bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przetarg nieograniczony

GMINA MIASTO MARKI
Al. J. Piłsudskiego 95
05-270 Marki
ogłasza przetarg nieograniczony na remont lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Markach przy Al. J. Piłsudskiego 109A.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 28 kwiecień 2003 r - 11 maj 2003 r.

Uprawniony do kontaktu z oferentami jest:
Pielasa Elżbieta - Referat Zarządu Mieniem Komunalnym
Kapusta Monika - Referat Zarządu Mieniem Komunalnym
Tel. 781 10 03 w. 143

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 10.

Kryteria oceny ofert: - cena - 100%

Termin i miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Marki, Al. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki w Kancelarii - pok. 6 do dnia 24.04.2003 r do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.04.2003 r o godz. 12.00 w Gabinecie Burmistrza Miasta Marki, pok. 23.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2. Spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

Marki, dnia 2003.04.01.

Burmistrz
/-/ mgr Janusz WerczyńskiOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

GMINA MIASTO MARKI AL. J. PIŁSUDSKIEGO 95, 05-270 MARKI

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Remont budowlany lokalu mieszkalnego położonego w Markach przy Al. J. Piłsudskiego 109a

Przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Liczba złożonych ofert 3
Liczba nieważnych ofert 0
Liczba ofert odrzuconych l

Kryteria wyboru ofert: cena - 100%,

W wyniku porównania ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 firmy:

"BUDER" PBHU Robert Gawor
05-200 Wołomin ul. 1 Maja 15A / 12

Cena wybranej oferty: 7 500,00 zł +VAT 7%

Marki, dnia 24 kwietnia 2003 r.

Burmistrz /-/ mgr Janusz Werczyński

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2003/05/06 11:23:30
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak