bip tytul

Gmina Miasto Marki
Ośrodek Pomocy Społecznej

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
świadczenie pielęgnacyjne

Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Nazwa procedury: Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Komórka/Stanowisko: OPS- świadczenia rodzinne

Opis procedury: wydanie decyzji o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Kogo dotyczy: Osoby ubiegającej sie o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wymagane dokumenty:

1. orzeczenie o niepełnosprawności zawierające wskazania: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli niepełnosprawność ta powstała w wieku do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej nie później niż do ukończenia 25 roku życia,
2. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne oraz drugiego z rodziców dziecka oraz/lub osoby wymagającej opieki
3. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,
4. dokumenty potwierdzające okresy zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (świadectwa pracy, zaświadczenia, dyplomy ukończenia studiów, akty urodzenia dzieci).
5. akt zgonu lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności współmałżonka osoby wymagającej opieki,
6. postanowienie sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka, lub wyrok sądu o przysposobienie dziecka,
7. postanowienie sądu rodzinnego o ustanowienie opieki prawnej nad osoba wymagającą opieki,
8. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki,
9. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa o świadczenie pielęgnacyjne.

Miejsce składania pism: Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach, ul. Lisa Kuli 3a, pokój nr 4

Termin i sposób załatwienia: 1 miesiąc od złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Wypłata realizowana jest na konto w banku lub w urzędzie pocztowym w Markach, ul. Piłsudskiego 119, 26-28 dnia każdego miesiąca.

Opłaty: brak

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003r. O świadczeniach rodzinnych (Dz. U. N. 139 z 2006 poz.992 ze zm.)

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie

Formularze i druki:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego plik PDF

Pozostałe formularze wniosków, zaświadczeń i oświadczeń niezbędnych do przyznania świadczeń dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie Internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
http://www.mpips.gov.pl.
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje: Antoni Widomski
tel. 603 427 642, e-mail: widomski@gmail.com

Osoba odpowiedzialna za treść: Magdalena Rogalska-Kusarek
Data modyfikacji: 2016/02/03 11:20:36
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak