bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przetarg nieograniczony

Gmina Miasto Marki

05-270 Marki, ul. Piłsudskiego 95

 

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie oświetlenia drogowego w ulicach Mokrej i Wereszczakówny w Markach.

 

Pożądany termin realizacji zamówienia: 30 listopada 2003 roku.

 

Uprawniony do kontaktów z oferentami są:

Maria Królak; Adam Stachoń

 e-mail: drogi@marki.pl

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, ul. Piłsudskiego 95 p. 18, tel. 781-10-03 wew.118.

 

Zamawiający ogranicza postępowanie do Wykonawców krajowych oraz zagranicznych mających oddział lub przedstawicielstwo w Polsce.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na:

Cz. I. Wykonanie oświetlenia w ulicy Mokrej w Markach

Cz. II. Wykonanie oświetlenia w ulicy Wereszczakówny w Markach

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miasta Marki, pokój 18.

Kryteria oceny ofert:

cena 80%

warunki płatności – 20%

 

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

 

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 30 września 2003 godz. 9.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój nr 6.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 września 2003 roku o godz. 11.00 w Gabinecie Burmistrza Miasta Marki.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

- spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

 

Marki, dnia 2003.09.03

 

Burmistrz
mgr Janusz Werczyński


Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Gmina Miasto Marki,

05-270 Marki, ul. Piłsudskiego 95

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

Wykonanie oświetlenia drogowego w ulicach Wereszczakówny i Mokrej w Markach.

Z możliwością składania ofert częściowych.

 

Przeprowadzone w trybie: przetargu nieograniczonego

 

I część zamówienia – wykonanie oświetlenia w ulicy Wereszczakówny:

Liczba otrzymanych ofert – 3;

ofert odrzuconych 0.

 

II część zamówienia – wykonanie oświetlenia w ulicy Mokrej:

Liczba otrzymanych ofert – 3;

ofert odrzuconych 0.

 

Wynik postępowania:

 

W wyniku porównania i oceny ofert jako najkorzystniejszą na wykonanie oświetlenia drogowego w ulicy Wereszczakówny w Markach wybrano ofertę firmy:

 

„WAMEL”

Zakład Budowy i Remontu Sieci Elektrycznych

05-807 Podkowa Leśna, ul. Łosia 11

Cena oferty: I część 20 000,00 zł. + należny podatek VAT.

                         

W wyniku porównania i oceny ofert jako najkorzystniejszą na wykonanie oświetlenia drogowego w ulicy Mokrej w Markach wybrano ofertę firmy:

 

„WAMEL”

Zakład Budowy i Remontu Sieci Elektrycznych

05-807 Podkowa Leśna, ul. Łosia 11

Cena oferty: II część 22 998,00 zł. + należny podatek VAT

Marki, dnia 2003.10.07

 

Marki, dnia 2003.10.07

 

                                                                                              Burmistrz

                                                                                              mgr Janusz Werczyński


 Ocena ofert

ZD. 340/15/2003 – Wykonanie oświetlenia drogowego w ulicy Wereszczakówny w Markach.

Cena 80%

Warunki płatności 20% 

Lp.

Nazwa oferenta

Cena

zł.

Warunki płatności

dni

Razem uzyskane punkty

1.

ELTUS-BIS

Przedsiębiorstwo Budowy Sieci Energetycznych

05-200 Wołomin, ul. Kościuszki 40

25 713,75

 

20 000,00

25 713,75x100x80%

=62,22p.

 

92

ponad 91 dni – 100x20% =20,00=20,00p

 

 

82,22 p.

2.

Zakład Remontowo-Budowlany WAMEL

Podkowa Leśna ul. Łosia 11

20 000,00

 

=80,00p.

 

92

 

ponad 91 dni – 100x20% =20,00p

 

 

100,00 p.

3.

Zakład Instalacji Elektrycznych

LUMEN

05-120 Legionowo, ul. Chrobrego 7

21 229,38

 

20 000,00

21 229,38x100x80%

=75,37p.

92

 

ponad 91 dni – 100x20% =20,00p

 

 

95,37 p.

 

Ocena ofert

ZD. 340/15/2003 – Wykonanie oświetlenia drogowego w ulicy Mokrej w Markach.

Cena 80%

Warunki płatności 20%   

Lp.

Nazwa oferenta

Cena

zł.

Warunki płatności

dni

Razem uzyskane punkty

1.

ELTUS-BIS

Przedsiębiorstwo Budowy Sieci Energetycznych

05-200 Wołomin, ul. Kościuszki 40

23 947,35

 

22 998,00

23 947,35x100x80%

=76,83p.

 

92

 

ponad 91 dni – 100x20% =20,00p

 

 

96,83p.

2.

Zakład Remontowo-Budowlany WAMEL

Podkowa Leśna ul. Łosia 11

22 998,00

 

=80,00p.

92

 

ponad 91 dni – 100x20% =20,00=20,00p

 

 

100,00 p.

3.

Zakład Instalacji Elektrycznych LUMEN

05-120 Legionowo, ul. Chrobrego 7

23 924,94

 

22 998,00

23 924,94x100x80%

=76,90p.

92

 

 

ponad 91 dni – 100x20% =20,00p.

 

 

96,90p.

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2003/10/08 12:12:36
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak