W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Ogłoszenie o przetargu

Wersja strony w formacie XML
Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm) § 3 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 207, poz. 2108 ) Uchwały Nr XXXII/234/2005 Rady Miasta Marki z dnia 11 października 2005r. oraz Zarządzenia Nr 0152/77/2005 z dnia 26 października 2005r. w sprawie określenia formy przetargu na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne

Burmistrz Miasta Marki
ogłasza
piąty publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż własności n/w niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne

L.p

Nr ewid. działki

Pow. działki w m2

Obręb

Położenie działki

Cena wywoławcza nieruchomości brutto

w zł.

Wysokość wadium

w zł.

1

2

3

4

5

6

7

1

98/9

660

4-04

rejon

ul. Ceglanej

97.000

9.700


1. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość stanowi własność Gminy Miasto Marki na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 64184 z dnia 21.07.2005r. i nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani też nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

2. Zgodnie z Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta „Marki II” objęta przetargiem nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem 115 MU – co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza.
Minimalna wielkość działki budowlanej w zabudowie jednorodzinnej 600 m2
Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 50% dla każdej działki inwestycyjnej
Wysokość zabudowy
Dla zabudowy mieszkaniowej:
do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze.
Dla zabudowy usługowej:
do dwóch kondygnacji naziemnych.

3. Sprzedaż w/w nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.).

4. Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2006r. o godz. 16.00 w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Marki przy Al. M. J. Piłsudskiego 95 w Markach.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne , jeżeli wpłacą wymagane wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu, a dowód wniesienia wadium przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu podczas rejestracji uczestników, która zostanie przeprowadzona w dniu przetargu o godz. 15.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Marki przy ul. Al.M. J. Piłsudskiego 95 w Markach

6. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem.

7. Wadium wpłaca się najpóźniej do dnia 8 września 2006r. i można je wpłacać:
a/ gotówką w kasie Urzędu Miasta Marki w godz. od 8 do 14
b / przelewem na niżej podane konto Urzędu Miasta Marki
PKO.BP. S.A. IV O/ Warszawa Nr rachunku 44 1020 1042 0000 8702 0016 6967

8. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
9. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet zapłaty ceny nabycia własności nieruchomości.

10. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.

11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

12. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

13. Cena sprzedaży podlega zapłacie jednorazowej nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność i realizowana jest na podstawie faktury VAT wystawionej przez organizatora przetargu, przelewem na wskazane w fakturze konto.

14. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

15. Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu.

16. Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

17. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, można odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

18. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758).

19. Cudzoziemiec przystępując do przetargu musi przedłożyć promesę – przyrzeczenie wydania ww. zezwolenia.

20. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Marki przy ul.Piłsudskiego 95 w Markach oraz ogłoszenie w prasie.

21. Treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Marki ( pok. Nr 28) oraz na stronie: www.bip.marki.pl (nieruchomości)

Informacja ogólna:
ISTNIEJĄCE UZBROJENIE
1. gaz, woda i prąd w ulicach Główna, Ceglana, Zachodnia i Wiśniowa
Szczegółowe warunki przyłączenia się do istniejących mediów określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych na wniosek zainteresowango inwestora.

Marki, dnia 31 lipca 2006r.

Burmistrz
/-/ mgr Janusz Werczyński

Informacja o wyniku publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w Markach w rejonie ulicy Ceglanej w obrębie 4-04, przeprowadzonego w dniu 12 września 2006 roku.
 więcej >


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane