bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przetarg nieograniczony


Urząd Miasta Marki Al. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa przyłącza wodociągowego (D 63 x 5,8 PE) do Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Duża 3 w Markach
Termin realizacji zamówienia (pożądany) - 15 czerwca 2003 roku

Uprawniony do kontaktów z oferentami jest:
Pani Janina Gocal
Pan Paweł Pacynko
Referat Inwestycji Urzędu Miasta Marki,
tel. 781-10-03; wew. 108 i 119
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych /wariantowych/
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 19.

Termin i miejsce składania ofert - do dnia 17 kwietnia 2003 r. godz. 11.00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki pokój nr 6.
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 17 kwietnia 2003 r. godz. 12.00 w Gabinecie Burmistrza Miasta Marki.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1/ spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2/ nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 22 ust. 7.


Marki, dn. 26 marca 2003 r.
Burmistrz Miasta Marki
/-/ Janusz Werczyński

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Gmina Miasto Marki
Urząd Miasta Marki 05-270 Marki
Al. J. Piłsudskiego 95

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
budowę przyłącza wodociągowego do budynku Szkoły podstawowej nr 4 ul. Duża 3 w technologii PE w Markach, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Liczba złożonych ofert - 3
Liczba nieważnych ofert - 0
Liczba ofert odrzuconych - 0

Kryteria wyboru ofert: - cena 100%

w wyniku porównania ofert wybrano ofertę nr 1 firmy:

STD NASIŁOWSKI 05-220 Zielonka
ul. Poniatowskiego 63H

jako najkorzystniejszą.

cena wybranej oferty 5,600,00 zł. + Vat. 7 %

Marki, dnia 2003-04-18

Burmistrz
/-/ mgr Janusz Werczyński


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2003/05/06 15:37:48
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak