bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie projektów technicznych oświetlenia ulic w Markach.

Wymagany termin realizacji zamówienia : 30 czerwca 2003 roku

Uprawniony do kontaktów z oferentami jest :
Pani Maria Królak
Pan Adam Stachoń
Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki ul. Piłsudskiego 95 p. 18,19; tel. 781-10-03 wew. 118, 119.

Zamawiający ogranicza postępowanie do wykonawców krajowych oraz zagranicznych mających oddział lub
przedstawicielstwo w Polsce.

Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofert częściowych na :
Cz. I. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Mickiewicza + 11-go Listopada ( 3 nowe słupy)
Cz. II. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wereszczakówny
Cz. III. Wykonanie projektu oświetlenia łącznika - ul. Zajączka do ul. Wilczej
Cz. IV. Wykonanie oświetlenia w ul. Kosynierów + Wiejska ( dwa nowe słupy)
Cz. V. Wykonanie oświetlenia w ul. Mokrej
Cz. VI. Wykonanie oświetlenia w ul. Baśniowa - Bagienna.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miasta Marki, pokój Nr 19 (M.Królak).

Kryteria oceny ofert:
cena 80%
termin płatności 20%

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.
Termin i miejsce składania ofert:
do dnia 18 marca 2003 roku godz. 11.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój Nr 6.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 marca 2003 roku godz. 12.00 w Gabinecie Burmistrza Miasta Marki.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy:
1) spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.
Marki, 2003.02.12OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Gmina Miasto Marki, 05-270 Marki, ul. Piłsudskiego 95

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Wykonanie projektów technicznych oświetlenia ulic:
Cz. I - Mickiewicza + 11-go Listopada,
Cz. II - Wereszczakówny,
Cz. III - Łącznik w ul Zajączka,
Cz. IV - Kosynierów+ Wiejska,
Cz. V - Mokra,
Cz. VI - Baśniowa-Bagienna w Markach.
Przeprowadzonego w trybie: przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych.

Liczba otrzymanych ofert na I, II, IV, VI część zamówienia - 3;
ofert odrzuconych - 0.

Liczba otrzymanych ofert na III i V część zamówienia - 4;
ofert odrzuconych – 0.

Wynik postępowania:

W wyniku porównania i oceny ofert jako najkorzystniejszą na wykonanie projektów technicznych ulic: Cz. II - Wereszczakówny,
Cz.III - Łącznik w ul Zajączka,
Cz. IV - Kosynierów+ Wiejska,
Cz. V - Mokra,
wybrano ofertę firmy:
Zakład Usług Elektrycznych Pomiarowo-Kontrolnych i Projektowych "B.KOSTRZEWA"
05-091 Ząbki, ul. Westerplatte 4A
Cena oferty: 16.400 ZŁ. + należny podatek VAT.

W wyniku porównania i oceny ofert jako najkorzystniejszą na wykonanie projektów technicznych ulic: Cz. I - Mickiewicza + 11-go Listopada,
Cz. VI Baśniowa-Bagienna w Markach
wybrano ofertę firmy:
"E L V I R"
04-675 Warszawa, ul. Lebiodowa 13F
Cena oferty: 9.250 ZL + należny podatek VAT.

Marki, dnia 2003.03.20


Burmistrz    /-/ mgr Janusz Werczyński
Podstawowe informacje o zawartych umowach z wykonawcami


Pełne teksty umów znajdują się w zarządzie dróg Urzędu Miasta Marki
Referat Zarządu Dróg
kierownik Maria KRÓLAK
budynek B, I piętro, pok. nr 18, tel.781 10 03, wew. 118


UMOWA Nr 3420 /188 / 2003

W dniu 26 marca 2003 r. pomiędzy Gminą Miasta Marki z siedzibą w Markach przy Al. M. J. Piłsudskiego 95 reprezentowaną przez: Pana Janusza Werczyńskiego Burmistrza Miasta Marki
zwaną dalej "zamawiającym",
a,
Panią Elżbietą Wirską, prowadzącą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, działalność gospodarczą pod nazwą "ELVIR" - Elżbieta Wirska, posiadającą NIP 527-119-93-93 oraz REGON 011111455, zwaną w dalszej części umowy "Wykonawcą"

została zawarta umowa następującej treści:

§1.
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664.

§ 2.
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać na rzecz Zamawiającego dzieło pn: projekt techniczny oświetlenia ulic Mickiewicza + 11 Listopada oraz Baśniowej i Bagiennej w Markach.
Oferta Wykonawcy stanowi integralną część do niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje:
• -pozyskanie map do celów projektowych, usługi geodezyjne,
• -uzgodnienia ZUD,
• -uzyskania zgody od instytucji wykazanych w opinii ZUD,
• -uzgodnienia w Zakładzie Energetycznym,
• -wykaz właścicieli działek, po których przebiegać będzie linia oświetlenia ulicznego, (wypis z rejestru gruntów),
• -uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,
• -wykonanie kosztorysu inwestorskiego,
• -wykonanie kosztorysu ślepego,
• -oświadczenie o kompletności dokumentacji.

§ 3.
Wszelkie dane i informacje niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 7 dni od podpisania umowy.

§ 5.
3. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie projektu w wysokości 9 250,00 zł. netto (słownie: dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł.) + należny podatek VAT.
4. Wynagrodzenie powyższe obejmuje koszt robót określonych w § 2 ust. 2.UMOWA Nr 3420 / 189 / 2003

W dniu 26 marca 2003 r. pomiędzy Gminą Miasta Marki z siedzibą w Markach przy Al. M. J. Piłsudskiego 95 reprezentowaną przez: Pana Janusza Werczyńskiego Burmistrza Miasta Marki
zwaną dalej "zamawiającym",
a,
Panią Beatą Kostrzewa, prowadzącą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Ząbkach, działalność gospodarczą pod nazwą--Zakład- Usług Elektrycznych Pomiarowo-Kontrolnych i Projektowych B. KOSTRZEWA, posiadającą NIP 125-002-31-78 oraz REGON 010440582, zwaną w dalszej części umowy "Wykonawcą" została zawarta umowa następującej treści:

§l.
l. Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664.

§ 2.
l. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać na rzecz Zamawiającego dzieło pn: projekt techniczny oświetlenia ulic Wereszczakówny, Mokrej, Kosynierów oraz łącznika ulic Zajączka i Wilczej w Markach.
Oferta Wykonawcy stanowi integralną część do niniejszej umowy.


2. Przedmiot umowy obejmuje:
• pozyskanie map do celów projektowych, usługi geodezyjne,
• uzgodnienia ZUD,
• uzyskania zgody od instytucji wykazanych w opinii ZOO,
• uzgodnienia w Zakładzie Energetycznym,
• wykaz właścicieli działek, po których przebiegać będzie linia oświetlenia ulicznego, (wypis z rejestru gruntów),
• uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,
• wykonanie kosztorysu inwestorskiego,
• wykonanie kosztorysu ślepego,
• oświadczenie o kompletności dokumentacji.

§ 3.
Wszelkie dane i informacje niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 7 dni od podpisania umowy.

§ 5.
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie projektu w wysokości 16400,00 zł. netto (słownie: szesnaście tysięcy czterysta zł.) + należny podatek V AT.
2. Wynagrodzenie powyższe obejmuje koszt robót określonych w § 2 ust. 2.

Pliki do pobrania:
     ikonka   czesc_I.pdf
     ikonka   czesc_II.pdf

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2003/05/06 09:20:17
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak