bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przetarg nieograniczony

GMINA MIASTO MARKI

AL. M. J. Piłsudskiego 95

05-270 Marki

 

ogłasza przetarg nieograniczony na remont dachu budynku mieszkalnego Nr 20 położonego w Markach przy ul. Wspólnej.

 

Pożądany termin realizacji zamówienia: do 30.09.2003r.

 

Uprawniony do kontaktu z oferentami jest:

Pielasa Elżbieta - referat Zarządu Mieniem Komunalnym, pok. 10

Kapusta Monika - referat Zarządu Mieniem komunalnym, pok. 10

Tel. 781 10 03 w. 143

 

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 10.

 

Kryteria oceny ofert:

- cena – 80 %

- termin realizacji zamówienia - 10%

- gwarancje wykonanych robót - 10%

 

Termin i miejsce składania ofert:

Urząd Miasta Marki, Al. M. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki

w Kancelarii - pok. 6 do dnia 14. 08. 2003 r. do godz. 12.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14. 08. 2003 r. o godz. 12.00

w Gabinecie Burmistrza Miasta Marki, pok. 23.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

1. Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2. Spełniają wymogi określone wart. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

 

Marki, dnia 2003.07.17

                                                                           Burmistrz
                                                                           mgr Janusz Werczyński


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

GMINA MIASTO MARKI

Al. J.Piłsudskiego 95

05-270 Marki

ogłasza , że w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

remont dachu budynku mieszkalnego Nr 20 położonego w Markach przy ul. Wspólnej

przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło:

liczba złożonych ofert   - 2

liczba niewaznych ofert - 0

liczba odrzuconych ofert- 0

Kryteria oceny ofert

- cena               - 80%

-termin realizacji  - 10%

-gwarancja         - 10%

w wyniku porównania ofert do wykonania przedmiotu zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 firmy:

ZAKŁAD ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

Wiesław Drózd

ul. Lewinowska 25

03-684 Warszawa

Oferta uzyskała następującą ilość punktów:

-cena       -80pkt

-termin     -10pkt

-gwarancja-10pkt

Łącznie : 100 pkt

Cena najkorzystniejszej oferty: 33 654,79 zł plus 7% VAT.

Marki , dnia 2003.08.19                       Burmistrz Janusz Werczyński

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2003/08/22 13:46:16
Redaktor:

realizacja informatyczna: logo ornak