bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Marki
Al. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Gmina Miasto Marki
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa przyłącza wodociągowego (D 63 x 5,8 PE) do Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Pomnikowa 21 w Markach
Termin realizacji zamówienia ( pożądany): 15 czerwca 2003 roku

Uprawniony do kontaktów z oferentami jest:
Pani Janina Gocal
Pan Paweł Pacynko
Referat Inwestycji Urzędu Miasta Marki,
tel. 781-10-03; wew. 108 i 119

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych /wariantowych/
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 19.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 17 kwietnia 2003 r. godz. 11.00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki pokój nr 6.
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 17 kwietnia 2003 r. godz. 12.00 w Gabinecie Burmistrza Miasta Marki.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1/ spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
2/ nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7


Marki, dn. 26 marca 2003 r.

Burmistrz Miasta Marki
/-/ Janusz Werczyński


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Gmina Miasto Marki
Urząd Miasta Marki 05-270 Marki
Al. J. Piłsudskiego 95

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
budowę przyłącza wodociągowego do budynku Szkoły podstawowej nr 3 ul. Pomnikowa 21 w technologii PE w Markach przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Liczba złożonych ofert 3
Liczba nieważnych ofert 0
Liczba ofert odrzuconych 0

Kryteria wyboru ofert:
Cena -100 %

W WYNIKU PORÓWNANIA OFERT:
Wybrano ofertę nr 1 firmy:

STD NASIŁOWSKI
05-220 Zielonka
ul. Poniatowskiego 63H

jako najkorzystniejszą

cena wybranej oferty 7.400,00 zł. + Vat. 7 %

Marki, dnia 2003-04-18

Burmistrz
/-/ mgr Janusz Werczyński

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2003/05/06 15:35:15
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak