bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Gmina Miasto Marki 05-270 Marki, ul. Piłsudskiego 95
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont dwóch łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Markach, ul. Pomnikowa 21.
Pożądany termin realizacji zamówienia: 15 lipca 2003 roku
Uprawniony do kontaktów z oferentami jest:
Pani Krystyna Motyczyńska
Pani Ewa Dobosz
Referat Oświaty Urzędu Miasta Marki, z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 4 Marki ul. Duża 3 tel. 771-37-34; 771-35-86.
Zamawiający ogranicza postępowanie do Wykonawców krajowych oraz zagranicznych mających oddział lub przedstawicielstwo w Polsce.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego tj: Referat Oświaty Urzędu Miasta Marki w Szkole Podstawowej Nr 4 Marki ul. Duża 3.
Kryteria oceny ofert:
- cena 80%
- termin płatności 20%
Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 29 maja 2003 roku godz. 11.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój Nr 6.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 maja 2003 roku godz. 12.00 w Gabinecie Burmistrza Miasta Marki. W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy:
1) spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

Marki, 2003.04.25
Burmistrz /-/ mgr Janusz Werczyński


Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w numerze 19 Wieści Podwarszawskich.


OGŁOSZE NIE O WYBORZE OFERTY
Gmina Miasto Marki,
05-270 Marki, ul. Piłsudskiego 95

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Remont łazienek na parterze i I piętrze w Szkole Podstawowej Nr 3 w Markach ul. Pomnikowa 21.

Przeprowadzonego w trybie: przetargu nieograniczonego
Liczba otrzymanych ofert na - 2; ofert odrzuconych - 0.

Wynik postępowania:

W wyniku porównania i oceny ofert jako najkorzystniejszą na remont łazienek na parterze i I piętrze w Szkole Podstawowej Nr 3 w Markach wybrano ofertę firmy:

P.H.H. U. "B U D ER"
Robert Gawor
Wołomin ul. l-go Maja 15 A/12

Cena oferty: 45715,50 + należny podatek VAT.

Marki, dnia 2003.06.03

Z upoważnienia Burmistrza
Mgr Krzysztof Wnuk
Z-ca Burmistrza

Pliki do pobrania:
     ikonka   ocena_ofert_20.jpg

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2003/06/04 10:44:46
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak