bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przetarg nieograniczony

Gmina Miasto Marki

05-270 Marki, Al. J. Piłsudskiego 95

 

ogłasza przetarg nieograniczony na remont dachu budynku mieszkalnego położonego w Markach przy Al. J. Piłsudskiego 109 ­

 

Pożądany termin realizacji zamówienia 15.12.2003r.

 

Uprawniony do kontaktu z oferentami jest;

Pielasa Elżbieta - referat Zarządu Mieniem Komunalnym, pok. 10

Kapusta Monika - referat Zarządu Mieniem Komunalnym, pok. 10

Tel. 781 10 03 w. 143; e-mail: komunalny@marki.pl

 

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 10.

 

Kryteria oceny ofert:

- cena – 80 %

- gwarancja – 20%

 

Termin i miejsce składania ofert:

Urząd Miasta Marki, Al. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki,

w Kancelarii - pok. 6 do dnia 13.11.2003 r. do godz. 12.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.11.2003 r. o godz. 12.00 w Gabinecie Burmistrza Miasta Marki.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

            1. Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

            2. Spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

 

Marki, dnia 2003.10.23

 

Z-ca Burmistrza

mgr Krzysztof Wnuk


Gmina Miasto Marki

05-270 Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95

 

Informuję, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w dniu 13 listopada 2003 r. w trybie przetargu nieograniczonego na remont dachu budynku mieszkalnego położonego w Markach przy Al. M.J.Piłsudskiego 109D, oferenci którzy złożyli swoje oferty uzyskali następujące ilości punktów:

 

Oferta nr 1

Zakład Remontowo – Budowlany

Janusz Kiliszek

ul. Powstańców Śląskich, 01-381 Warszawa

 

ilość punktów – 86,44 pkt

 

Oferta nr 2

Zakład Robót Ogólnobudowlanych

Wiesław Drozd

ul. Leninowska 25, 03-684 Warszawa

 

ilość punktów -  100pkt

 

 

            W przeprowadzonym postepowaniu została uznana, jako najkorzystniejsza OFERTA nr 2 firmy:

Zakład Robót Ogólnobudowlanych - Wiesław Drózd z siedzibą w Warszawie, ul. Leninowska 25.

 

Cena w/w oferty – 56 782,60 zł.

 

Burmistrz

mgr Janusz Werczyński


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2003/12/01 10:58:50
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak