bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Gmina Miasto Marki, al. J. Piłsudskiego 95; 05-270 Marki ; ogłasza przetarg nieograniczony na konserwację 6 hydroforni położonych w Markach przy Al. J. Piłsudskiego 81, 140, 196, Miedzianej 13, Grunwaldzkiej 7, Wspólnej (Stadion) oraz węzła cieplnego, c.o. i instalacji wod.-kan. przy ulicy Okólnej 34.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 10 marca 2003r - 9 marca 2004r.

Uprawniony do kontaktu z oferentami jest:
Pielasa Elżbieta -
Kapusta Monika - Referat Gospodarki Mieszkaniowej, pok. 10 Tel. 781 10 03 w.143

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 10.

Kryteria oceny ofert:
- cena - 90%
- czas przystąpienia do usunięcia awarii wchodzącej w zakres konserwacji od momentu zgłoszenia - 10%

Termin i miejsce składania ofert: Urząd Miasta Marki, al. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki; w Kancelarii - pok. 6 do dnia 05.03.2003r do godz. 16.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.03.2003r o godz. 12.00 w Gabinecie Burmistrza Miasta Marki, pok. 23.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2. Spełniają wymogi określone w art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych.

Marki, dnia 2003.02.20.

Ogłoszenie

Postępowanie o zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony na:
konserwację 6 hydroforni położonych w Markach przy al. J. Pilsudskiego 81, 140, 196, Miedzianej 13, Grunwaldzkiej 7, Wspólnej (stadion) oraz węzła cieplnego i instalacji wod.-kan. przy ulicy Okólnej 34 zostało na podstawie art. 27 b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 664) unieważnione.

Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w /wymienionej
usługi wpłynęła tylko 1 oferta.

Burmistrz /-/ mgr Janusz Werczyński

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2003/05/06 13:54:00
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak