W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Ogłoszenie o przetargu

Wersja strony w formacie XML
Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm) § 3 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) Uchwały Nr XXXVIII/279/2006 Rady Miasta Marki z dnia 1 marca 2006r. oraz Zarządzenia Nr 0152/56/2006 z dnia 31 lipca 2006r. w sprawie określenia formy przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Burmistrz Miasta Marki ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż własności niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne

L.P

Nr ewid. działki

Pow. działki w m2

Obręb

Oznaczenie tytułu własności

Położenie działki

Cena wywoławcza nieruchomości brutto

w zł.

Wysokość wadium

w zł.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

95/2

542

5-06

Kw.Nr VII- 141188

ul. Kościuszki

39.040

3.900


1. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Południowej Części Miasta Marki zatwierdzonym Uchwałą nr XXXIX/174/97 Rady Miejskiej w Markach z dnia 22 kwietnia 1997r. ( Dz. Urz. Woj. warszawskiego nr 25, poz. 79 z 23 czerwca 1997r. ) przeznaczona do sprzedaży nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem MU o funkcji wiodącej - zabudowa mieszkaniowo – usługowa.
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach; zabudowa wielorodzinna do ośmiu mieszkań w jednym budynku; zabudowa usługowa. Dopuszcza się łączenie tych funkcji. Ponadto w terenie działki przebiega przewód kanalizacji sanitarnej kA200. Wg rysunku planu od linii rozgraniczających ulic oraz przewodów kanalizacji sanitarnej obowiązują linie zabudowy 5 m. Z uwagi na parametry działki ( szerokość 9,5 m. ) brak jest możliwości jej samodzielnego zagospodarowania na cele określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

2. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani też nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią .

3. Sprzedaż w/w nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.).

4. Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2006 r. o godz. 16.00 w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Marki przy Al. M. J. Piłsudskiego 95 w Markach.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne , jeżeli wpłacą wymagane wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu, a dowód wniesienia wadium przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu podczas rejestracji uczestników, która zostanie przeprowadzona w dniu przetargu o godz. 1530 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Marki przy ul. Al.M. J. Piłsudskiego 95 w Markach

6. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem.

7. Wadium wpłaca się najpóźniej do dnia 1 września 2006r. i można je wpłacać:
a/ gotówką w kasie Urzędu Miasta Marki w godz. od 8 do 14
b / przelewem na niżej podane konto Urzędu Miasta Marki
PKO.BP. S.A. IV O/ Warszawa Nr rachunku 44 1020 1042 0000 8702 0016 6967

9. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

10. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet zapłaty ceny nabycia własności nieruchomości.

11. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.

12. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

13. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

14. Cena sprzedaży podlega zapłacie jednorazowej nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność i realizowana jest na podstawie faktury VAT wystawionej przez organizatora przetargu, przelewem na wskazane w fakturze konto.

15. terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoba ustalona jako nabywca zostanie powiadomiona przez organizatora przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

16. Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu.

17. Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

18. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, można odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

19. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758).

20. Cudzoziemiec przystępując do przetargu musi przedłożyć promesę – przyrzeczenie wydania ww. zezwolenia.

21. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości , poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Marki przy ul.Piłsudskiego 95 w Markach oraz ogłoszenie w prasie.

22. Treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Marki ( pok. Nr 28) oraz na stronie: www.marki.pl./bip (nieruchomości)

Informacja ogólna:
ISTNIEJĄCE UZBROJENIE
1. Woda, prąd, gaz, linia telefoniczna – w ulicy Kościuszki
UZBROJENIE PROJEKTOWANE
1. kanalizacja w ulicy Kościuszki
Szczegółowe warunki przyłączenia się do istniejących i projektowanych mediów określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych na wniosek zainteresowanego inwestora.

Burmistrz
/-/ mgr Janusz Werczyński
Marki, dnia 31 lipca 2006r.

Informacja o wyniku nieograniczonego publicznego przetargu ustnego na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Markach przy ul. Kościuszki w obrębie 5-06.
 więcej >


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane