W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Uchwała Rady Miasta 80/1999

Wersja strony w formacie XML
Uchwała Rady Miasta 80/1999


UCHWAŁA Nr XII/80/99 RADY MIEJSKIEJ W MARKACH z dnia 27 października 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn.zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Markach nr XLIX/239/98 z dnia 16 czerwca 1998r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przes-trzennego południowej części miasta Marki, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Marki nr XXXIX/174/97 z dnia 22 kwietnia 1997r. (Dz.U. Województwa Warszawskiego nr 25/1997, poz. 79) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1.
1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki zwana dalej Planem, obejmuje część miasta Marki stanowiącą działki nr ew. 4, 5 w obrębie geodezyjnym 5-01 w Markach przeznaczony na zespół mieszkalnictwa jednorodzinnego pod nazwą "Osiedle Mickiewicza".

2. Przedmiotem zmiany planu jest dopuszczenie zwiększonej intensywności zabudowy.

3. Powierzchnia terenu wynosi ok. 2,3ha.

4. Granice obszaru objętego planem naniesiono na rysunku planu, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1. Zapewnienie możliwości kształtowania przestrzennego części miasta Marki w zakresie mieszkalnictwa i usług w sposób zapewniający maksymalną adaptację i ochronę istniejących elementów
środowiska przyrodniczego.

2. Umożliwienie działalności różnorodnych podmiotów przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyści wynikających ze wspólnych działań w zakresie określonym w ust. 1.

§ 3.
1. Przedmiotem ustalenia planu jest:
- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej MU.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe oraz określa się przeznaczenie dopuszczalne i warunki jego dopuszczenia.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 może być w całości wykorzystany na cele zgodne z jego podstawowym przeznaczeniem lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego na zasadach ustalonych w dalszych przepisach.

§ 4.
1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu bądź różnych zasadach gospodarowania,
2) linie zabudowy,
3) symbole przeznaczenia terenów,
4) strefa ochronna rzeki Długiej.

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 2 mają charakter postulatywny lub informacyjny.

§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:
1. Planie - należy przez to rozumieć - ustalenia zmiany planu, o których mowa w rozdziale 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej.

2. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej w Markach, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej.

3. Przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.

4. Rysunku Planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć także przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi.

6. Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowe, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe.

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe planu

§ 6. Plan ustala, że dla całego obszaru opracowania i na całym obszarze opracowania:
1. Dopuszcza się realizację funkcji zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania terenów oraz ustala się wykorzystanie układu drogowo-ulicznego według ustaleń Rozdziału 2 i elementów infrastruktury według ustaleń Rozdziału 3 Uchwały.

2. Na całym obszarze działania planu dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania.

3. W strefie ochronnej rzeki Długiej wprowadza się zakaz zabudowy kubaturowej.

4. Na terenie objętym Planem dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej takich jak stacje transformatorowe czy podziemne przepompownie ścieków bez konieczności zmiany niniejszego planu.

§ 7.
1. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczony jest na rysunku planu symbolem MU.

2. Na terenie, o którym mowa w pkt 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
1) Dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wszystkich formach i zabudowy usługowej. Dopuszcza się łączenie tych funkcji.
2) Nieprzekraczalna wysokość zabudowy usługowej wynosi do 2 kondygnacji z zastrzeżeniem pkt 3.
3) Dopuszcza się przekroczenie określonej w pkt 2 nieprzekraczalnej wysokości zabudowy przy realizacji obiektów o charakterze religijnym oraz administracji publicznej.
4) Parkingi i garaże dla wszystkich nowowznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony, dopuszcza się jednak możliwość bilansowania programu parkingowego z terenami sąsiednimi.
5) Dopuszcza się jedynie zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do układu ogólnomiejskiego.
6) Obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:
a) zakaz lokalizacji obiektów o funkcji produkcyjnej oraz zakaz lokalizacji innych obiektów mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu,
b) ewentualna uciążliwość dla środowiska wywołana przez obiekty usługowe i inne nie może wykraczać poza teren lokalizacji obiektu tym samym wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej,
c) podejmowanie działalności gospodarczej wiążącej się z wprowadzeniem do atmosfery substancji zanieczyszczających powietrze jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu decyzji o dopuszczalnej emisji (na podstawie obowiązujących przepisów szczególnych).

§ 8.
1. Tereny komunikacyjne oznaczone są na rysunku planu symbolem KS.

2. Komunikacja obszaru będzie zapewniona poprzez ul. Projektowaną 9 (L 1/2) wyznaczoną na rysunku planu.

3. Plan ustala jako obowiązujące zasady lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych (na terenie lokalizacji własnej) wg następujących wskaźników:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - miejsca postojowo-garażowe na terenie działek własnych wg wskaźnika 1,3 miejsca/mieszkanie
- dla obiektów usługowo-handlowych - na terenie działek własnych wg wskaźnika 30 miejsc/1000m2 pow. użytkowej.

Rozdział 3
Zasady uzbrojenia terenu
Wodociągi i zaopatrzenie w wodę

§ 9.
1. Ustala się, że źródłem wody dla zaopatrzenia obszaru objętego planem będą miejscowe zasoby wód podziemnych czwartorzędowej warstwy wodonośnej.

2. Ustala się, że jakość dostarczanej odbiorcom wody z wodociągu miejskiego musi odpowiadać wymogom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1990r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze lub innych obowiązujących przepisach szczególnych.

3. Ustala się, że układ sieci wodociągowej na terenie objętym planem będzie integralną częścią ogólnomiejskiego systemu wodociągowego, z wykorzystaniem istniejącej sieci.

4. Ustala się, że do czasu zrealizowania systemu wodociągu komunalnego obszar będący przedmiotem planu powinien być zaopatrzony z lokalnego źródła.

Kanalizacja
§ 10.
1. Ustala się rozdzielczy niepełny system kanalizacji, ograniczony do budowy sieci sanitarnej.

2. Ustala się, że odbiornikami ścieków komunalnych będą:
- istniejący układ kanalizacji FOC
- układ kanalizacji m. st. Warszawy.

3. Ustala się odwodnienie części tras komunikacyjnych (jezdnie, chodniki, parkingi) do rowów otwartych, po uprzednim podczyszczeniu.

4. Ustala się, że docelowym odbiornikiem ścieków opadowych będzie rów z Lewandowa za pośrednictwem lokalnych rowów.

5. Do czasu realizacji systemu kanalizacyjnego dopuszcza się stosowanie rozwiązań lokalnych.

Gazownictwo
§ 11.
1. Plan ustala, że obszar objęty planem zasilany będzie w gaz ze stacji redukcyjno-pomiarowej Io przy ul. Wojskiego za pomocą sieci rozdzielczej.

Elektroenergetyka
§ 12.
1. Ustala się, że obszar opracowania zasilany będzie w energię elektryczną ze stacji elektroenergetycznej 110/15kV Pustelnik za pomocą linii kablowych 15kV.

2. Lokalizacja wolnostojących lub wbudowanych stacji transformatorowych 15/0,4kV, o powierzchni 8x8m2 z dostępem od strony drogi, nie będzie wymagała zmian niniejszego planu.

Telekomunikacja
§ 13.
1. Ustala się, że obszar objęty planem obsługiwany będzie pod względem telekomunikacyjnym z istniejącej centrali telefonicznej "Marki".

Rozdział 4
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 14. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§ 15. W odniesieniu do terenów objętych Planem tracą moc zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Marki nr XXXIX/174/97 z dnia 22 kwietnia 1997. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warszawskiego nr 25/1997, poz. 79.

§ 16. Plan wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

ZAŁĄCZNIK
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA MARKI (DZIAŁKI NR EW. 4, 5 W OBRĘBIE GEODEZYJNYM 5-01) SKALA 1:1000
(grafika pominięta)

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane