bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego
Stan na dzień 30 września 2006 roku

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie Gminy

1. Własność bez jakichkolwiek praw rzeczowych /bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu i użyczenia/:

powierzchnia gruntów
rok 2005 - 1024944 m2
rok 2006 - 1013270 m2
Różnica - 11674 m2

wartość gruntów
rok 2005 - 51 122 077 zł
rok 2006 - 49 633 684 zł
Różnica - 1 488 393 zł

wartość budynków i budowli --

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe

powierzchnia gruntów
rok 2005 - 116 758 m2
rok 2006 - 116 258 m2
Różnica - 400m2

wartość gruntów
rok 2005 - 9 598 371 zł.
rok 2006 - 9 574 371 zł
Różnica – 24 000 zł.
Kwota ustalonych opłat - 42 907,30 zł

3. Pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym

- powierzchnia gruntów
rok 2005 - 62 944 m2
rok 2006 - 62 544 m2
Różnica - 0 m2

- wartość gruntów
rok 2005 - 2 121 609 zł
rok 2006 - 2 121 609 zł
Różnica - 0 zł
Kwota ustalonych opłat - 37 919,22 zł

4. Wykaz nieruchomości przekazanych w Zarząd /dotyczy jednostek komunalnych nie posiadających osobowości prawnej: przedszkola biblioteki dom kultury, ośrodki sportu i rekreacji/:

powierzchnia gruntów:
rok 2005 - 571 m2
rok 2006 - 571 m2
Różnica - 0 m2

wartość gruntów:
rok 2005 - 44 609 zł
rok 2006 - 44 609 zł
Różnica - 0 zł

kwota ustalonych opłat: nieodpłatnie

5. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach 1 do 3:

powierzchnia gruntów:
rok 2005 - 3 235 m2
rok 2006 - 3 235 m2

wartość gruntów:
rok 2005 - 115 985 zł
rok 2006 - 115 985 zł
Różnica - 0 zł.

kwota ustalonych opłat:
rok 2005 - 1 000 zł
rok 2006 - 1 000 zł
Różnica - 0 zł

Sposób pozyskania nieruchomości podanych w punktach od 1 do 5:

Postępowanie komunalizacyjne, postępowanie sądowe, umowy cywilno-prawne, podziały nieruchomości na wniosek właścicieli (przejęcie dróg), realizacja roszczeń z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym:

I. Dochody i wydatki związane z gospodarką mieniem komunalnym:

1. Ogólna szacunkowa wartość minia komunalnego gminy:

wartość gruntu:
rok 2005 - 63 002 651 zł
rok 2006 - 61 490 258 zł
Różnica - 1 512 393 zł

wartość budynków, budowli i naniesień: ---
inne (np. lasy):---

2. Opłaty adiacenckie:

ogółem kwota wpływów z tego tytułu:---
ustalone dla użytkowników wieczystych:---
ustalone dla właścicieli nieruchomości:---

3. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie na rok 2007
w wysokości 3 634 000 złotych
wynika z :
tytułu sprzedaży nieruchomości - 3 500 000 zł
tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 80 000 zł
z tytułu numeracji porządkowej działek - 4 000 zł
z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego - ....zł
z tytułu „renty planistycznej” (art. 36 ust. 3
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) - ....zł
- wypisy i wyrysy z planów miejscowych - 50 000 zł
4. Planowane wydatki związanie z utrzymaniem mienia komunalnego
wyniosą w 2007 r. - 2 500 000 zł
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Sławomir Koc
Data modyfikacji: 2007/02/12 10:34:28
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak