bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

GMINA MIASTO MARKI

Al. M. J. Piłsudskiego 95

05-27- Marki

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

rozbiórkę budynku wolnostojącego murowanego po dawnym Urzędzie Poczty Polskiej w Markach przy Al. M. J. Piłsudskiego 236.

 

Pożądany termin realizacji zamówienia 30. 09. 2003 r.

 

Uprawniony do kontaktu z oferentami jest:

Pielasa Elżbieta - referat Zarządu Mieniem Komunalnym, pok. 10

Kapusta Monika - referat Zarządu Mieniem Komunalnym, pok. 10

Tel. 781 10 03 w. 143

 

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 10.

 

Kryteria oceny ofert:

- cena - 80%

- termin realizacji zamówienia - 10%

- termin płatności - 10%

 

Termin i miejsce składania ofert:

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. M. J. Piłsudskiego 95

w Kancelarii - pok. 6 do dnia 04. 09. 2003 r. do godz. 12.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 04. 09. 2003 r. o godz. 12.00 w Gabinecie Burmistrza Miasta Marki, pok. 23.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

1. Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2. Spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

 

Marki, dnia 2003.08.22


Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Gmina Miasto Marki

ogłasza, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbiórkę budynku wolnostojącego murowanego po dawnym Urzędzie Poczty Polskiej zlokalizowanego w Markach przy AI. M. J. Piłsudskiego 236, przeprowadzonym w trybie przetargu nie ograniczonego wpłynęło:

 

liczba złożonych ofert - 4

liczba nieważnych ofert - 0

liczba odrzuconych ofert - 0

 

Kryteria oceny ofert:

- cena - 80%

- termin realizacji zamówienia - 10%

- gwarancja -10%

 

w wyniku porównania ofert do wykonania przedmiotu zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę 3 firmy

 

Przedsiębiorstwo HYDRO-TRANS

Wioletta Dziwińska

ul. Mieszka I 17/11,

05-270 Marki

 

Oferta uzyskała następującą ilość punktów:

-cena 80 pkt

-termin realizacji - 10 pkt

-gwarancja – 10 pkt

Łącznie: 100 pkt

Cena najkorzystniejszej oferty: 12 581, 08 zł plus 7% VAT

 

Marki, dnia 2003.09.08

 

Burmistrz
mgr Janusz Werczyński


 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2003/09/11 11:49:42
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak