bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

GMINA MIASTO MARKI
05-270 MARKI
AL. PIŁSUDSKIEGO 95

ogłasza przetarg nieograniczony na :
wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta Marki betonem asfaltowym.

Wymagany termin realizacji zamówienia :
do dnia 31 grudnia 2003 r.

Uprawniony do kontaktów z oferentami jest:
- Pani Maria Królak – Kierownik Referatu Zarządu Dróg,
- Pan Adam Stachoń – Inspektor ds. Zarządu Dróg.
Zarząd Dróg Urzędu Miasta Marki tel. 7811003, 7811102 wew.118.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 18.

Termin i miejsce składania ofert : do dnia 2003.05.28 godz.11.00
w Kancelarii Urzędu Miasta Marki pokój nr 6.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2003.05.28 godz. 11.30
w Gabinecie Burmistrza Miasta Marki.

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert :
Cena – 80 pkt.
Termin płatności – 20 pkt.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
2. spełniają wymogi określone w art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach
publicznych.

Marki, dnia 12 maja 2003 r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Marki,
05-270 Marki, ul. Piłsudskiego 95

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych
betonem asfaltowym

przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Liczba złożonych ofert – 3
Liczba odrzuconych ofert – 0
Liczba nieważnych ofert – 0

Kryteria wyboru ofert :
Cena – 80 pkt.,
Warunki płatności – 20 pkt.

WYNIK POSTĘPOWANIA:

W wyniku porównania i oceny ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez : Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Obrotu POLHILD I Spółka Jawna 05-230 Kobyłka, ul. Sienkiewicza 13

Ceny najkorzystniejszej oferty :
• naprawa 1 m2 nawierzchni o grubości do 4 cm – 30,00 zł/l m2 + 7%VAT
• naprawa 1 m2 nawierzchni o grubości do 4 cm z uzupełnieniem
podbudowy 38,00 zł/1m2 + 7 % VAT.

Marki, dnia 2 czerwca 2003 r.

Pliki do pobrania:
     ikonka   ocena_ofert_28.doc

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2003/06/06 09:16:13
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak