bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Marki

Al. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg nieograniczony na:
remont nawierzchni w ulicy Pieniążka w Markach

 

Termin realizacji zamówienia ( pożądany) : 1 października 2003r.

Uprawniony do kontaktów z oferentami jest:

- Pan Paweł Pacynko,

- Pani Janina Gocal,

Referat Inwestycji - Urzędu Miasta Marki,

tel. 781-10-03; wew. 119,108.

 

Postępowania będą prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 19 /bezpłatnie/.

 

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 9 września 2003 r. godz. 11.00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki pokój nr 6.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 września 2003 r. godz. 12.00 w gabinecie Burmistrza Miasta Marki.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

1/ spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2/ spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych.

 

Marki, dnia 4 sierpnia 2003 r.

 

Burmistrz
mgr Janusz Werczyński


Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Gmina Miasto Marki

Urząd Miasta Marki

05-270 Marki

Al. J. Piłsudskiego 95

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

remont – modernizację ul. Pieniążka w Markach, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 Liczba złożonych  ofert - 3

 Liczba nieważnych ofert - 0

 Liczba ofert odrzuconych - 0

 

Kryteria wyboru ofert:

 - cena - 80 %

 - warunki płatności - 20 %

 

W wyniku  porównania  ofert:

wybrano ofertę nr 1 firmy:

 

Spółdzielnia Robót – Drogowych

05-240 Tłuszcz

ul. Zaściankowa 1

 

jako najkorzystniejszą

 

Cena wybranej oferty - 41.371,61 zł. + Vat. 7 %

 

Marki, dnia 2003-09-11

Burmistrz
mgr Janusz Werczyński


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2003/09/16 13:22:22
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak