bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Gmina Miasto Marki 05-270 Marki, uł. Piłsudskiego 95

ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont schodów wejściowych i wymianę parkietów w sali grupy III i IV w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Markach ul. Piłsudskiego 77.
Pożądany termin realizacji zamówienia: 05 sierpnia 2003roku
Uprawniony do kontaktów z oferentami jest:
Pani Krystyna Motyczyńska
Pani Ewa Dobosz
- Referat Oświaty Urzę<;lu Miasta Marki, z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr
4 Marki ul. Duża 3 tel.771 -37- 34; 771-35-86.
Zamawiający ogranicza postępowanie do Wykonawców krajowych oraz zagranicznych mających oddział lub przedstawicielstwo w Polsce.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego tj: Referat Oświaty Urzędu Miasta Marki w Szkole Podstawowej Nr 4 Marki ul. Duża 3.

Kryteria oceny ofert:
- cena 80%
- termin płatności 20%

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 24 czerwca 2003 roku
godz. 11.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój Nr 6.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 czerwca 2003 roku godz. 12.00 w Gabinecie Burmistrza Miasta Marki.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy:
l) spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) spełniają wymogi określone wart. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

Marki, 2003.06.06
Burmistrz mgr Janusz Werczyński


Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Miasto Marki,
05-270 Marki, ul. Piłsudskiego 95

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Remont schodów wejściowych i wymianę parkietów w sali III i IV sali grupy w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Markach ul. Piłsudskiego 77.

Przeprowadzonego w trybie: przetargu nieograniczonego
Liczba otrzymanych ofert - 0.

Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się na podstawie art.27b ust.l pkt.l.
W prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Marki 2003.06.24
Burmistrz
mgr Janusz Werczyński

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2003/06/25 16:07:41
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak