bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przetarg nieograniczony

Gmina Miasto Marki

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Małachowskiego w Markach

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 listopada 2003 roku

 

Uprawniony do kontaktów z oferentami jest:

Pani Janina Gocal

Pan Paweł Pacynko

Referat Inwestycji Urzędu Miasta Marki,

Tel. 781-10-03; wew. 108 i 119

 

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych /wariantowych.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 19.

 

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 22 lipca 2003 r. godz. 11.00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki pokój nr 6.

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 22 lipca 2003 r. godz. 12.00 w Gabinecie Burmistrza Miasta Marki.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

            1/ spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

            2/ nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7.

 

Marki, dn. 27 czerwca 2003 r.
                                                                                            Burmistrz
                                                                                            mgr Janusz Werczyński


 Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Gmina Miasto Marki

Urząd Miasta Marki 05-270 Marki

Al. J. Piłsudskiego 95

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Małachowskiego w Markach przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Liczba złożonych ofert    2

Liczba nieważnych ofert             0

Liczba ofert odrzuconych            0

 

Kryteria wyboru ofert: - cena 100 %

 

W wyniku porównania ofert wybrano ofertę nr 2 firmy:

 

Biuro Usług Techniczno Budowlanych " KORONA "Janusz Gerasik

03-115 Warszawa, ul. Klasyków 10 m 2

 

jako najkorzystniejszą.

 

Cena wybranej oferty 28.600 zł. + VAT 22 %

 

Marki, dnia 2003-07-22

                                                                                                  Burmistrz

                                                                                                  mgr Janusz Werczyński


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Gmina Miasto Marki

Urząd Miasta Marki 05-270 Marki

AL J. Piłsudskiego 95

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Małachowskiego

w Markach przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Liczba złożonych ofert 2

Liczba nieważnych ofert 0

Liczba ofert odrzuconych 0

 

Kryteria wyboru ofert:

- cena 100%

 

W wyniku rozpatrzenia ofert unieważnia się postępowanie zgodnie z art. 27b ust 4 - postępowanie jest dotknięte wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy.

 

Marki, dnia 2003-07-29

                                                                                              Burmistrz
                                                                                              mgr Janusz Werczyński

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2003/07/30 10:13:05
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak