem ust. 1 niniejszego artykułu.

Art. 72

1. Wszystkie regulaminy wewnętrzne stanowią organy wskazane w Statucie.
2. Statut powinien zawierać delegację dla tworzenia regulaminu.
3. Wszystkie regulaminy wewnętrzne nie mogą być sprzeczne z niniejszym Statutem oraz obowiązującym prawem.
4. W wszystkie regulaminy wewnętrzne powinny być opracowane i uchwalone niezwłocznie po uchwaleniu Statutu przez organ prowadzący, następnie nowelizowane w koniecznych przypadkach po każdorazowej zmianie Statutu.
5. W regulaminach wewnętrznych dopuszcza się używanie skrótów przewidzianych w Statucie.

Art. 73

Wewnętrzne przepisy prawne Liceum stanowią również zarządzenia Dyrektora.

Art. 74

Statut obowiązuje z dniem wejścia w życie aktu założycielskiego (uchwała Rady Miasta Marki).

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane