bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont - modernizacja ciągu pieszego wzdłuż Łącznicy nr 4 w Markach

 

Termin realizacji zamówienia (wymagany): 30 września 2003 roku.

 Uprawniony do kontaktów z oferentami jest:

- Pan Paweł Pacynko,

- Pani Janina Gocal,

Referat Inwestycji - Urzędu Miasta Marki,

tel. 781-10-03; wew..l08, 119.

 

Postępowania będą prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 19 /bezpłatnie/.

 

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 5 sierpnia 2003 r. godz. 11.00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki pokój nr 6.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 sierpnia 2003 r. godz. 12.00 w gabinecie Burmistrza Miasta Marki.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

1/ spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2/ spełniają wymogi określone w art. 12 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

 

Burmistrz
mgr Janusz Werczyński


 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Gmina Miasto Marki

Urząd Miasta Marki 05-270 Marki

Al. J. Piłsudskiego 95

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na remont - modernizację chodnika wzdłuż Łącznicy nr 4 w Markach przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Liczba złożonych ofert 3

Liczba nieważnych ofert 0

Liczba ofert odrzuconych 0

 

Kryteria wyboru ofert:

  - cena 80 %

-warunki płatności 20%

 

w wyniku porównania ofert wybrano ofertę nr 2 firmy:

 

Przedsiębiorstwo Budowlano­ - Telekomunikacyjne MBT  Sp. z 0.0. 05-270 Marki, ul. Okólna 43A / 43B
jako najkorzystniejszą

 

cena wybranej oferty 14.455,22 zł. + Vat. 7 %

 

Marki, dnia 2003-08-06

 

Burmistrz
mgr Janusz Werczyński

 

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2003/08/14 08:33:51
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak