W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Uchwała Rady Miasta - 86/1999

Wersja strony w formacie XML
Uchwała Rady Miasta - 86/1999

UCHWAŁA Nr XIII/86/99 RADY MIEJSKIEJ W MARKACH z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Marki

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74), w związku z uchwałą Rady Miasta Marki nr XXIX/131/96 z dnia 06.08.1996r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Marki w obrębie ulic: Al. M.J.Piłsudskiego, ul. Zielonej, granicy obrębu geodezyjnego nr 1-06, wzdłuż rowu po granicy działek 59 i 60 w obr. 1-05, ul. Granicznej uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Marki zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta XL/190/93 z dnia 29.12.1993r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warszawskiego Nr 4 z dnia 25.02.1994r., poz. 88, w granicach i treści określonych niniejszą uchwałą.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1.
1. Zmiana miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego części miasta Marki zwana dalej zmianą planu obejmuje część miasta Marki położoną w granicach: wewnętrznych linii rozgraniczających Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Zielonej, granicy okręgu geodezyjnego nr 1-06, wzdłuż rowu, po granicy działek 59 i 60 w obr. 1-05, ul. Granicznej do Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

2. Powierzchnia terenu wynosi ok. 30ha.

3. Granice obszaru objętego zmianą planu naniesiono na rysunku zmiany planu.

§ 2. Celem regulacji zwartych w ustaleniach zmiany planu jest:
1. Zapewnienie możliwości kształtowania przestrzennego objętej planem części miasta Marki w zakresie mieszkalnictwa i usług w sposób zapewniający maksymalną ochronę istniejących elementów środowiska przyrodniczego.

2. Umożliwienie działalności różnorodnych podmiotów przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyści wynikających ze wspólnych działań w zakresie określonym w pkt 1.

§ 3.
1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są:
tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej MU
tereny zabudowy mieszkaniowej na działkach leśnych MUL
tereny wód otwartych W
tereny komunikacji samochodowej i pieszej KS

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach, określa się przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich podstawowym przeznaczeniem lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego na zasadach ustalonych w dalszych przepisach.

§ 4.
1. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek zmiany planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami niniejszej uchwały:
- linie rozgraniczające tereny o różnym przez-naczeniu bądź różnych zasadach zagospo-darowania, w tym linie rozgraniczające ulic
- nieprzekraczalne linie zabudowy
- granice stref uciążliwości oraz stref ochron-nych.

3. Oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu nie wymienione w ust. 2 mają charakter postulatywny lub informacyjny.

§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniej-szej uchwały mowa jest o:
1. zmianie planu - należy przez to rozumieć - ustalenia zmiany planu, o których mowa w Rozdziale 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej.

2. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miasta Marki, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej.

3. przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wyni-kające z prawomocnych decyzji administ-racyjnych.

4. rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć rysunek zmiany planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

5. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć także przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi.

6. przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe.

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe zmiany planu

§ 6. Ustala się, że dla całego obszaru i na całym obszarze zmiany planu:
1. Dopuszcza się realizację funkcji zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospoda-rowania terenów określonymi w Rozdziale 2 oraz wprowadza się realizację układu drogowo-ulicznego według ustaleń Rozdziału 3 i elementów infrastruktury według ustaleń Rozdziału 4 Uchwały.

2. Na całym obszarze działania zmiany planu dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania.

3. Na obszarze działania zmiany planu obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania środowiska:
- Ustala się bezwzględną ochronę istniejących zadrzewień pełniących funkcje ochronne oraz terenów leśnych (z zastrzeżeniem § 8) i wód otwartych.
- Nie dopuszcza się lokalizacji obiektów i zakładów rzemieślniczych o charakterze produkcyjnym mogącym pogorszyć stan środowiska.
- W wyznaczonej na rysunku zmiany planu strefie uciążliwości od Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego wprowadza się zakaz wznoszenia zabudowy ochronnej.

4. Na terenie objętym zmianą planu dopuszcza się lokalizacje obiektów infrastruktury technicznej takich jak stacje transfor-matorowe czy podziemne przepompownie ścieków bez konieczności zmiany niniejszego planu.

5. W wyznaczonej na rysunku zmiany planu strefie postuluje się wznoszenie wyłącznie budynków niepodpiwniczonych ze względu na niekorzystne warunki gruntowo-wodne.

6. W wyznaczonej na rysunku planu strefie obserwacji archeologicznej ustala się:
- obowiązek uzgadniania inwestycji kubaturowych, liniowych, drogowych na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z właściwym organem konserwatorskim
- zastrzeganie w decyzjach administracyjnych obowiązku uprawnionego nadzoru archeologicznego podczas wszelkich prac ziemnych na terenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7.
1. Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczone są na rysunku planu symbolem MU.

2. Na terenach, o których mowa w pkt 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
a) Dopuszcza się realizację:
- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej.
- zabudowy usługowej.
Dopuszcza się łączenie tych funkcji.
b) Nieprzekraczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej wynosi do 2,5 kondygnacji, czyli parter, piętro i mieszkalne poddasze a zabudowy usługowej do 2 kondygnacji z zastrzeżeniem pkt c).
c) Dopuszcza się przekroczenie określonej w pkt b) nieprzekraczalnej wysokości zabudowy przy realizacji obiektów o charakterze religijnym oraz administracji publicznej.
d) Minimalna wielkość nowotworzonej działki, na której możliwa jest zabudowa wynosi 600m2.
e) Parkingi i garaże dla wszystkich nowowzno-szonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony.
f) Dopuszcza się jedynie zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do układu ogólnomiejskiego. Do czasu objęcia obszaru systemami ogolnomiejskimi dopuszcza się stosowanie systemów lokalnych (szczelne zbiorniki bezodpływowe).
g) Obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:
- zakaz lokalizacji obiektów mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu
- ewentualna uciążliwość dla środowiska wywołana przez obiekty usługowe i inne nie może wykraczać poza teren lokalizacji obiektu a tym samym wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej
- podejmowanie działalności gospodarczej wiążącej się z wprowadzaniem do atmosfery substancji zanieczyszczających powietrze jest możliwe wyłącznie po spełnieniu warunków wynikających z przepisów szczególnych.

§ 8.
1. Tereny zabudowy mieszkaniowej na działkach leśnych oznacza się na rysunku zmiany planu symbolem MUL.

2. Na terenach, o których mowa w pkt 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
a) Dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyłącznie w postaci budynków wolnostojących z wykluczeniem zabudowy bliźniaczej czy szeregowej, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia właściwego organu na wyłączenie gruntu leśnego z produkcji.
b) Nieprzekraczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej wynosi do 2,5 kondygnacji, czyli parter, piętro i mieszkalne poddasze.
c) Minimalna wielkość nowotworzonej działki, na której możliwa jest zabudowa wynosi 1500 m2.
d) Maksymalna powierzchnia nieleśna działki to jest powierzchnia zabudowana oraz zieleń przydomowa - nie może przekroczyć 20% całkowitej powierzchni działki.
e) Parkingi i garaże dla wszystkich nowowznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony.
f) Dopuszcza się jedynie zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do układu ogólnomiejskiego. Do czasu objęcia obszaru systemami ogolnomiejskimi dopuszcza się stosowanie systemów lokalnych (szczelne zbiorniki bezodpływowe).
g) Obowiązują następujące wymogi w zakresie ochrony środowiska:
- Ustala się pełną ochronę lasów (z wyłączeniem § 6 ust. 4)
- Ustala się całkowity zakaz lokalizowania obiektów mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu
- Ustala się całkowity zakaz użytkowania obiektów na cele działalności gospodarczej wiążącej się z wprowadzaniem do atmosfery substancji zanieczyszczających powietrze
- Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu poprzedza się ustaleniem, czy w odległości 15m od planowanej zabudowy nie występują obiekty przyrodnicze, które powinny być objęte ochroną na podstawie uchwały Rady Miasta.

§ 9.
1. Tereny wód otwartych oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem W.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się adaptację wód otwartych oraz ich ochronę.

Układ drogowo - uliczny

§ 10.
1. Tereny komunikacyjne oznaczone są na rysunku planu symbolem KS.

2. Plan utrzymuje pasy terenu dla tras komunikacyjnych ustalone w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Marki, o którym mowa w § 17 - tj. dla ul. Piłsudskiego G i ul. Granicznej L.

3. Plan ustala układ ulic obsługujących omawiany fragment m. Marki, stanowiący sieć ulic dojazdowych.

4. Ustala się powiązania układu obsługującego rejon opracowania z układem zewnętrznym poprzez:
- skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ulicami: Graniczną - Wenecką i Legionową (poza terenem planu).
- ulice: Zieloną, Nową, Ziołową włączone na prawe skręty do jezdni lokalnej ul. Piłsud-skiego.
- skrzyżowania ul. Granicznej z ulicami Cisową, Torfową.

5. Plan ustala jako obowiązujące przebiegi, szerokości ulic w liniach rozgraniczających wyznaczone na rysunku planu dla ulic układu podstawowego w oparciu o wykonane dotychczas trasy geodezyjne, dla układu ulic obsługujących przy założonych funkcjach i przebiegach wynikających z potrzeb proponowanego zagospodarowania terenu.

6. Plan umożliwia obsługę obszaru opracowania komunikacją publiczną - autobusową, prowadzoną wzdłuż ul. Piłsudskiego.

7. Plan ustala jako obowiązujące zasady lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenie lokalizacji własnej, w/g następujących wskaźników:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - miejsca postojowo-garażowe w ilości min. 2 stanowiska na działkę
- dla obiektów handlowo-usługowych - min. 30 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej
- dla zakładów pracy - min. 22 miejsca na 100 zatrudnionych.

Rozdział 3
Zasady uzbrojenia terenu

Wodociągi i zaopatrzenie w wodę

§ 11.
1. Ustala się, że źródłem wody dla zaopatrzenia obszaru objętego planem będą miejscowe zasoby wód podziemnych czwarto-rzędowej warstwy wodonośnej.

2. Ustala się, że jakość dostarczanej odbiorcom wody z wodociągu miejskiego musi odpowiadać wymogom zawartym w przepisach szczególnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

3. Ustala się, że układ sieci wodociągowej na terenie objętym planem będzie integralną częścią ogólnomiejskiego systemu wodociągowego, z wykorzystaniem istniejącej sieci.

Kanalizacja

§ 12.
1. Ustala się rozdzielczy niepełny system kanalizacji, ograniczony do budowy sieci sanitarnej.

2. Ustala się, że odbiornikami ścieków komunalnych będzie układ kanalizacji m.st. Warszawy.

3. Ustala się odwodnienie części tras komunikacyjnych (jezdnie, chodniki, parkingi) do rowów otwartych.

Gazownictwo

§ 13. Plan ustala, że obszar objęty planem zasilany będzie w gaz ze stacji redukcyjno pomiarowej I0 przy ul. Wojskiego za pomocą sieci rozdzielczej.

Elektroenergetyka

§ 14.
1. Ustala się, że obszar opracowania zasilany będzie w energię elektryczną ze stacji elektroenergetycznej 110/15kV "Pustelnik" za pomocą linii kablowych 15kV.

2. Lokalizacja wolnostojących stacji trans-formatorowych 15/0,4kV, o powierzchni 8x8m2 z dostępem od strony drogi, nie będzie wymagała zmian niniejszego planu.

Telekomunikacja

§ 15. Ustala się, że obszar objęty planem obsługiwany będzie pod względem telekomu-nikacyjnym z istniejącej centrali telefonicznej "MARKI".

Rozdział 4
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 16. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 25%.

§ 17. W odniesieniu do terenów objętych planem tracą moc zapisy Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Marki zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta XL/190/93 z dn. 29.12.1993r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warszawskiego nr 4 z dnia 25 lutego 1994r. poz. 88 oraz zapisy Miejscowego Planu Szczegółowego Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla "Północ" w Markach zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Marki Nr IV/16/94 z 20.09.1994r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warszawskiego Nr 26, poz. 845 z 1994r.)

§ 18. Plan wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane