W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Zarządzenie Burmistrza Miasta Marki

Wersja strony w formacie XML
Zarządzenie Burmistrza Miasta Marki

Zarządzenie Nr 0152/4/2004
Burmistrza Miasta Marki
z dnia 231utego 2004 roku
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w składzie:
1) Sławomir Waś - kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Marki,
2) Mirosław Lech - członek Izby Architektow,
3) Ludmiła Cholińska - członek Izby Urbanistów,
4) Bogumiła Kozakiewicz - członek Izby Urbanistów.

§2

Do zadań komisji należy wydawanie opinii w sprawach:
1) projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
2) projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego,
3) analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, oceny postępów w opracowaniu planów miejscowych oraz wieloletnich programów ich sporządzania, w nawiązaniu do ustaleń studium.

§3

1. Wynagrodzenie dla członków komisji ustala się w wysokości:
1) 100,00 złotych za udział w posiedzeniu komisji dla członka komisji,
2) 150,00 złotych za udział w posiedzeniu komisji dla przewodniczącego komisji.
2. W przypadku prowadzenia obrad komisji przez wiceprzewodniczącego, podczas nieobecności przewodniczącego, wiceprzewodniczącemu przysługuje wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt 2

§4

Regulamin pracy i trybu działania komisji określa załącznik do zarządzenia.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do zarządzenia Nr 0152/4/2004 z dnia 23 lutego 2004 roku

Regulamin
organizacji pracy i trybu działania
Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Miasta Marki.

§1

1. Gminna Komisja Urbarnistyczno-Architektoniczna zwana dalej „Komisją” jest organem doradczym Burmistrza Miasta Marki w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego miasta Marki.
2. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji.
3. Przewodniczący reprezentuje Komisję na zewnątrz.
4. Udział w posiedzeniach Komisji czlonków jest odpłatny.
5. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się na podstawie zawartych każdorazowo umów zleceń oraz listy obecności.

§2

1. Komisja rozpatruje sprawy zgłaszane przez Burmistrza Miasta oraz członków Komisji.
2. Posiedzenia Komisji zwołuje w miarę potrzeb oraz ustala ich tematykę przewodniczący Komisji.
3. W posiedzeniach Komisji biorą udział jej członkowie oraz mogą brać udział przedstawiciele Urzędu Miasta, eksperci oraz osoby zaproszone.
4. Po zakończeniu obrad przewodniczący, a w czasie jego nieobecności wiceprzewodniczący Komisji, formułuje ustalenia - opinie, które były tematem posiedzenia.
5. W przypadku, gdy Komisja na jednym posiedzeniu rozpatruje więcej niż jedno zagadnienie, opinię sporządza się dla każdego zagadnienia oddzielnie.
6. Opinie podpisują członkowie Komisji obecni przy jej sporządzeniu.

§3

Obsługę techniczną Komisji prowadzi oraz sporządza protokół z posiedzenia pracownik wskazany przez kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Marki.

§4

1. W razie potrzeby, Przewodniczący Komisji, na wniosek Komisji, występuje z wnioskiem do Burmistrza o powołanie ekspertów w celu wykonania stosownych opinii lub ekspertyz.
2. Przewodniczący Komisji może wskazać w tym celu specjalistów spośród członków Komisji lub spoza Komisji.
3. Za opracowanie opinii lub ekspertyzy, o których mowa w ust. 1, przysługuje odrębne wynagrodzenie.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, wypłaca się na podstawie umowy zlecenia lub faktury.

§5

1. Przewidziane do rozpatrzenia przez Komisję opracowanie zawierające opinie lub ekspertyzy powinno być udostępnione do wglądu członkom Komisji przed terminem posiedzenia.
2. Termin i miejsce udostępnienia materiałów wymienionych w ust. 1 powinny być podane w zawiadomieniu o terminie posiedzenia Komisji.

§6

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji podpisują listę obecności, która stanowi podstawę do Wypłaty wynagrodzenia.

§7

1. W przypadku, gdy członek Komisji jest członkiem zespołu autorskiego rozpatrywanego opracowania, może brać udział w dyskusji, lecz na czas głosowania podlega wyłączeniu z prac Komisji.
2. Protokół z posiedzenia Komisji podpisuje Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Komisji.

Burmistrz
mgr Janusz Werczyński

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane