bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

GMINA MIASTO MARKI
Al. J. Piłsudskiego 95
05-270 Marki

ogłasza przetarg nieograniczony na: wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych położonych na terenie posesji budynków komunalnych.
Termin realizacji zamówienia: od 1 sierpnia 2003r do 31 lipca 2004r.

Uprawniony do kontaktu z oferentami jest:
- Pielasa Elżbieta tel. 781-10-03 w. 143
- Kapusta Monika tel. 781-10-03 w. 143.
-
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.*
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 10 Urzędu Miasta Marki.
Kryteria oceny ofert:
- cena 100%.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 4 000.00 zł.
PKWiU: 90.00.1
Termin i miejsce składania ofert: Urząd Miasta Marki, Al. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki w Kancelarii – pok. 6 do dnia 24 lipca 2003r do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lipca 2003r o godz. 12.00 w gabinecie Burmistrza Miasta Marki, pok. 23.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2. spełniają wymogi określone w art.. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.


Marki, dnia 2003.06.04

Burmistrz Janusz Werczyński

*Tekst po korekcie z dnia 07 lipca 2003 roku. Tekst pierwotny - Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Miasto Marki
Urząd Miasta Marki 05-270 Marki
Al. M J. Piłsudskiego 95

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych położonych na terenie posesji budynków komunalnych w Markach

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Liczba złożonych ofert 5
Liczba nieważnych ofert 0
Liczba ofert odrzuconych 0

Kryteria wyboru ofert:
- cena 100 %

w wyniku porównania ofert do wykonania zadania nr 1,2,3 wybrano ofertę nr 2 firmy:

Usługi Asenizacyjne
Bogusław Wyszomierski
05-270 Marki
ul. Równa 6
jako najkorzystniejszą

cena wybranej oferty zadanie nr 1 - 97.092,00 zł. + Vat. 7 %
zadanie nr 2 - 61.380,00 zł + Vat 7%
zadanie nr 3 - 90.396,00 zł + Vat 7%

w wyniku porównania ofert do wykonania zadania nr 4 wybrano ofertę nr 3 firmy:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp.z o.o.
01-161 Warszawa, ul. Obozowa 43
jako najkorzystniejszą

cena wybranej oferty zadanie nr 4 - 18.972,00 zł. + Vat. 7 %

Marki, dnia 2003-07-30
Burmistrz
mgr Janusz Werczyński
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2003/07/31 08:09:01
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak