bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przetarg Nieograniczony

Urząd Miasta Marki
Al. J. Piłsudskiego 95 , 05-270 Marki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Gmina Miasto Marki
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa wodociągu w technologii PE w ulicy "osiedlowej"
od Gen.Zajączka do Wilczej { obr. 4-07, dz ew 79/1 }
( L = 381,0 mb Dn = 110 ) w Markach
Termin realizacji zamówienia ( pożądany ) : 30 września 2003 roku

Uprawniony do kontaktów z oferentami jest:
Pani Janina Gocal
Pan Paweł Pacynko
Referat Inwestycji Urzędu Miasta Marki,
tel.781-10-03; wew.108 i 119
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych / wariantowych
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiajšcego, pokój nr 19 w cenie 42,70 ( brutto ), lub za zaliczeniem pocztowym.

Termin i miejsce składania ofert : do dnia 18 czerwca 2003 r. godz.11.00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki pokój nr 6.
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 18 czerwca 2003 r. godz.12.00 w
Gabinecie Burmistrza Miasta Marki.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1/ spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
2/ nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.19 ust.1 i art.22 ust.7.

Marki, dn. 24 kwietnia 2003r.


Opublikowano : Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 57
z dnia 30 kwietnia 2003 r
Poz. 23286


Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Miasto Marki
Urząd Miasta Marki 05-270 Marki
Al. M. J. Piłsudskiego 95

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
budowę wodociągu w technologii PE w drodze osiedlowej od ul Gen Zajączka do ul. Wilczej (1=381 mb. Dn =110) w Markach, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Liczba złożonych ofert - 2
Liczba nieważnych ofert – 0
Liczba ofert odrzuconych – 0

Kryteria wyboru ofert:
- cena - 80 %
- warunki płatności - 20%

W wyniku porównania ofert wybrano ofertę nr 1 firmy:

HYDRO-INSTAL Mirosław Szczepanik
05-270 Marki ul. Szczęśliwa 23a

jako najkorzystniejszą.

Cena wybranej oferty 35.917,98 zł. + VAT 7 %

Marki, dnia 2003-06-18

Z-ca Burmistrza
Mgr Krzysztof Wnuk

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2003/06/24 06:50:27
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak