W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Obwieszczenie Burmistrza

Wersja strony w formacie XML
Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Marki
z dnia 10 września 2007 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta Marki ogłasza, co następuje:

§ 1

1. Z gminnego zasobu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu Uchwałą Nr X/74/2007 Rady Miasta Marki z dnia 5 września 2007r., przeznaczona została niezabudowana nieruchomość gruntowa, poł. w Markach przy ul. Piłsudskiego, na którą składają się działki nr ewid. 1/10 o pow. 1251m2 i nr ewid. 1/12 o pow. 8641 m2 ( łącznie pow. 9892m2) z obrębu 1-11 , uregulowane w księdze wieczystej Kw. 80396.
2. Zgodnie z ustaleniami i rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki II”, zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/404/2002 Rady Miasta Marki z dnia 24 kwietnia 2002 r. /Dz. Urz. woj. Mazowieckiego z 2002 roku nr 140 poz. 3107./ przeznaczona do sprzedaży nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym w planie symbolem 49 AUC o funkcji wiodącej - tereny zabudowy usługowo-administracyjnej.
Przeznaczenie podstawowe: centralne funkcje miasta, obiekty administracji, handlu, gastronomii, usług i koncntracji miejsc pracy.
Przeznaczenie dopuszczalne: adaptacja istniejącej zabudowy wielorodzinnej. Elementy infrastruktury technicznej , takie jak: stacja transformatorowa 15/0,4 kV lub podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne; stacje paliw.
Wysokość zabudowy do 4 kondygnacji naziemnych.
Ponadto część nieruchomości (cz. dz. 1/12) znajduje się w strefie uciążliwości układu komunikacyjnego (ul. Piłsudskiego), w której nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą.

Opis nieruchomości:
Działka nr ewid. 1/10:
kształt zbliżony do regularnego o wymiarach ok. 28x41 m.
Sąsiedztwo działki – tereny zadrzewione, w części zalesione.
Działka nieuzbrojona.
Działka nr ewid. 1/12:
kształt bardzo nieregularny, wydłużony (ok. 260 m., szerokość minimalna ok. 8 m., szerokość maksymalna ok. 48 m. Działka niezabudowana, niezagospodarowana, stanowiąca tereny zakrzaczone, w części zalesione.
Działka niezubrojona. Ponadto w terenie działki przebiega linia energetyczna Wn.
3. Bezpośrednią komunikację nieruchomości z drogą krajową Nr 8 ( ul. Piłsudskiego) należy uzgodnić z zarządcą tej drogi t.j. Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa ul. Mińska 25.
4. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani też nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią .

§ 2

Cena nieruchomości ustalona na podstawie jej wartości określonej przez biegłego rzeczoznawcę w operacie szacunkowym i wynosi 985.615 zł. brutto (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset piętnaście złotych)
§ 3

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Miasta Marki na okres 21 dni, począwszy od dnia 10 września 2007r. oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki, a informację o jego wywieszeniu zamieszcza się w tygodniku „Wieści Podwarszawskie”.

§ 4

1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz.U z 2004 r. Nr 261, poz.2603 późn.zm.) mogą złożyć wniosek w tym zakresie w siedzibie Urzędu Miasta Marki przy ul. Piłsudskiego 95 w Markach pok. 28 w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
2. Realizacja pierwszeństwa nabycia nieruchomości następuje za cenę określoną zgodnie z art. 67 ust. 3a cyt. wyżej ustawy.

§ 5

1. Termin przetargu i jego warunki zostaną podane do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem, po upływie okresu wywieszenia niniejszego wykazu.
2. Podana w wykazie cena nie jest jednoznaczna z ceną wywoławczą nieruchomości w pierwszym przetargu.

Burmistrz
/-/ Janusz Werczyński

Obwieszczenie - plik do pbrania 119 KB.PDF

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane