W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Zbywanie nieruchomości - bez przetargu

Wersja strony w formacie XML
Zbywanie nieruchomości - bez przetargu

Informacja na temat zasad i trybu zbywania w drodze bez przetargowej zabudowanych i niezabudowanych gminnych nieruchomości gruntowych

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.).
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)
 • art. 151 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami),
 • Uchwały Rady Miasta i Zarządzenia Burmistrza Miasta dla indywidualnego zastosowania do danego wniosku.

Procedura załatwiania wniosków ma charakter cywilno - prawny i w przypadku:

 1. pozytywnym - kończy się podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego (art. 27 ustawy o g. n.),
 2. negatywnym - kończy się pismem informującym, nie mającym formy decyzji.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami - art. 37 ust. 2 - nieruchomość jest zbywana w drodze bez przetargowej, jeżeli:

 1. jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 2. zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami,
 3. jest zbywana na zasadach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, t.j. jest zbywana osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozrywkową, wychowawczą lub sportowo-turystyczną, na cele nie związane z działalnością zarobkową.
 4. zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny,
 5. sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego
 6. przedmiotem zbycia są części nieruchomości, niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza te części nabyć, jeżeli nie mogą być zbyte jako odrębne nieruchomości, - O powiększenie nieruchomości może wystąpić jedynie jej prawny właściciel, współwłaściciele, użytkownik wieczysty, współużytkownicy wieczyści (art. 199 k. c).
 7. ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji,
 8. jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na terenie której jest położona,
 9. jeżeli przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia przekroczono bez winy umyślnej granice sąsiedniego gruntu, właściciel tego gruntu może żądać przywrócenia stanu poprzedniego, chyba że bez nie uzasadnionej zwłoki sprzeciwił się przekroczeniu granicy albo że grozi mu niewspółmiernie wielka szkoda. Może on żądać albo stosownego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie odpowiedniej służebności gruntowej, albo wykupienia zajętej części gruntu, jak również tej części, która na skutek budowy straciła dla niego znaczenie gospodarcze - art. 151 k. c.;
 10. przysługuje roszczenie z art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - o przeniesienie własności lub oddania w użytkowanie wieczyste gminnej nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali w budynku dla którego wydzielono działkę gruntu nie spełniającą wymogów działki budowlanej.

Roszczenie o którym mowa w art. 209a ust. 1 nie przysługuje, jeżeli:

a. toczy się postępowanie dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

b. przyległa nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, została oddana w użytkowanie wieczyste innej osobie lub w trwały zarząd jednostce organizacyjnej na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, lub graniczy z tymi nieruchomościami,

c. wskutek realizacji roszczenia, przyległa nieruchomość gruntowa przestałaby spełniać wymogi działki budowlanej.

art. 37 ust. 3 - Wojewoda w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a odpowiednia rada lub sejmik w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, odpowiednio w drodze zarządzenia albo uchwały, mogą zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową. Przepis ten stosuje się również, gdy sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę. Przepisu tego nie stosuje się, w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający powyższe warunki.

Każdy wniosek wymaga:

 1. dokonania analizy ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 2. przygotowywanie zleceń na wykonanie podziału terenu, jeżeli przedmiotem zbycia jest część nieruchomości,
 3. wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału terenu,
 4. zlecenie wykonania operatu szacunkowego wartości gruntu,
 5. przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta
 6. przygotowywanie i wywieszenie do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykazu zbywanych gruntów,
 7. sporządzenie protokółu z rokowań stanowiącego podstawę do zawarcia umowy
 8. wystąpienia do kancelarii Notarialnej z wnioskiem o zawarcie umowy

Wnioski w powyższych sprawach są realizowane w kolejności zgodnej z terminem ich wpływu. Okres oczekiwania na realizację w zależności od rodzaju i ilości niezbędnej do zgromadzenia dokumentacji trwa średnio od 1 m-ca do 1 roku. O sposobie załatwienia sprawy wnioskodawcy są informowani na bieżąco w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane