bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przetarg nieograniczony

GMINA MIASTO MARKI,

AL. M. J. Piłsudskiego 95

05-270 Marki

 

ogłasza przetarg nieograniczony na remont dachu budynku mieszkalnego Nr 16

położonego w Markach przy ul. Wspólnej.

 

Pożądany termin realizacji zamówienia: do 30. 09. 2003 r.

 

Uprawniony do kontaktu z oferentami jest:

Pielasa Elżbieta - referat Zarządu Mieniem Komunalnym, pok. 10

Kapusta Monika - referat Zarządu Mieniem komunalnym, pok. 10

Tel. 781 10 03 w. 143

 

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 10.

 

Kryteria oceny ofert:

- cena - 80%

- termin realizacji zamówienia -10%

- gwarancje wykonanych robót – 10%

 

Termin i miejsce składania ofert:

Urząd Miasta Marki, Al. M. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki

w Kancelarii - pok. 6 do dnia 14. 08. 2003 r. do godz. 12.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14. 08. 2003 r. o godz. 12.00

w Gabinecie Burmistrza Miasta Marki, pok. 23.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

1. Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2. Spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

 

Marki, dnia 2003.07.17

                                                                           Burmistrz
                                                                           mgr Janusz Werczyński


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

GMINA MIASTO MARKI

Al. J. Piłsudskiego 95

05-270 Marki

ogłasza , że w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

na remont dachu budynku mieszkalnego Nr 16 położonego w Markach przy ul. Wspólnej

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło:

liczba złożonych ofert     -2

liczba nieważnych ofert   -0

liczba odrzuconych ofert  -0

Kryteria oceny ofert:

- cena - 80%

- termin realizacji zamówienia -10%

- gwarancje wykonanych robót – 10%

 

w wyniku porównania ofert do wykonania przedmiotu zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 firmy:

 

ZAKŁAD ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

Wiesław Drózd

ul. Lewinowska 25

03-684 Warszawa

 

Oferta uzyskała łącznie 100 pkt

Cena najkorzystniejszej oferty: 9 700,01 plus 7% VAT

 

Marki, dnia 2003.08.19                                    Burmistrz Janusz Werczyński

 

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2003/08/22 14:12:44
Redaktor:

realizacja informatyczna: logo ornak