bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Gmina Miasto Marki
05-270 Marki, Al. J. Piłsudskiego 95
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa odwodnienia ( kanalizacji deszczowej ) w ul. Fabrycznej w Markach
Pożądany termin realizacji zamówienia : 31 października 2003 roku.

Uprawniony do kontaktów z oferentami jest:
Pan Paweł Pacynko
Pani Janina Gocal
Referat Inwestycji Urzędu Miasta Marki, tel.781-10-03 wew.108 i 119

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych / wariantowych
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 19 / w cenie 80,00 zł /, lub za zaliczeniem pocztowym.

Termin i miejsce składania ofert : do dnia 22 sierpnia 2003 r. godz.11.00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki pokój nr 6.

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 22 sierpnia 2003 r. godz.12.00 w Gabinecie Burmistrza Miasta Marki.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1/ spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2/ nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.19 ust.1 i art.22 ust.7.

Marki, dn. 25 czerwca 2003r.Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 92 z dn. 3.07.2003 Poz. 38762


Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Miasto Marki
Urząd Miasta Marki
05-270 Marki
Al. M. J. Piłsudskiego 95

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
budowę odwodnienia (kanalizacji deszczowej) w ul. Fabrycznej w Markach przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Liczba złożonych ofert - 5
Liczba nieważnych ofert - 0
Liczba ofert odrzuconych - 1

Kryteria wyboru ofert:
- cena - 70%
- termin wykonania - 10 %
- warunki płatności - 20 %

W wyniku porównania ofert wybrano ofertę nr 5 firmy:

STD NASIŁOWSKI
05-220 Zielonka
ul. Poniatowskiego 63H

jako najkorzystniejszą.

Cena wybranej oferty 1.387.601,61 zł. + Vat. 7 %

Marki, dnia 2003-09-09

Burmistrz
mgr Janusz Werczyński


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2003/09/10 11:43:30
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak