bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

GMINA MIASTO MARKI
Al. J. Piłsudskiego 95
05-270 Marki

ogłasza przetarg nieograniczony na konserwację 6 hydroforni położonych w Markach przy Al. J. Piłsudskiego 81, 140, 196, Miedzianej 13, Grunwaldzkiej 7, Wspólnej (Stadion) oraz węzła cieplnego, c. o. i instalacji wod.-kan. przy ulicy Okólnej 34.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 1 maja 2003 r - 31 kwietnia 2004 r.

Uprawniony do kontaktu z oferentami jest:
Pielasa Elżbieta - Referat Zarządu Mieniem Komunalnym,
Kapusta Monika – Referat Zarządu Mieniem Komunalnym,
Tel. 781 10 03 w. l43

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 10.

Kryteria oceny ofert:
- cena - 90%
- czas przystąpienia do usunięcia awarii wchodzącej w zakres konserwacji od momentu zgłoszenia -10%.

Termin i miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Marki, Al. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki w Kancelarii - pok. 6 do dnia 24.04.2003 r do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.04.2003 r o godz. 12.00 w Gabinecie Burmistrza Miasta Marki, pok. 23.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
l. Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2. Spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

Marki, dnia 2003.03.27.

Burmistrz
/-/ mgr Janusz WerczyńskiOgłoszenie

w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji w dniu 30 kwietnia 2003 r. na konserwację 6 hydroforni położonych w Markach przy Al. J. Piłsudskiego 81, 140, 196, Miedzianej 13, Grunwaldzkiej 7, Wspólnej (Stadion) oraz węzła cieplnego, c o. i instalacji wod.-kan. przy ulicy Okólnej 34.

Ilość złożonych ofert - 1.

W związku z tym, że poprzednie postępowanie na w/wymienioną usługę prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione z powodu braku wymaganej liczby ofert, w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 63 i 64 wpłynęła również tylko 1 oferta, pierwotne warunki umowy nie zostały zmienione, udzielenie przedmiotowego zamówienia należy dokonać w trybie art. 71 ust. 1 pkt. 4 ( z wolnej ręki) ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 ze zmianami).

Burmistrz /-/ mgr Janusz Werczyński

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2003/05/06 14:02:34
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak