W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Uchwały Rady Miasta - 1999

Wersja strony w formacie XML
Uchwały Rady Miasta - 1999

UCHWAŁA Nr VIII/46/99 RADY MIEJSKIEJ W MARKACH z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Marki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zmianami) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Markach Nr XXXIX/176/97 z dnia 22 kwietnia 1997r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Kasztanowa - Norwida - Balladyny - Al. M.J. Piłsudskiego - Kasztanowa w obrębie geodezyjnym 1-17, uchwala się co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1.
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Marki zwany dalej planem obejmuje obszar miasta Marki ograniczony ulicami: Kasztanowa - Norwida - Balladyny - Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Kasztanowa w obrębie geodezyjnym 1-17.

2. Powierzchnia terenu wynosi ok. 0,6ha.

3. Granice obszaru objętego planem naniesiono na rysunku planu, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1. Zapewnienie możliwości kształtowania przestrzennego części miasta Marki w zakresie mieszkalnictwa i usług w sposób zapewniający maksymalną adaptację i ochronę istniejących elementów środowiska przyrodniczego.
2. Umożliwienie działalności różnorodnych podmiotów przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyści wynikających ze wspólnych działań w zakresie określonym w ust. 1.

§ 3.
1. Przedmiotem ustaleń planu są:
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej MU
- tereny usług nieuciążliwych U
- tereny komunikacyjne KS

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach, określa się przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich podstawowym przeznaczeniem lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego na zasadach ustalonych w dalszych przepisach.

§ 4.
1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu bądź różnych zasadach zagospodarowania, w tym linie rozgraniczające ulic.
2) granice stref uciążliwości oraz stref ochronnych.

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 2 mają charakter postulatywny lub informacyjny.

§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:
1. planie - należy przez to rozumieć - ustalenia planu, o których mowa w Rozdziale 1 uchwały, o ile z treści nie wynika inaczej;
2. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej w Markach, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
3. przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
4. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
5. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
6. przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe.

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe planu

§ 6. Plan ustala, że dla całego obszaru opracowania i na całym obszarze opracowania:

1. Dopuszcza się realizację funkcji zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania terenów określonymi w Rozdziale 2 oraz wprowadza się realizację układu drogowo - ulicznego według ustaleń Rozdziału 3 i elementów infrastruktury według ustaleń Rozdziału 4 Uchwały.

2. Na całym obszarze działania planu dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania.

3. Na obszarze działania planu obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania środowiska:
1) Ustala się bezwzględną ochronę istniejących zadrzewień o charakterze pomników przyrody zaznaczonych na rysunku planu polegającą na zakazie prac ziemnych w odległości 15m od osi pni drzew.
4. Na terenie objętym Planem dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, takich jak stacje transformatorowe czy podziemne przepompownie ścieków bez konieczności zmiany niniejszego planu.

§ 7.
1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczone są na rysunku planu symbolem MU.

2. Na terenach, o których mowa w pkt. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
1) Dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze rezydencjalnym przy minimalnej wielkości nowoprojektowanych działek 1200m2 oraz realizację zabudowy usługowej. Dopuszcza się łączenie tych funkcji.
2) Nieprzekraczalna wysokość zabudowy usługowej wynosi do 2 kondygnacji z zastrzeżeniem pkt. 3.
3) Dopuszcza się przekroczenie określonej w pkt. 2 nieprzekraczalnej wysokości zabudowy przy realizacji obiektów o charakterze religijnym oraz użyteczności publicznej.
4) Parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony.
5) Dopuszcza się jedynie zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do układu ogólnomiejskiego. Do czasu objęcia obszaru systemami ogólnomiejskimi dopuszcza się stosowanie systemów lokalnych.
6) Obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:
a) zakaz lokalizacji obiektów o uciążliwej funkcji produkcyjnej oraz zakaz lokalizacji innych obiektów mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu.
b) ewentualna uciążliwość dla środowiska wywołana przez obiekty usługowe i inne nie może wykraczać poza teren lokalizacji obiektu w tym samym wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej
c) podejmowanie działalności gospodarczej wiążącej się z wprowadzeniem do atmosfery substancji zanieczyszczających powietrze jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu decyzji o dopuszczalnej emisji (na podstawie obowiązujących przepisów szczególnych).
d) w strefie uciążliwości układu komunikacyjnego zaznaczonej na rysunku planu wprowadza się zakaz lokalizowania zabudowy chronionej.
e) nie dopuszcza się lokalizacji obiektów, których ogrzewanie oparte byłoby o paliwa stałe.

§ 8.

1. Tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem U.

2. Na terenach, o których mowa w pkt. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
1) Dopuszcza się realizację nieuciążliwej zabudowy usługowej.
2) Nieprzekraczalna wysokość zabudowy usługowej wynosi do 2 kondygnacji z zastrzeżeniem pkt. 3.
3) Dopuszcza się przekroczenie określonej w pkt. 2 nieprzekraczalnej wysokości zabudowy przy realizacji obiektów o charakterze religijnym oraz użyteczności publicznej.
4) Parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony.
5) Dopuszcza się jedynie zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do układu ogólnomiejskiego. Do czasu objęcia obszaru systemami ogólnomiejskimi dopuszcza się stosowanie systemów lokalnych.
6) Obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:
a) zakaz lokalizacji obiektów o uciążliwej funkcji produkcyjnej oraz zakaz lokalizacji innych obiektów mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu
b) ewentualna uciążliwość dla środowiska wywołana przez obiekty usługowe i inne nie może wykraczać poza teren lokalizacji obiektu w tym samym wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej
c) podejmowanie działalności gospodarczej wiążącej się z wprowadzaniem do atmosfery substancji zanieczyszczających powietrze jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu decyzji o dopuszczalnej emisji (na podstawie obowiązujących przepisów szczególnych).
d) w strefie uciążliwości układu komunikacyjnego zaznaczonej na rysunku planu wprowadza się zakaz lokalizowania zabudowy chronionej.
e) nie dopuszcza się lokalizacji obiektów, których ogrzewanie oparte byłoby o paliwa stałe.

§ 9.

1. Tereny komunikacyjne oznaczone na rysunku planu symbolem KS.

2. Plan ustala utrzymanie pasów zieleni dla tras komunikacyjnych ustalonych w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Marki oznaczonych na rysunku planu jako 1KUG, 2KUL wyznaczając ich linie rozgraniczające.

3. Plan ustala układ ulic dla rejonu opracowania stanowiący sieć ulic dojazdowych 3KUD, 4KUD i ciąg pieszo - jezdny 5KPJ.

4. Plan ustala powiązanie układu obsługującego rejon opracowania z układem zewnętrznym poprzez skrzyżowanie ul. Kasztanowej z ul. Piłsudskiego.

5. Plan ustala jako obowiązujące przebiegi, szerokości ulic w liniach rozgraniczających (w granicach dokładności skali planu) dla ulic układu podstawowego (1KUG, 2KUL) i wewnętrznego (3KUD i 4KUD) wynikające z planu ogólnego miasta Marki, proponowanego zagospodarowania i istniejącego zadrzewienia.

6. Plan ustala jako obowiązujące zasady lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych (na terenie lokalizacji własnej) wg następujących wskaźników:
* dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - miejsca postojowe - garażowe na terenie działek własnych wg wskaźnika 2-3 miejsca/domek,
* dla obiektów usługowo - handlowych - (o małym ruchu klientów) na terenie działek własnych wg wskaźnika 25 miejsc/1000m2 pow. użytkowej,
* dla obiektów usługowo - handlowych - (o dużym ruchu klientów) na terenie działek własnych wg wskaźnika 35 miejsc/1000m2 pow. użytkowej,

Rozdział 3
Zasady uzbrojenia terenu

§ 10. Wodociągi i zaopatrzenie w wodę

1. Ustala się, że analizowany teren objęty będzie zasięgiem obsługi wodociągu miejskiego.

2. Ustala się, że bezpośrednim źródłem wody będą programowane w tym rejonie przewody podstawowe w ul. Grunwaldzkiej i ul. Pułaskiego, zasilane z projektowanej stacji wodociągowej przy ul. Żeromskiego.

3. Ustala się, że jakość dostarczanej odbiorcom wody z wodociągu miejskiego musi odpowiadać wymogom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1990r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze lub innych obowiązujących przepisach szczególnych.

4. Ustala się, że układ sieci wodociągowej na terenie objętym planem będzie integralną częścią ogólnomiejskiego systemu wodociągowego, z wykorzystaniem istniejącej sieci.

5. Ustala się, że do czasu zrealizowania systemu wodociągu komunalnego, obszar będący przedmiotem planu powinien być zaopatrzony z lokalnego źródła.

§ 11. Kanalizacja

1. Ustala się, że analizowany teren skanalizowany będzie w systemie rozdzielczym poprzez:
1) przepompowni ścieków P4 w rejonie skrzyżowania ul. Karłowicza z ul. Grunwaldzką,
2) kanału ściekowego o wym. d0,30 - d0,50m w rejonie ulic Chocimskiej i Pomnikowej.

2. Ustala się, że odbiornikiem ścieków komunalnych z omawianego terenu będzie istniejąca przepompownia ścieków PF na terenie Fabryki Okładzin Ciernych. Odbiornikiem ścieków deszczowych będzie rzeka Długa.

3. Do czasu realizacji systemu kanalizacyjnego dopuszcza się stosowanie rozwiązań lokalnych.

§ 12. Gazownictwo

1. Plan ustala, że obszar objęty planem zasilany będzie w gaz ze stacji redukcyjno pomiarowej 1o znajdującej się w południowej części miasta Marki poprzez gazociągi średniego ciśnienia d200, d150, d100 w ul. Piłsudskiego a następnie d65 w ul. Grunwaldzkiej oraz d50 w ul. Chocimskiej i Norwida.

2. Plan dopuszcza możliwość zasilenia obszaru objętego planem w gaz od strony Radzymina.

§ 13. Elektroenergetyka

1. Ustala się, że obszar objęty planem zasilany będzie w energię elektryczną ze stacji elektroenergetycznej 110/15kV Pustelnik za pomocą kablowo - napowietrznej sieci zasilająco rozdzielczej średniego napięcia 15kV.

2. Lokalizacja wolnostojących lub wbudowanych stacji transformatorowych 15/0,4kV, o powierzchni 8x8m2 z dostępem od strony drogi, nie będzie wymagała zmian niniejszego planu.

§ 14. Telekomunikacja
Ustala się, że obszar objęty planem obsługiwany będzie pod względem telekomunikacyjnym z istniejącej centrali telefonicznej "MARKI".

Rozdział 4
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 15. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.

§ 16. W odniesieniu do terenów objętych planem tracą moc zapisy miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Marki zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/190/93 Rady Miejskiej w Markach z dnia 29 grudnia 1993r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Warszawskiego Nr 4 z dnia 25 lutego 1994r., poz. 88.

§ 17. Plan wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

ZAŁĄCZNIK
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU OGRANICZONEGO ULICAMI: KASZTANOWA, NORWIDOWA, BALLADYNY, AL. M.J.PIŁSUDSKIEGO, KASZTANOWA, W OBRĘBIE GEODEZYJNYM 1 - 17 W MARKACH.
(grafikę pominięto)


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane