bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przetarg nieograniczony

GMINA MIASTO MARKI, 05-270 MARKI AL. PIŁSUDSKIEGO 95

ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie nawierzchni ulic na terenie miasta Marki z powierzonego materiału tj. kruszywa drogowego

Wymagany termin realizacji zamówienia :do dnia 30 września 2003 r.

Uprawniony do kontaktów z oferentami jest:
Pani Maria Królak – Kierownik Referatu Zarządu Dróg,
Pan Adam Stachoń – Inspektor ds. Zarządu Dróg.

Zarząd Dróg Urzędu Miasta Marki tel. 7811003, 7811102 wew.118.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 18.

Termin i miejsce składania ofert : do dnia 2003.06.11 godz.12.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki pokój nr 6.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2003.06.11 godz. 12.30 w Gabinecie Burmistrza Miasta Marki.

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert :
Cena – 80 pkt.
Termin płatności – 20 pkt.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2. spełniają wymogi określone w art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Miasto Marki,
05-270 Marki, ul. Piłsudskiego 95

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na:

Wykonanie nawierzchni ulic na terenie miasta Marki z powierzonego materiału tj. kruszywa drogowego przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Liczba złożonych ofert – 4
Liczba odrzuconych ofert – 2
Liczba nieważnych ofert – 0

Kryteria wyboru ofert :
Cena – 80 pkt.,
Warunki płatności – 20 pkt.

Wynik postępowania:

W wyniku porównania i oceny ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :
Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu „POLHILD I”
05-230 Kobyłka,
ul. Sienkiewicza 13

Cena najkorzystniejszej oferty :
Ułożenie nawierzchni bez korytowania, bez warstwy odcinającej – 4,60 zł./1m2 + 7% VAT,
Ułożenie nawierzchni bez warstwy odcinającej z wykonaniem koryta głębokości 15 cm – 7,60 zł/1m2 + 7% VAT,
Ułożenie nawierzchni z 7 cm warstwą odcinającą z wykonanie koryta głębokości 15 cm – 9,60 zł/1 m2.zł + 7% VAT.

Marki, dnia 11 czerwca 2003 r.

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni ulic na terenie miasta Marki z powierzonego materiału tj. kruszywa drogowego

 

 

Oferent

Cena ułożenia 1m2 nawierzchni bez korytowania, bez warstwy odcinającej

Cena ułożenia 1m2 nawierzchni bez warstwy odcinającej z wykonaniem koryta głębokości

15 cm

Cena ułożenia 1m2 nawierzchni z 7 cm warstwą odcinającą z wykonaniem koryta głębokości

15 cm

Warunki płatności

(dni)

SUMA

(pkt)

„DROG-BUD” Zakład Prowadzenia Robót Drogowych

05-230 Kobyłka ul. Klonowa 19

Oferta odrzucona

Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu POLHILD I ,

Kobyłka, ul. Sienkiewicza 13

4,60

7,60

9,60

91

100,00

„Czyastość” Sp. Jawna

05-200 Wołomin

ul. Sławkowska 22

6,00

9,00

12,00

 

30

68,30

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STRADA” Sp.Jawna

05-326 Poświętne, ul. Jana Pawła II 39

Oferta odrzucona

 

 

Uwaga :

1.      Oferta nr 1 odrzucona z powodu nie spełnienia wymogów określonych w SIWZ :

a)      brak potwierdzeń (referencji) określających zakres i wartość wykonanych prac,

b)      brak zaplecza technicznego gwarantującego prawidłowość wykonania zamówienia,

 

2.      Oferta nr 4 odrzucona z powodu nie spełnienia wymogów określonych w SIWZ :

a)      brak potwierdzeń (referencji) określających zakres i wartość wykonanych prac,

b)   brak kserokopii dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania wykazanym w ofercie sprzętem.

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2003/07/11 10:27:15
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak