bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przetarg nieograniczony

Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa (remont) chodnika w ul. Okólnej w Markach

 

Termin realizacji zamówienia ( pożądany) : 1 września 2003 roku.

 

Uprawniony do kontaktów z oferentami jest:

- Pan Paweł Pacynko,

- Pani Janina Gocal,

Referat Inwestycji Urzędu Miasta Marki,

tel. 781-10-03; wew. 108, 119.

 

Postępowania będą prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 19 /bezpłatnie/.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 22 lipca 2003 r. do godz. 11:00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój 6.

Otwarcie ofert nastapi dnia 22 lipca 2003 r. o godz. 12.00 w Gabinecie Burmistrza Miasta Marki.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

1/ spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2/ spełniają wymogi określone w art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych.

 

Marki, dnia 30 czerwca 2003 r.

Burmistrz

mgr Janusz Werczyński

 


Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Gmina Miasto Marki

Urząd Miasta Marki 05-270 Marki

Al. J. Piłsudskiego 95

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: budowę (remont) chodnika w ul. Okólnej w Markach przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Liczba złożonych ofert        3

Liczba nieważnych ofert      0

Liczba ofert odrzuconych    0

 

Kryteria wyboru ofert:

- cena                   80%

- warunki płatności   20%

 

 W wyniku porównania ofert wybrano ofertę nr 3 firmy:

 

Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu ,,POLHILD I"

Mieczysław Piotrowski, Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski

Spółka Jawna, 05-230 Kobyłka, ul. Sienkiewicza 13

 

jako najkorzystniejszą.

 

Cena wybranej oferty 13.185,04 zł. + VAT 7 %

 

Marki, dnia 2003-07-22

                                                                           Burmistrz

                                                                           mgr Janusz Werczyński

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2003/07/23 13:59:13
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak