bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
GMINA MIASTO MARKI
05-270 MARKI
AL. PIŁSUDSKIEGO 95

ogłasza przetarg nieograniczony na : wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta Marki emulsją i grysami.

Wymagany termin realizacji zamówienia :
do dnia 31 grudnia 2003 r.

Uprawniony do kontaktów z oferentami jest:
- Pani Maria Królak – Kierownik Referatu Zarządu Dróg,
- Pan Adam Stachoń – Inspektor ds. Zarządu Dróg.
Zarząd Dróg Urzędu Miasta Marki tel. 7811003, 7811102 wew.118.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 18.

Termin i miejsce składania ofert : do dnia 2003.05.28 godz.11.00
w Kancelarii Urzędu Miasta Marki pokój nr 6.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2003.05.28 godz. 12.00
w Gabinecie Burmistrza Miasta Marki.

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert :
Cena – 80 pkt.
Termin płatności – 20 pkt.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
2. spełniają wymogi określone w art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach
publicznych.
3. posiadają remonter drogowy z podciśnieniowym oczyszczaniem i wypełnianiem uszkodzonych miejsc w nawierzchni mieszanką emulsji i grysów.

Marki, dnia 12 maja 2003 r.

Burmistrz
mgr Janusz Werczyński


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Marki, 05-270 Marki, ul. Piłsudskiego 95

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów i emulsji

przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Liczba złożonych ofert - 3,
Liczba odrzuconych ofert - 1,
Liczba nieważnych ofert -:- o.

Kryteria wyboru ofert : Cena - 80 pkt.,
Warunki płatności - 20 pkt.

WYNIK POSTĘPOWANIA:

w wyniku porównania i oceny ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "TRAKT-POL" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kołowej 2/107.

Cena najkorzystniejszej oferty:
1. Naprawa 1m2 nawierzchni (uszczelnienie spękań) 16,60 zł/lm2 + 7% VAT,
2. Naprawa 1 m2 nawierzchni o grubości do 3 cm - 31,50 zł/lm2 + 7% VAT

Marki, dnia 2 czerwca 2003 r.


Pliki do pobrania:
     ikonka   ocena_27.doc

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2003/06/06 09:11:11
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak