bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Gmina Miasto Marki
05-270 Marki, ul. Pilsudskiego 95
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie oświetlenia drogowego w ulicach Lotników-Braci Briggsów w Markach.

Pożądany termin realizacji zamówienia : 31 lipca 2003 roku

Uprawniony do kontaktów z oferentami jest:
Pani Maria Królak
Pan Adam Stachoń

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki ul. Piłsudskiego 95
Pokój nr 18, tel. 781-10-03 wew. 118.

Zamawiający ogranicza postępowanie do Wykonawców krajowych oraz zagranicznych mających oddział lub przedstawicielstwo w Polsce.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miasta Marki, pokój Nr 18.

Kryteria oceny ofert:
cena 80%
termin płatności 20%

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 12 czerwca 2003 roku godz. 9.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój Nr 6.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 czerwca 2003 roku godz. 11.00 w Gabinecie Burmistrza Miasta Marki.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy:
spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

Marki, 2003.05.14
Burmistrz Miasta Marki
mgr Janusz WerczyńskiOgłoszenie o wyborze oferty

Gmina Miasto Marki,
05-270 Marki, ul. Piłsudskiego 95

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie oświetlenia w ulicach Lotników - Braci Briggsów w Markach.

Przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
Liczba otrzymanych ofert na - 6;
ofert odrzuconych - 0.

Wynik postępowania:

W wyniku porównania i oceny ofert jako najkorzystniejszą na wykonanie oświetlenia drogowego w ulicach Lotników - Braci Briggsów w Markach wybrano ofertę firmy:

"ELTUS-BIS" Przedsiębiorstwo Budowy Sieci Energetycznych Wołomin, ul. Kościuszki 40

Cena oferty: 16352,84 zł. + należny podatek VAT.

Marki, dnia 2003.06.16

Burmistrz Miasta Marki
mgr Janusz Werczyński


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2003/06/24 06:56:06
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak