W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Uchwała Rady Miejskiej w Markach

Wersja strony w formacie XML
Uchwała Rady Miejskiej w Markach

Uchwała Nr XLIX/238/98
Rady Miejskiej w Markach
z dnia 16 czerwca 1998 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Marki.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. nr 89 poz. 415/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. nr 16 poz. 95 z 1990 r. z późniejszymi zmianami w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Markach nr XLIII/200/97 z dnia 16 września 1997 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Marki, stanowiącej działki ewidencyjne 14/7, 20 i 21 w obrębie 3-03 oraz nr ew. 21 w obrębie 3-06, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Marki w granicach i treści określonych niniejszą uchwałą.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Marki, zwany dalej Planem, obejmuje część miasta Marki stanowiącą działki nr ew. 14/7, 20 i 21 w obrębie 3-03 oraz działkę nr ew. 21 w obrębie 3-06, położone w rejonie AI. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
2. Powierzchnia terenu wynosi ok. 6 ha
3. Granice obszaru objętego Planem naniesiono na rysunku Planu.

§2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1. Zapewnienie możliwości kształtowania przestrzennego środkowej części miasta Marki w zakresie mieszkalnictwa i usług w sposób zapewniający maksymalną ochronę istniejących elementów środowiska przyrodniczego.
2. Umożliwienie działalności różnorodnych podmiotów przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyści wynikających ze wspólnych działań w zakresie określonym w pkt 1.

§3

1. Przedmiotem ustaleń planu są:
- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej MWU
- tereny komunikacyjne KS
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach, określa się przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenią
3. Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich podstawowym przeznaczeniem lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego na zasadach ustalanych w dalszych przepisach.

§4

1. Integralną częścią Planu jest rysunek Planu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
a/ linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu bądź różnych zasadach zagospodarowania, w tym linie rozgraniczające ulic,
b/ granice stref uciążliwości.
3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w pkt 2 mają charakter postulatywny lub informacyjny.

§5

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:
1. Planie - należy przez to rozumieć ustalenia Planu, o których mowa jest w rozdziale 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej.
2. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Markach, o ile z treści Przepisu nie wynika inaczej.
3. Przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.
4. Rysunku Planu - należy przez to rozumieć także przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi.
5. Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe Planu.

§6

Plan ustala, ze dla całego obszaru opracowania i na całym obszarze opracowania:
1. Dopuszcza się realizację funkcji zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania terenów określonymi w rozdziale 2 oraz wprowadza się realizację układu drogowo - ulicznego według rozdziału 3 i elementów infrastruktury według ustaleń rozdziału 4 Uchwały.
2. Na całym obszarze działania Planu dopuszcza się utrzymywanie dotychczasowego sposobu zagospodarowanią
3. Na obszarze działania Planu obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania środowiska:
a/ ustala się bezwzględną ochronę istniejących zadrzewień pełniących funkcje ochronne,
b/ obiekty i zakłady rzemieślnicze o charakterze produkcyjnym mogącym pogorszyć stan środowiska mogą być lokalizowane po uprzednim wykonaniu oceny wpływu inwestycji na stan środowiską
4. Na terenie objętym Planem dopuszcza się lokalizacje obiektów infrastruktury technicznej takich, jak stacje transformatorowe czy podziemne przepompownie ścieków bez konieczności zmiany ni niejszego Planu.
5. W strefie uciążliwości linii energetycznych 110 kV, których przebieg zaznaczony jest na rysunku Planu obowiązują ograniczenia zabudowy określone w przepisach szczególnych.

§7

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej oznaczone są na rysunku Planu symbolem MWU.
2. Na terenach, o których mowa w pkt 1 obowiązują. następujące zasady zagospodarowania:
a/ dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej we wszystkich formach i zabudowy usługowej. Dopuszcza się łączenie tych funkcji,
b/ nieprzekraczalna wysokość zabudowy usługowej wynosi do 2 kondygnacji z zastrzeżeniem pkt 3,
c/ dopuszcza się przekroczenie określanej w pkt 2 nieprzekraczalnej wysokości zabudowy przy realizacji obiektów o charakterze religijnym oraz administracji publicznej,
d/ parkingi i garaże dla wszystkich nowowznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony,
e/ dopuszcza się jedynie zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do układu ogólnomiejskiego. Do czasu objęcia obszaru systemami ogólnomiejskimi dopuszcza się stosowanie systemów lokalnych,
f/ obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:
- zakaz lokalizacji obiektów o funkcji produkcyjnej oraz zakaz lokalizacji innych obiektów mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu,
- ewentualna uciążliwość dla środowiska wywołana przez obiekty usługowe i inne nie może wykraczać poza teren lokalizacji obiektu i wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej,
- podejmowanie działalności gospodarczej wiążącej się z wprowadzaniem do atmosfery substancji zanieczyszczających powietrze jest możliwe wytaczanie po uzyskaniu decyzji o dopuszczalnej emisji /na podstawie obowiązujących przepisów szczególnych/.

§8

1. Tereny komunikacyjne oznaczone są na rysunku Planu symbolem KS.
2. Plan ustala powiązanie układu wewnętrznego osiedla z układem zewnętrznym poprzez skrzyżowanie ul.Projektowanej 1 z ul.Projektowaną I /przebiegającą po wschodniej stronie osiedla/.
3. Plan ustala dla ulic obsługujących obszar osiedla następującą. klasyfikację:
- ul. Projektowana 1 L /lokalna/,
- ul. Projektowana 2 L /lokalna/.
4. Plan ustala; jako obowiązujące przebiegi, szerokości ulic w liniach rozgraniczających /w granicach dokładności skali Planu/ oraz zasady przekrojów poprzecznych ulic.
5. Ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ich lokalizację ustala się wg następujących wskaźników i zasad:
- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - miejsca postojowo-garażowe na terenie działek własnych wg wskaźnika 1,3 miejsca/mieszkanie,
- dla obiektów usługowo - handlowych - na terenie dziatek własnych wg wskaźnika 30 miejsc/1000 m2 pow. użytkowej.

Rozdział 3.
Zasady uzbrojenia terenu.

§9

Wodociągi i zaopatrzenie w wodę:
1. Ustala się, ze źródłem wody dla zaopatrzenia obszaru objętego Planem będę miejscowe zasoby wód podziemnych czwartorzędowej warstwy wodonośnej.
2. Ustala się, ze jakość dostarczanej odbiorcom wody z wodociągu miejskiego musi odpowiadać wymogom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1990 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze lub innych obowiązujących przepisów szczególnych.
3. Ustala się, ze układ sieci wodociągowej na terenie objętym Planem będzie integralną częścią ogólnomiejskiego systemu wodociągowego, z wykorzystaniem istniejącej sieci.

§10

1. Ustala się rozdzielczy niepełny system kanalizacji, ograniczony do budowy sieci sanitarnej.
2. Ustala się, że odbiornikami ścieków komunalnych będę:
- istniejący układ kanalizacji FOC,
- układ kanalizacji m. St. Warszawy.
3. Ustala się odwodnienie części tras komunikacyjnych /jezdnie, chodniki, parkingi/ do rowów otwartych, po uprzednim podczyszczeniu.
4. Ustala się, że docelowym odbiornikiem ścieków opadowych będzie rów z Lewandowa za pośrednictwem lokalnych rowów.

§ 11

Gazownictwo.
- Plan ustala, że obszar objęty Planem zasilany będzie w gaz ze stacji redukcyjno - pomiarowej Iº przy ul.Wojskiego w Markach za pomocą sieci rozdzielczej.

§12

Elektroenergetyką.
1. Ustala się, że obszar opracowania zasilany będzie w energię elektryczną ze stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Pustelnik za pomocą linii kablowych 15 kV.
2. Lokalizacja wolnostojących lub wbudowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, o powierzchni 8 x 8 m2 z dostępem od strony drogi, nie będzie wymagała zmian niniejszego Planu.

§13

Telekomunikacją.
- Ustala się, że obszar objęty Planem obsługiwany będzie pod względem telekomunikacyjnym z istniejącej centrali telefonicznej "MARKI".

Rozdział 4.
Przepisy przejściowe i końcowe.

§ 14

Zgodnie z art. 1 o ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 %.

§15

W odniesieniu do terenów objętych Planem tracą moc zapisy miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Marki, zatwierdzonego uchwałą nr XL/190/93 z dnia 29 grudnia 1993 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warszawskiego nr 4 poz. 88 z dnia 25 lutego 1994 r.

§16

Plan wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Warszawskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Markach
mgr Celina Jezierska

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane