bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

GMINA MIASTO MARKI

Al. M. J. Piłsudskiego 95

05-27- Marki

 

ogłasza przetarg nieograniczony na rozbiórkę budynku wolnostojącego murowanego po dawnym Urzędzie Poczty Polskiej w Markach przy Al. M. J. Piłsudskiego 236.

 

Pożądany termin realizacji zamówienia 30. 09. 2003 r.

 

Uprawniony do kontaktu z oferentami jest:

Pielasa Elżbieta - referat Zarządu Mieniem Komunalnym, pok. 10

Kapusta Monika - referat Zarządu Mieniem Komunalnym, pok. 10

Tel. 781 10 03 w. 143

 

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 10.

 

Kryteria oceny ofert:

- cena - 800/0

- termin realizacji zamówienia - 100/0

- termin płatności - 10%

 

Termin i miejsce składania ofert:

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. M. J. Piłsudskiego 95

w Kancelarii - pok. 6 do dnia 21. 08. 2003 r. do godz. 12.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21. 08. 2003 r. o godz. 12.00 w Gabinecie Burmistrza Miasta Marki, pok. 23.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

1. Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2. Spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

 

Marki, dnia 2003.07.22

                                                                                              Burmistrz
                                                                                              mgr Janusz Werczyński

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

GMINA MIASTO MARKI

Al. J. Piłsudskiego 95

05-270 Marki

 

ogłasza,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

rozbiórkę budynku wolnostojącego murowanego po dawnym Urzędzie Poczty Polskiej w Markach przy Al. M. J. Piłsudskiego 236

 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło:

 

liczba złożonych ofert     -2

liczba nieważnych ofert   -0

liczba odrzuconych ofert  -2

 

Kryteria oceny ofert:

-cena                 - 80%

-termin realizacji   - 10%

-gwarancja          - 10%

 

Na podstawie art. 27b ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r o zamówieniach publicznych ( Dz.U.  z 2002r, Nr 72 , poz 664 ze zmianami )- postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono ( w w/w postępowaniu nie wpłynęła ani jadna oferta nie podlegająca odrzuceniu )

 

Marki, dnia 2003.08.22                               Zastępca Burmistrza Krzysztof  Wnuk

 

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2003/08/25 09:22:22
Redaktor:

realizacja informatyczna: logo ornak