bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
projekt Programu Ochrony Środowiska

Zawiadomienie

Burmistrz Miasta Marki zawiadamia, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), iż przystąpiono do opracowywania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Marki na lata 2009- 2012 z perspektywą na lata 2013-2016.

W związku z powyższym informuje się, że :

1. z projektem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Marki na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013-2016 oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w Markach, pok. nr 1,

2. uwagi i wnioski można składać w dniach od 14 kwietnia 2009 roku do dnia 8 maja 2009 roku. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia,

3. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
a)w formie pisemnej;
b)ustnie do protokołu;
c)za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: srodowisko@marki.pl,

4. organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Marki.

Burmistrz Miasta Marki
Janusz Werczyński
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Andrzej Kalinowski
Data modyfikacji: 2009/04/11 07:52:34
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak