bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Gmina Miasto Marki
05-270 Marki, uł. Piłsudskiego 95
ogłasza przetarg nieograniczony na: Wymianę okien drewnianych na okna z PCVw Szkole Podstawowej Nr 1 w Markach w Markach ul. Okólna 14. Pożądany termin realizacji zamówienia: 15 lipca 2003roku
Uprawniony do kontaktów z oferentami jest:
Pani Krystyna Motyczyńska
Pani Ewa Dobosz
- Referat Oświaty Urzędu Miasta Marki, z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr
4 Marki ul. Duża 3 tel.77l -37- 34; 771-35-86.
Zamawiający ogranicza postępowanie do Wykonawców krajowych oraz zagranicznych mających oddział lub przedstawicielstwo w Polsce.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego tj: Referat Oświaty Urzędu Miasta Marki w Szkole Podstawowej Nr 4 Marki ul. Duża 3.
Kryteria oceny ofert:
- cena 80%
- termin płatności 200/0
Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 22 maja 2003 roku godz. 11.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój Nr 6.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 maja 2003 roku godz. 12.00 w Gabinecie Burmistrza Miasta Marki. W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy: l) spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2) spełniają wymogi określone wart. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach
publicznych.
Marki, 2003.04.25

Należność za wykonanie usługi uregulujemy przelewem po przedłożeniu faktury.

Burmistrz
/-/ mgr Janusz WerczyńskiOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Gmina Miasto Marki,
05-270 Marki, ul. Piłsudskiego 95

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wymianę okien w Szkole Podstawowej Nr 1 w Markach ul. Okólna 14

Przeprowadzonego w trybie: przetargu nieograniczonego
Liczba otrzymanych ofert - 7; ofert odrzuconych O.

Wynik postępowania:

W wyniku porównania i oceny ofert jako najkorzystniejszą na wymianę okien w Szkole Podstawowej Nr 1 w Markach wybrano ofertę firmy:

REM-BUD
Zakład Remontowo Budowlany Płock ul. Jachowicza 2

Cena oferty: 64793,22 + należny podatek VAT.

Marki, dnia 2003.05.27
Burmistrz
/-/ mgr Janusz WerczyńskiDokumentacja przebiegu postępowania oraz ocena ofert znjduje się w Referacie Oświaty Urzędu Miasta Marki - Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Duża 3, tel. 771 37 34; 771 35 86

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2003/05/28 15:36:16
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak