bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Burmistrz Miasta Marki zaprasza wszystkie działające na terenie Miasta organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Marki w sprawie przyjęcia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”. Treść projektu uchwały, załączniki do uchwały, uzasadnienie projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej:

Pełna treść ogłoszenia
Ogłoszenie do pobrania - plik PDF

Treść projektu uchwały
Treść projektu uchwały do pobrania - plik PDF

Uzasadnienie projektu uchwały
Uzasadnienie projektu uchwały do pobrania - plik PDF

Formularz do zgłaszania uwag
Formularz do zgłaszania uwag do pobrania - plik PDF
Sprawozdanie z realizacji program współpracy Miasta Marki w 2017 r.
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Sprawozdanie do pobrania - plik PDF

Sprawozdanie z realizacji program współpracy Miasta Marki w 2016 r.
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Sprawozdanie do pobrania - plik PDF

Sprawozdanie z realizacji program współpracy Miasta Marki w 2015 r.
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Sprawozdanie do pobrania - plik PDF

Sprawozdanie z realizacji program współpracy Miasta Marki w 2014 r.
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Sprawozdanie do pobrania - plik PDF


Uchwała nr LII/432/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 ''.
Uchwała - plik PDF

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu ,, Roczny program współpracy Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 ''.
Uchwała - plik PDF

Uchwała Nr XXXVI/254/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Marki w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała - plik PDF

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Program współpracy miasta Marki w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".
plik PDF

Uchwała nr XX/149/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2015 w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Marki w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała - plik PDF

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu "Program współpracy miasta Marki w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". - plik PDF

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej. - plik PDF

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu działania i trybu powoływania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. - plik PDF

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie programu współpracy miasta Marki w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Projekt uchwały Rady Miasta Marki w sprawie przyjęcia programu - plik PDF
Uzasadnienie uchwały - plik PDF
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej - plik PDF
Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu działania i trybu powoływania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego - plik PDF
Formularz zgłaszania uwag - plik DOC

Uchwała nr VII/32/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr LXII/497/2014 Rady Miasta Marki z dnia 29 października 2014 roku dotyczącej przyjęcia programu współpracy miasta Marki w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała -
plik PDF

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu "Program współpracy miasta Marki w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Sprawozdanie -
plik pdf
Burmistrz Miasta Marki zaprasza wszystkie działające na terenie gminy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Marki w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy miasta Marki w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Treść projektu uchwały, załączniki do uchwały, uzasadnienie projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej:

projekt uchwały - plik pdf
załącznik do uchwały - plik pdf
uzasadnienie projektu uchwały - plik doc
formularz do zgłaszania uwag - plik doc

oraz są dostępne bezpośrednio w Wydziale Promocji i Rozwoju UM Marki, pok. 21 na I piętrze.
Konsultacje odbywać się będą do 9 października 2014 roku.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2014 roku do kancelarii Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 (pokój nr 6) lub przesłać na adres poczty elektronicznej: promocja@marki.pl.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć oświadczenie o uprawnieniu do reprezentowania organizacji pożytku publicznego.

Za termin złożenia uwag i wniosków uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki lub wpływu pocztą elektroniczna nadesłanych propozycji na adres e-mail:promocja@marki.pl.

Uwagi i wnioski złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich uzupełnienia.
Burmistrz Miasta Marki zaprasza wszystkie działające na terenie gminy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Marki w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy miasta Marki w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Treść projektu uchwały, załączniki do uchwały, uzasadnienie projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej:

projekt uchwały - plik pdf
załącznik do uchwały - plik pdf
uzasadnienie projektu uchwały - plik pdf
formularz do zgłaszania uwag - plik doc

oraz są dostępne bezpośrednio w Wydziale Spraw Społecznych UM Marki, pok. 29 na I piętrze.
Konsultacje odbywać się będą do 7 listopada 2013 roku.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2013 roku do kancelarii Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 (pokój nr 6) lub przesłać na adres poczty elektronicznej: promocja@marki.pl.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć oświadczenie o uprawnieniu do reprezentowania organizacji pożytku publicznego.

Za termin złożenia uwag i wniosków uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki lub wpływu pocztą elektroniczna nadesłanych propozycji na adres e-mail:promocja@marki.pl.
Uwagi i wnioski złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich uzupełnienia.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji - plik pdf

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Sandomierz
Data modyfikacji: 2018/10/01 14:02:45
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak